Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             1532 

                                                           гр.Русе, 03.11.2017 г.

      

                                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд IV граждански състав

в публично заседание на 30 октомври 2017 г. в състав:

                                                                        Председател: Виржиния Караджова       

                                                                     

при секретаря Василена Жекова     

в присъствието на прокурора ........………........................

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело

№ 5180 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1 и т.2 от КТ.

Ищецът М.В.В. твърди, че работил по трудово правоотношение в ответното дружество на длъжност ”Продавач-консултант” в търговски обект, находящ се в гр.Русе по ул.”Борисова” № 111, считано от 28.04.2017 г., въз основа на Трудов договор № 165/ 28.04.2017 г., сключен със срок за изпитване по чл.70 ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя за период от един месец, начиная от датата на подписването му.Със Заповед № 320/ 06.06.2017 г., връчена на 07.06.2017 г., ответникът едностранно прекратил трудовото правоотношение на основание чл.71 ал.1 от КТ.Ищецът счита актът за незаконосъобразен.Съгласно чл.71 ал.1 от КТ, правото на работодателя да прекрати едностранно трудов договор със срок за изпитване, е ограничено до изтичане на уговореното време за изпитване.В процесия случай ищецът продължил да работи и след 28.05.2017 г., поради което намира, че съгласно чл.71 ал.2 от КТ, както и според чл.5 изр.2 от трудовия договор, последният е станал безсрочен, поради което действието му не може да бъде прекратено на основание чл.71 ал.1 от КТ.Иска от съда да признае уволнението за незаконно и да го отмени, кат ого възстанови на заеманата длъжност.Претендира се присъждане на адвокатско възнаграждение в хипотезата на чл.32 ал.1 т.3 от ЗА.

Ответникът ”ВИДЕНОВ ГРУП” ООД-Ямбол признават предявените искове.Считат, че не са дали повод за завеждане на делото, поради което не дължат разноски за производството.

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

         Видно от Трудов договор № 165/28.04.2017 г., считано от същата дата, ищецът бил назначен в ответното дружество на длъжност ”Продавач-консултант” в търговски обект, находящ се в гр.Русе по ул.”Борисова” № 111.В чл.5 от контракта е посочено, че се сключва със срок за изпитване от един месец, уговорен в полза на работодателя.По делото няма спор, че за времето до 28.05.2017 г., включително, работникът не е ползвал отпуск по КТ.Със Заповед № 320/06.06.2017 г., връчена на 07.06.2017 г., работодателят едностранно прекратил трудовото правоотношение на основание чл.71 ал.1 от КТ.

Ответникът е заявил съгласие с исковите претенции.Съдът, като взе предвид, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК–признанието изхожда от надлежна страна, то не противоречи на закона и на добрите нрави, счита, че следва да уважи исковете така, както са предявени.

Спорен по делото се явява въпросът дали ответникът дължи разноски за производството.Такива са претендирани от пълномощника на ищеца, осъществил процесуално представителство в хипотезата на чл.32 ал.1 т.3 от ЗА.Ответникът счита, че не е дал повод за завеждане на делото.Съдът, като взе предвид нормата на чл.344 ал.2 от КТ, счита, че следва да възложи в тежест на дружеството държавната такса и разноските за това производство.Според посочената разпоредба, работодателят може по своя почин да отмени заповедта за уволнение до предявяване на иск от работника пред съда.В процесния случай това условие не е било изпълнено, поради което ответникът е дал повод за завеждане на настоящото дело.Дружеството следва да заплати в полза на пълномощника на ищеца претендираната сума от 600 лв., съгласно представен списък.Същата е съобразена с чл.7 ал.1 т.1 във връзка с чл.2 ал.5 от Наредба за минималните адвокатски възнаграждения от 2004 г. на ВАС.По с/ка на РРС следва да се заплати сумата от 130 лв.-държавна такса по делото.

         По изложените съображения, съдът

 

                   Р      Е      Ш      И    :  

        

         ОТМЕНЯ Заповед № 320/ 06.06.2017 г. на Управителя на  ”ВИДЕНОВ ГРУП” ООД-Ямбол, ЕИК 128621398, с която на основание чл.71 ал.1 от КТ е прекратено трудовото правоотношение на М.В.В., ЕГН **********,***, като незаконосъобразна.

         ВЪЗСТАНОВЯВА М.В.В., ЕГН **********, на заеманата от него длъжност преди уволнението-”Продавач-консултант”.

         ОСЪЖДА”ВИДЕНОВ ГРУП” ООД, ЕИК 128621398, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, бул.”Европа” № 21, да заплати на адв.К.Х. *** сумата от 600 лв.-възнаграждение за процесуално представителство по гр.дело № 5180/ 2017 г. по описа на РРС.

         ОСЪЖДА”ВИДЕНОВ ГРУП” ООД, ЕИК 128621398, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, бул.”Европа” № 21, да заплати по с/ка на РРС държавна такса за производството в размер на 130 лв.

         Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд в 2седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/