Р Е Ш Е Н И Е 

гр.Русе, 29.11.2017 г.

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VI – ти граждански състав, в открито заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Балджиева

 

при участието на секретаря Галя Георгиева, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 3710 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявените в обективно съединение искове са с правно основание чл.79 ЗЗД, вр чл.327, ал.1 от ТЗ, чл.92 от ЗЗД и чл.86 ЗЗД.

Ищецът „Янки” ЕООД, твърди, че с ответното дружество е сключил договор за покупко-продажба на изплащане от 20.05.2016г.  на колесен трактор Беларус модел 952.2, шаси №90911235, двигател №9145478 в комплект с климатича система. На същата дата тракторът е предаден на купувача. Съгласно условията на договора цената е в размер на 53 400 лева, която следвало да бъде заплатена от ответника на четири вноски. С чл.13 от договора били регламентирани размерите и падежа на всяка вноска. Ответникът заплатил изцяло първата вноска съгласно изискванията на договора. Част от втората вноска в размер на 3000 лв. била заплатена едва на 22.11.2016г., вместо в срока до 30.07.2016г. Част от третата вноска, а именно 10 000 лева била изплатена едва на 27.01.2017г., вместо до 30.10.2016г., а  оставащата част в размер на 3000 лв. и цялата четвърта вноска не били изплатени  и към настоящия момент.

Съгласно чл.16, ал.2 от договора купувача при неизпълнение на задълженията си по чл.13 дължи на продавача договорна неустойка в размер на 0.05% на ден. Счита, че за сумата от 3000лв. от втората вноска, дължима до 30.07.2016г., но платена на 22.11.2016г. ответникът дължи неустойка за периода от 31.07.2016г. до 21.11.2016г., или общо за 114 дни по 1.50лв -171лв.

За заплатената част в размер на 10000лв дължима до 30.10.2016г., представляваща част от третата вноска, ответникът дължи неустойка за периода от 31.20.2016г. до 26.01.2017г. или общо за 88 дни по 5лв. -440лв.

За незаплатената част от третата вноска в размер на 3000лв. ответникът дължи неустойка за периода от 31.20.2016г. до датата на подаване на исковата молба -08.06.2017г. х- 200 дни по 1.50 лв. -300лв. за незаплатената изцяло четвърта вноска в размер на 12 400 лв. до 30.12.2016г., ответникът дължи неустойка за периода от 31.12.2016г. до датата на подаване на исковата молба -08.06.2017г. -159 дни по 6.20 лв. -985.80 лева.

Съгласно чл.16 , ал.3 от договора купувачът дължал лихва за забава в размер на 1.5% месечно върху неизплатените вноски от датата на получаване на техниката, или върху оставащата част от 3000 лв. и върху незаплатената четвърта вноска в размер на 12 400 лева, купувачът дължи месечна лихва считано от 20.05.2016г. Или за периода от 20.05.2016г-.до 08.06.2017г. върху сумата от 15 400лв ответникът дължи лихва за забава в размер на 2772лв.

С ответникът водил разговори още при първата му забава, но след последното плащане -27.01.2017г. не могъл да осъществи контакт.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответното дружество да му заплати сумите, както следва: сумата от 15 400.00 лева, представляваща незаплатена част от продажна цена по сключен между страните договор за покупко-продажба от 20.05.2016г., сумата от 1 896.80 лева – договорна неустойка, съгласно чл.16, ал.2 от същия договор и сумата 2 772.00 лева-  лихва за забава съгласно чл.16, ал.3 от договора за периода от 20.05.2016г. до 08.06.2017г.,  както и 1136.37 лева направени разноски в обезпечителното производство по ч.гр.д.№4761/2017г. по описа на РС-Варна и по изп.дело №368/2017г. по описа на ЧСИ. Претендира и направените в настоящото производство в размер на 1953.00 лева.

Ответникът „Агрокем” ЕООД, с.Смирненски, обл.Русе, представляван от Айтен Басриева Юмерова, редовно призован, съгласно чл. 50 ГПК, не се явява в съдебно заседание при разглеждане на делото, не се представлява и не взема становище по исковете.

По делото са представени писмени доказателства.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Безспорно установено по делото е, че страните по него са били в облигационна връзка с източник договор за покупко-продажба на изплащане. Съдът намира, че този писмен документ материализира волеизявленията на страните, определящи условията за дължимата сума, както и неустойката в случаите на забавено плащане. Съгласно чл. 327, ал. 1 ТЗ  купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи, освен ако не е уговорено друго. В процесният случай е уговорено друго - купувачът се е задължил да изплати на 4 вноски, съгласно чл.13 от договора цената на стоката. Видно от представения приемо-предавателен протокол ( л.15) колесен трактор Беларус модел 952.2, шаси №90911235, двигател №9145478 в комплект с климатича система е предаден в деня на сключване на договора на купувача - 20.05.2016г. , т.е. безспорно се установява, че продавачът е изпълнил задължението се да достави стоката на купувача. Тъй като ответникът не е заплатил дължимата сума, не е представил доказателства, че е изпълнил задължението си да заплати на ищеца дължимите му се суми съгласно сключения договор и не е възразил срещу твърдението, че му дължи процесните суми, то искът за заплащането й се явява основателен и доказан до претендирания размер.

При това положение и с оглед съществуващата безспорност от фактическа страна досежно дължимостта на сумите, както следва: сумата от 15 400.00 лева, представляваща незаплатена част от продажна цена по сключен между страните договор за покупко-продажба от 20.05.2016г., сумата от 1 896.80 лева – договорна неустойка, съгласно чл.16, ал.2 от същия договор и сумата 2 772.00 лева-  лихва за забава съгласно чл.16, ал.3 от договора за периода от 20.05.2016г. до 08.06.2017г. ,съдът намира, че искът е основателен и следва да бъде уважен в претендирания размер, заедно със законната лихва, считано от предявяването му - 09.06.2017 г. до окончателното изплащане.

Съгласно чл. 78, ал.1 ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца 1939.37 лева  разноски по делото.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „Агрокем“ ЕООД, с ЕИК: 117616695, със седалище и адрес на управление: с.Смирненски, общ.Ветово, обл.Русе ул.”Преслав”, №2, представлявано от А. Б. Ю. да заплати на „Янки„ ЕООД, с ЕИК: 103873992, със седалище и адрес на управление:  гр.Варна, ул.“Л.Каравелов“, №58, ет.5, ап.13, представлявано от Б.В. В.,  сумата от 15 400.00 лева, представляваща незаплатена част от продажна цена по сключен между страните договор за покупко-продажба от 20.05.2016г., сумата от 1 896.80 лева – договорна неустойка, съгласно чл.16, ал.2 от същия договор и сумата 2 772.00 лева-  лихва за забава съгласно чл.16, ал.3 от договора за периода от 20.05.2016г. до 08.06.2017г. , ведно със законната лихва, считано от 09.06.2017 г. до окончателното изплащане, както и 1939.37 лева  - разноски по делото.

            Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия: