Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Русе, 28.12.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, осми граждански състав, в публичното съдебно заседание на двадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ИВАНОВ

 

при секретаря Елисавета Янкова, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 5131 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:

Ищецът „Застрахователно Акционерно Дружество ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Г.М.Димитров“ № 1, представлявано от изпълнителните директори Р. М.и Б. И., твърди, че на 25.09.2015г. ответникът е сключил застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите“, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/115002412208 по отношение на лек автомобил марка „Опел” модел „Астра”, с рег.№ Р 1567 ВК, рама № W0L0TGF35Y2297703. В нея като застрахован собственик фигурирал ответника, а като обичаен водач – В. Л.– румънски гражданин, с адрес в Румъния изписан в полицата. След това в ищцовото дружество постъпила информация за настъпило на 11.07.2016г. застрахователно събитие на територията на Германия. Въпреки, че като собственик на автомобила в процесната полица фигурира ответното търговско дружество, лекият автомобил веднага след сключването на застрахователния договор напуснал територията на Република България и до момента се намира във владението на други трети лица, също румънски граждани, различни от посочения в полицата обичаен водач. Няма данни след сключването на процесната застраховка по отношение на процесното МПС, които да доказват, че застрахованото ответно търговско дружество, е действителният собственик на автомобила, нито че то е упражнявало каквато и да било фактическа власт върху превозното средство. Сключвал е застраховки „Гражданска отговорност“ на МПС по занятие, без да ползва и управлява всички от тях и без реално да е техен собственик. Независимо у кого е фактическото владение върху автомобила, застрахователният договор е сключен лично от ответника или чрез негов пълномощник за негово име и за негова сметка. Собствеността и владението върху автомобила, обект на застрахователния договор, безконтролно и многократно са прехвърляни в Румъния с цел създаване на заблуда пред българските органи и пред застрахователя за реалния собственик, респ.държател. В Румъния пък от друга страна не се декларира промяната на собствеността, като такава не се извършва и пред българските власти. След извършено проучване установили, че застрахователния договор не сключен нито от собственика на автомобила, нито от каквото и да е друго лице, което упражнява фактическа власт върху описаното МПС на законно основание. Напротив, договорът бил сключен от трето лице (застраховащ), което не било валидно упълномощено  за това от действителните правоимащи лица. На основание чл.37, ал.1 от ЗЗД упълномощаването за сключване на договори, за които закона изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма. В конкретния случай лицата, които не притежават законно основание да ползват дадено МПС следва да притежават изрично писмено пълномощно за подписване на застрахователен договор, без значение дали сключването му е доброволно или задължително. Такива били и указанията, които дружеството било дало на застрахователните брокери, а именно да се уверят във всеки отделен случай, че застрахователния договор се сключва от собственик или от изрично упълномощено от него лице. Тези указания в конкретния случай не били спазени. По подробно изложени в исковата молба съображения твърдят, че застрахователния договор е нищожен поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и противоречие с добрите нрави, а евентуално поради липса на съгласие, липса на представителна власт, липса на предписаната от закона форма, липса на основание, липса на застрахователен интерес и привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация /подставено лице/, както и че евентуално застрахователния договор е унищожаем поради измама при сключването му. Поради това моли съда да постанови решение, с което да прогласи нищожността на застрахователен договор, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/115002412208, издадена на 25.09.2015г., поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и противоречие с добрите нрави. Евентуално застрахователния договор да бъде обявен за нищожен поради липса на съгласие, липса на представителна власт, липса на предписаната от закона форма, липса на основание, липса на застрахователен интерес и привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация /подставено лице/. Евентуално застрахователния договор да бъде обявен за унищожаем поради измама при сключването му. Претендира и направените по делото разноски.

Съдът, като взе предвид наведените от ищеца в исковата молба фактически обстоятелства, на които основава претенциите си и формулираните петитуми, квалифицира правно предявените евентуално съединени искове по чл.26, ал.1, пр.1, 2 и 3 от ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.2 във вр.с чл.42 от ЗЗД; чл.26, ал.2, пр.3 от ЗЗД; чл.26, ал.2, пр.4 във вр. с чл.289 от ТЗ и чл.8, ал.2 от ЗЗД, чл.349, ал.1, 2 и 3 от КЗ; чл.26, ал.2, пр.5 от ЗЗД и чл.29, ал.1 от ЗЗД.

Ответникът„РОАГР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Русе, пл.”Дунав” № 10, представлявано от управителя Д. Б., в срока за отговор не е представил такъв, не се явява негов представител в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

            Съдът като взе предвид, че ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява негов представител в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК и следва да бъде постановено неприсъствено решение, каквото е и желанието на ищеца, като главния иск следва да се уважи изцяло, като се прогласи нищожността застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите”, обективиран в Застрахователна полица № BG/30/115002412208, издадена на 25.09.2015г., със страни ищцовото дружество – като застраховател и ответника „РОАГР” ЕООД – като застрахован, поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и противоречие с добрите нрави.

            На основание чл.78, ал.1 от ГПК и предвид уважаването на предявения иск, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените по делото разноски в размер на 155.00 лева – заплатени държавна такса за производството по делото и възнаграждение на редовно упълномощения адвокат.

            Мотивиран така и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРОГЛАСЯВА нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите”, обективиран в застрахователна полица № BG/30/115002412208, издадена на 25.09.2015г., със страни „Застрахователно Акционерно Дружество ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Г.М.Димитров” № 1, ЕИК 200299615, представлявано от изпълнителните директори Р. М.и Б. И.– като застраховател и „РОАГР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Русе, пл.”Дунав” № 10, ЕИК 201686497, представлявано от управителя Д. Б.– като застрахован, поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и противоречие с добрите нрави.

ОСЪЖДА „РОАГР” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Русе, пл.”Дунав” № 10, ЕИК 201686497, представлявано от управителя Д. Б., да заплати на „Застрахователно Акционерно Дружество ДАЛЛБОГГ: Живот и Здраве” АД със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Г.М.Димитров” № 1, ЕИК 200299615, представлявано от изпълнителните директори Р. М.и Б. И., сумата от 155.00 /сто петдесет и пет/ лева – направени по делото разноски.

            Препис от неприсъственото решение да се изпрати на страните.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: