Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Русе, 06.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, осми граждански състав, в публичното съдебно заседание на четвърти октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ИВАНОВ

 

при секретаря Елисавета Янкова, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 4539 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството по делото е образувано по иск за делба, с правно основание чл.34 от ЗС и се намира във фазата по извършването й.

С влязло в сила решение № 505/2017г. по гр.дело № 4529/2015г. по описа на РРС е допуснат до делба следния недвижим имот: Втори жилищен етаж от масивна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня-клозет, два балкона, стълбище, с избено помещение в северната страна на сградата и една стаичка в партерния етаж от сградата, като жилищната площ е 75 кв.м., при граници за целия имот: ул.”Духовно възраждане”, А. Й., Р.К., Я. Д. и А. Д., съгласно документ за собственост, а съгласно схема № 15-207041 от 20.05.2015г. на СГКК – гр.Русе: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.875.1.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. с административен адрес: гр.Русе, ул.”Духовно възраждане” № 13, ет.2, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.875, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 75 кв.м., заедно с прилежащи части: изба, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.875.1.1, над обекта: няма, заедно с 85/280 идеални части от поземлен имот с идентификатор 634.2.875, с площ 285 кв.м., трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 875, кв.83, при съседи: 63427.2.780, 63427.2.876, 63427.2.874, 63427.2.878 и 63427.2.877, при права ½ идеална част за К.Ц.Х.; ¼ идеална част на М. Анреева А. и ¼ идеална част за С.А.В..

            От заключението на приетата по делото съдебно-техническа експертиза се установява, че допуснатият до делба недвижим имот е реално неподеляем съобразно правата на страните, като пазарната стойност на същия възлиза на сумата от 47 360.00 лева. Вещото лице е посочило и стойността на дяловете на отделните съделители – за 1/2 идеална част на първия съделител – 23 680.00 лева, а за ¼ идеална част на другите двама съделители – по 11 840.00 лева. Съдът, като взе предвид вида на имота допуснат до делба, местонахождението му и инфраструктурното му положение, намира посочената оценка за съответстваща на състоянието на пазара и съставляваща неговата действителна стойност.

            Съдебната делба е правен институт, който има за цел прекратяване на общността между страните. Основен принцип в делбата е всеки съсобственик да получи своя дял в натура.От заключението на изготвената по делото съдебно-техническа експертиза се установява, че допуснатият до делба недвижим имот е реално неподеляем съобразно правата на страните. Поради това процесния недвижим имот следва на основание чл.348 от ГПК да бъде изнесен на публична продан, като всеки от съделителите следва да се удовлетвори от продажната цена съобразно правата си.

            По делото е прието за съвместно разглеждане направено от К.Ц.Х. против М.А.А. искане по сметки за обезщетение за лишаване от ползване на процесния делбен имот в размер на 2 750.00 лева за периода 05.06.2015г. до 12.07.2017г. - по 110.00 лева месечно, както и същото обезщетение от 110.00 лева месечно, считано от 12.07.2017г. до осигуряване достъп до имота.

            По делото е прието за съвместно разглеждане направено от С.А.В. против М.А.А. искане по сметки за обезщетение за лишаване от ползване на процесния делбен имот в размер на 605.00 лева за периода 06.06.2016г. до 12.07.2017г. - по 55.00 лева месечно, както и същото обезщетение от 55.00 лева месечно, считано от 12.07.2017г. до осигуряване достъп до имота.

            Представена е нотариална покана изпратена от К.Ц.Х. до М.А.А., с която първия поканил втората да се яви на 11.06.2015г. в 16.00 часа в кантората на нотариус № 630 в гр.Русе, за да му предаде ключ за процесния имот и да уредят доброволно съвместното ползване на имота. Със същата поискал и в случай, че не се яви на посочената място, дата и час или откаже предаването на ключ, да му заплаща обезщетение за лишаване от ползване на имота в размер на 150.00 лева месечно, считано от датата на получаване на нотариалната покана. Последната била връчена на М.А. лично срещу разписка, на 05.06.2015г. съгласно направеното на поканата нотариално удостоверяване. Видно от представения констативен протокол, съставен от нотариус № 630, на 11.06.2015г. ответницата не се явила, а се явил нейният син Свилен Александров, който предал ключ от дворната врата към къщата, но не и ключ от жилищната част.

            Представена е нотариална покана изпратена от С.А.В. до М.А.А., с която първия поканил втората да се яви на 13.06.2016г. в 11.00 часа в кантората на нотариус № 215 в гр.Русе, за да уредят доброволно съвместното ползване на делбения имот. Със същата поискал и в случай, че не се яви на посочената място, дата и час или откаже доброволното разпределение правото на ползване, да му заплаща обезщетение за лишаване от ползване на имота в размер на 75.00 лева месечно, считано от датата на получаване на нотариалната покана и равняваща се на съразмерната част от дела му в общия имот. Нотариалната покана била връчена на М.А., на 06.06.2016г. съгласно направеното на същата нотариално удостоверяване. Видно от представения констативен протокол, съставен от нотариус № 215, на 13.06.2016г. ответницата не се явила за доброволно уреждане на съвместното ползване на съсобствения им имот.

            Правните основания на исканията по сметки на К.Ц.Х. и С.А.В. против М.А.А., се явяват чл.31, ал.2 от ЗС – лишаване от ползване на съсобствена вещ. Съгласно тази правна норма, когато съсобствената вещ се ползва само от един от съсобствениците, той дължи обезщетение на останалите за ползите, от които са лишени, от деня на писменото поискване. От показанията на разпитаните по делото свидетели М. Р. Д.и Ц. К. Х. се установява, че повече от 20 години М.А. живее в съсобствения делбен имот, заедно със съпруга и внучето си. Когато К.Х. станал съсобственик на делбения имот, той е водил разговори А. за разпределение ползването на имота или по друг начин да уредят взаимоотношенията си във връзка с прекратяването съсобствеността на същия. До споразумение обаче не стигнали. Такива претенции предявил и другия съсобственик С.В.. Това довело и до изпращането на нотариалните покани с искания за заплащане на обезщетение за лишаване от ползване. На К.Х., М.А. предала ключ за входната врата, където се влиза в дворното място на къщата, но не е такъв за втория жилищен етаж от масивна жилищна сграда, до която достъп не му бил осигурен за ползване. Такъв достъп не е бил осигурен и на другия съсобственик С.В.. Съдът няма основание да не цени показанията на тези двама свидетели, тъй като същите са взаимно непротиворечиви, а и по делото не са събрани други доказателства, които да опровергават изложените в тях факти, дори напротив. От представените констативни протоколи, съставени от нотариусите по повод на изпратените нотариални покани, допълнително се доказва, че М.А. не е осигурила достъп на останалите двама съсобственици за ползването на делбения имот съобразно правата им на съсобственост. Поради горното съдът намира направените две искания по сметки за доказани по своето правно основание, тъй като М.А. дължи обезщетения за лишаване от ползването на съсобствения имот, считано от датите на писменото поискване, когато са били връчени нотариалните покани – съответно за К.Х. от 05.06.2015г., а за С.В. от 06.06.2016г. По отношение на техния размер съдът взе предвид заключението на изготвената по делото съдебно-техническа експертиза на вещото лице В.В. /л.139-150 от делото/, съгласно която средния пазарен месечен наем за процесния делбен имот в периода от 05.06.2015г. до 18.08.2017г. е в размер на 206.00 лева, а за целия времеви период от 837 дни е в размер на 5 666.00 лева. Чрез математически изчисления, обезщетението, което се дължи на К.Х. за периода 05.06.2015г. до 12.07.2017г., съобразно правата му на съсобственост от 2/4 идеални части е в размер на2 575.00 лева, а обезщетението, което се дължи на С.В. за периода 06.06.2016г. до 12.07.2017г., съобразно правата му на съсобственост от 1/4 идеална част е в размер на 566.50 лева. До този размер исканията по сметки следва да се уважат.

            Съдът намира, че е недопустимо да се присъждат, претендирани от съсобствениците, обезщетения за бъдеще време. В случая не е налице хипотезата на чл.344, ал.2 от ГПК, а само претенция по чл.31, ал.2 от ЗС, която може да се отнася само за период, предхождащ делбеното производство или следващ предявяването на иска за делба. В този смисъл е и трайната съдебна практика – Решение № 182 от 26.01.2017г. на ВКС по гр.дело № 2067/2016г., 2-ро г.о., ГК. Поради гореизложеното искането по сметки предявено от К.Ц.Х. против М.А.А. за претендираното обезщетение за лишаване от ползване на процесния делбен имот за периода 05.06.2015г. до 12.07.2017г.в частта от 2 575.00 лева до пълния предявен размер от 2 750.00 лева и по 110.00 лева месечно, считано от 12.07.2017г. до осигуряване достъп до имота, следва да се отхвърли като неоснователно, като искането по сметки предявено от С.А.В. против М.А.А. за претендираното обезщетение за лишаване от ползване на процесния делбен имот за периода 06.06.2016г. до 12.07.2017г. в частта от 566.50 лева до пълния предявен размер от 605.00 лева и по 55.00 лева месечно, считано от 12.07.2017г. до осигуряване достъп до имота, също следва да се отхвърли като неоснователно.

            Съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе, държавни такси в размер на 4% върху стойността на дяловете си – 947.20 лева за К.Ц.Х.; 473.60 лева за М. Анреева А. и 473.60 лева за С.А.В.. На основание чл.78, ал.6 от ГПК М.А. следва да бъде осъдена и да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе държавна такса от 4% върху уважените размери на исканията по сметки или общо 125.66 лева.

            Съделителите К.Ц.Х. и С.А.В. не претендират направените по делото от тях разноски, поради което и същите не следва да им бъдат присъждани.

Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: Втори жилищен етаж от масивна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня-клозет, два балкона, стълбище, с избено помещение в северната страна на сградата и една стаичка в партерния етаж от сградата, като жилищната площ е 75 кв.м., при граници за целия имот: ул.”Духовно възраждане”, А. Й., Р.К., Я. Д. и А. Д., съгласно документ за собственост, а съгласно схема № 15-207041 от 20.05.2015г. на СГКК – гр.Русе: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.875.1.2 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Русе, одобрени със Заповед № РД-18-18/16.05.2007г. с административен адрес: гр.Русе, ул.”Духовно възраждане” № 13, ет.2, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.875, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 75 кв.м., заедно с прилежащи части: изба, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 63427.2.875.1.1, над обекта: няма, заедно с 85/280 идеални части от поземлен имот с идентификатор 634.2.875, с площ 285 кв.м., трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 875, кв.83, при съседи: 63427.2.780, 63427.2.876, 63427.2.874, 63427.2.878 и 63427.2.877, при първоначална пазарна цена от 47 360.00 /четиридесет и седем хиляди триста и шестдесет/ лева.

Получената от продажбата цена да се разпредели между съделителите както следва: ½ идеална част за К.Ц.Х.; ¼ идеална част на М. Анреева А. и ¼ идеална част за С.А.В..

ОСЪЖДА М.А.А. ***, с ЕГН: **********, да заплати на К.Ц.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 2 575.00 /две хиляди петстотин седемдесет и пет/ лева, представляваща обезщетение за лишаване от ползване на делбения недвижим имот за периода 05.06.2015г. до 12.07.2017г., съобразно притежаваните от него идеални части в съсобственост от същия.

ОТХВЪРЛЯ направеното от К.Ц.Х. ***, с ЕГН: **********, против М.А.А. ***, с ЕГН: **********, искане по сметки за обезщетение за лишаване от ползване на делбения недвижим имот за периода 05.06.2015г. до 12.07.2017г., в частта от 2 575.00 /две хиляди петстотин седемдесет и пет/ лева до пълния предявен размер от 2 750.00 /две хиляди седемстотин и петдесет/ леваи по 110.00 /сто и десет/ лева месечно, считано от 12.07.2017г. до осигуряване достъп до имота, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

ОСЪЖДА М.А.А. ***, с ЕГН: **********, да заплати на С.А.В. ***, с ЕГН: **********, сумата от 566.50 лева /петстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за лишаване от ползване на делбения недвижим имот за периода 06.06.2016г. до 12.07.2017г.,съобразно притежаваните от него идеални части в съсобственост от същия.

ОТХВЪРЛЯ направеното от С.А.В. ***, с ЕГН: **********, против М.А.А. ***, с ЕГН: **********, искане по сметки за обезщетение за лишаване от ползване на делбения недвижим имот за периода 06.06.2016г. до 12.07.2017г., в частта от 566.50 лева /петстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/ до пълния предявен размер от 605.00 /шестстотин и пет/ лева и по 55.00 /петдесет и пет/ лева месечно, считано от 12.07.2017г. до осигуряване достъп до имота, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

ОСЪЖДА К.Ц.Х. ***, с ЕГН: **********, да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе сумата от 947.20 лева /деветстотин четиридесет и седем лева и двадесет стотинки/ - държавна такса върху стойността на дяла си.

ОСЪЖДА С.А.В. ***, с ЕГН: **********,да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе сумата от 473.60 лева /четиристотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ - държавна такса върху стойността на дяла си.

ОСЪЖДА М.А.А. ***, с ЕГН: **********,да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе сумата от599.26 лева /петстотин деветдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/ - държавна такса върху стойността на дяла си и държавна такса върху уважените размери на исканията по сметки.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Русенски окръжен съд.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: