Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                    1626

гр.Русе, 17.11.2017 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Русенски районен съд ІV граждански състав

в публично заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                       Председател: Виржиния Караджова

 

при секретаря Василена Жекова

в присъствието на прокурора ……………………………

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело

№ 3058 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Предявен е иск с правно основание чл.55 ал.1 от ЗЗД.

Ищецът С.М.С. твърди, че е собственик на недвижим имот в гр.Русе по ул. ... № ..., с абонатен № 0102807072, присъединен към електрическата мрежа, която се регулира от ответното дружество, като електрическата инсталация е изградена извън имота и електромерът е собственост на ”Енерго-Про България продажби”АД.

Сочи, че с писмо от 13.03.2017 г. бил уведомен от ответника, че на 05.01.2017 г. е била извършена проверка на точността на измерване на обслужващата го измервателна система и на свързващите ги електрически инсталации, за което бил съставен КП № 1701115.В последния било вписано, че електромерът на обекта е подменен и изпратен за експертиза с показания, както е посочено по исковата молба.

С друго писмо от същата дата, ищецът получил справка от търговеца за корекция при неточно измерване на ел.енергия, като в нея било посочено, че в съответствие с чл.51 от ПИКЕЕ, издадени от ДКЕВР, е извършено ново изчисление на услугата за периода 06.01.2016 г.-05.01.2017 г. На абоната бил даден срок до 03.04.2017 г. да внесе сумата от 1 425,70 лв. за потребените от него 9 873 квч.Към писмото бил приложен КП № 185/ 02.03.2017 г., издаден от БИМ.В него било  посочено, че при софтуерно четене на процесното СТИ е била установена външна намеса в тарифната схема на електромера и наличие на преминала енергия през тарифа 3, която не е визуализирана на дисплея.

На 31.03.2017 г., за да избегне възможността от спиране на електрозахранването  на имота, ищецът превел на дружеството исканата сума.

Твърди, че допълнително начисленото му количество електроенергия не е било доставено до жилището му, поради което без основание е превел търсената от търговеца стойност.Твърди, че не е бил уведомен и не е присъствал на проверката, поради което и съставеният във връзка с нея констативен протокол не му е противопоставим.Навежда доводи, че при съставянето му не са били спазени правилата на ПИКЕЕ.Твърди, че понастоящем чл.1-47 и чл.52-56 от последните са отменени с Решение № 1500 от 06.02.2017 г. по адм.дело № 2385/2016 г. на 5-членен състав на ВАС, обн.ДВ, бр.15/ 14.02.2017 г.

Твърди, че ответникът не е изпълнил задължението си да поддържа СТИ в изправност.Сочи, че от негова страна не са осъществени виновни действия или бездействия върху електромера, от които да са настъпили вреди за дружеството.

Иска ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от 1 425,70 лв. за корекция на сметки при неточно измерване на електрическа енергия за посочения период по фактура № 0252557756/ 13.03.2017 г., получена от дружеството при начална липса на основание, ведно със законната лихва върху нея от завеждане на делото. Търсят се разноски за производството.

Ответникът ”ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД–Варна оспорват иска.Търсят се разноски по делото.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

По делото не се спори, че между ищеца и ответника е  сключен договор за продажба и доставка на електрическа енергия за имот, находящ се в гр.Русе, на адреса по исковата молба, като електромерът е собственост на дружеството.На 05.01.2017 г. била извършена проверка от служители на “Енерго-Про Мрежи” АД на СТИ, при която било констатирано отклонение в измерването на потребената електрическа енергия за периода 06.01.2016 г.-05.01.2017 г., оценено на 1 425,70 лв., за което абонатът бил уведомен с писмо изх.№ 4437824/ 13.03.2017 г.За дълга била издадена и ф-ра № 0252557756 от същата дата.

За извършената проверка бил съставен Констативен протокол № 1701115/ 05.01.2017 г.Освен от служители на дружеството, документът е подписан и от двама свидетели.

Отразено е, че при проверката е констатирана неточност в измерването, СТИ е демонтирано и поставено в пломбирана безшевна торба, за да се предаде за проверка в БАМ.

 В констативен протокол № 185/ 02.03.2017 г. БАМ е отразено, че при софтуерно четене се установява външна намеса в тарифната схема на уреда-наличие на преминала енергия през тарифа 3-009874.1 квтч, която не е визуализирана на дисплея.Посочено е, че електромерът съответства на метрологични характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на електрическата енергия, но не и на техническите характеристики.

В становището за начислена електрическа енергия от 13.03.2017 г., изпратено на абоната, са посочени двата констативни протокола и определеното от БИМ допълнително преминало количество електрическа енергия.

Изброените по-горе документи са връчени на ищеца на 18.03.2017 г.На абоната било указано при наличие на допълнителни въпроси да направи запитване към  дружеството-доставчик.Срокът за погасяване на задължението бил определен до 03.04.2017 г.    

По делото няма спор, че на 31.03.2017 г. ищецът заплатил търсената от търговеца сума от 1 425,70 лв.(л.11).

Св.Д.Ю., служител в ”Енерго-Про Мрежи”, съставител на протокола от 05.01.2017 г., установява, че при проверка на електромера в имота на ищеца, била отчетена електрическа  енергия в тарифа 1.8.3, която не се вижда на дисплея, а може да се разчете само софтуерно.Уредът бил демонтиран.При проверката присъствали свидетели, тъй като нито абонатът, нито някой от близките му били на адреса.  

Назначената в производството техническа експертиза, след запознаване с представените по делото доказателства, се е произнесла, че процесното СТИ е електромер с идентификационен № 1115031500778759,  който е статичен, еднофазен, за активна енергия, клас на точност 1 и се използва за измерване на консумираната електрическа енергия в мрежи с ниско напрежение, захранващи битови абонати. Регистрите на електромера са: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 и 1.8.0. В тях се записва следната информация: регистър 1-активна енергия в права посока (черпена от мрежата) по 1 тарифа, квтч.По нея се отчита активната електрическа енергия, консумирана по нощната тарифна зона; регистър 2-активна енергия в права посока (черпена от мрежата) по 2 тарифа, квтч. По нея се отчита активната електрическа енергия, консумирана по дневната тарифна зона; регистър 3- активна енергия в права посока (черпена от мрежата) по 3 тарифа, квтч. Тарифите за заплащане  на консумирана електрическа енергия от битовите абонати са две- нощна и дневна.Тъй като абонатът е битов, трета тарифа не се използва; регистър 4- активна енергия в права посока (черпена от мрежата) по 4 тарифа, квтч. По посочената по-горе причина, при битовите абонати четвърта тарифа също не се използва; регистър 0- активна енергия в права посока (черпена от мрежата) ,консумирана по определени тарифи, квтч.

Общото количество електроенергия, отчетено през периода от 06.01.2016 г.-05.01.2017 год. е 6 218 квч, а неотчетеното-9 873 квч, регистрирана от тарифния регистър 1.8.3 на тарифа Т3.Тази енергия съответно не е била таксувана на абоната.Последната, отнесена за едногодишен период, е разпределена пропорционално на броя дни през двата подпериода, съгласно действалите цени. Отчетената енергия е фактурирана, като показанията на електромера са снети визуално от отчетниците по дисплея на електромера в момента на отчитането.В заключението е посочено, че няма данни за наличие на механични дефекти на кутията, клемите и клемния блок и за компрометиране на пломбите на електромера, т.е. не се касае за нарушаване работоспособността на СТИ, а за умишлено действие-препрограмиране на електромера, което е довело до невъзможност да се отчете цялата консумирана електроенергия от абоната.

При условие, че през процесното СТИ е преминала енергия, която не е визуализирана, съответно неотчетена, то не съответства на техническите характеристики, както е отбелязано в протокола на БИМ. Следователно е била нарушена функционалността на СТИ. За процесния период е начислена неотчетена електрическа енергия от 9873 квтч на стойност 1425,70 лв, с вкл. ДДС.Тя е регистрирана в регистър 1.8.3 /тарифа 3/ на електромера и е разпределена в 2 подпериода с различна цена на електрическата енергия–пропорционално на броя дни през съответния подпериод.Няма информация за момента на настъпване на евентуалната софтуерна намеса–преди или след 05.01.2017 г.Вещото лице е посочило, че

Количеството от 9 873 квтч е реално потребено от абоната, както и че е реално измерено и отчетено от СТИ, но само в регистър 1.8.3, който не се визуализира на дисплея на електромера.Последният е работел в параметрите на съответния клас на точност, но поради тази неправомерна намеса–външна и отклоняване част от доставената енергия в регистър, който не се визуализира, отклоненото количество не е било своевременно отчетено, за да се начисли своевременно дължимата за него цена.експертът е пояснил, че не е възможно в процесния случай да се касае до възникнал софтуерен проблем, нито до електромагнитни въздействия, които да са довели до грешно отчитане на уреда.

При тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предявен е иск за неоснователно обогатяване в хипотезата на чл.55 ал.1 т.1 от ЗЗД–при начална липса на основание.

По делото няма спор, че ищецът  е потребител на продаваната от ответното дружество електроенергия и процесната сума в размер на 1 425,70 лв. е била начислена като коригирана цена на неточно измерена електрическа енергия, доставена на абоната.

Периодът, за който е била извършена едностранна корекция на сметката на абоната, е след измененията на чл.98а от Закона за енергетиката (ДВ, бр.54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) и след приемане на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013 г. (обн. ДВ, бр.98/12.11.2013 г., в сила от 16.11.2013 г.).

Съгласно решение № 111/17.07.2015 г. по т. дело № 1650/2014 г., ВКС, I отделение, с изменението на Закона за енергетиката съществува законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задължението си по чл. 98а, ал.2 т.6 и по чл. 83, ал. 1 т.6 ЗЕ за предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, вкл. за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената ел. енергия. С изменението на ЗЕ /ДВ,бр. 54/2012 г./ е изрично предвидена възможност за провеждане на корекционна процедура.Корекцията има отношение към измерването на ел.енергията и е специфичен способ за допълнително установяване и измерване на доставено количество ел.енергия.Извършената едностранна корекция от страна на ответника в конкретния случай се основава на разпоредбите на чл.98а ал.2 т.6 и на чл. 104а ал.2 т.5 ЗЕ във връзка с чл.83  ал.1 т.6 ЗЕ, чл.47-51 Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013 г, (в сила от 16.11.2013 г.).

С Решение № 1500 от 06.02.2017 г. по адм.дело № 2385/2016 г., 5-члене състав на ВАС, обнародвано с ДВ, бр.15/ 14.02.2017 г., са отменени Правила за измерване на количеството електрическа енергия, с изключение на чл.48-чл.51 от него.Съгласно чл.195 ал.1 от АПК, подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизане в сила на съдебното решение, т. е. занапред. В ТР № 2 от 27.06.2016 г. на ВАС е разяснено, че съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконов нормативен акт, няма обратно действие.За периода от приемане на подзаконовия нормативен акт до неговата отмяна актът се счита за законосъобразен и поражда валидни правни последици. Съгласно чл.195 ал.2 от АПК, правните последици от акта се уреждат от компетентния орган /в случая КЕВР/ в срок до три месеца от влизане в сила на съдебното решение.В тълкувателния акт е посочено, че предметното съдържание на понятието "правни последици" по смисъла на чл.195 ал.2 от АПК включва преценка за правата, придобити, изменени или погасени въз основа на отметения акт.Към настоящия момент КЕВР не е уредила правните последици, възникнали от отменените ПИКЕЕ.Поради това и с оглед действието занапред на решението на 5-членния състав на ВАС относно извършената на 05.01.2017 г. проверка на средството за търговско измерване ПИКЕЕ /обн. ДВ, бр.98 от 12.11.2013 г./ съставляват приложим материален закон.Ефектът на решението на административния съд е преустановяване занапред действието на отменените правни норми поради отричане на юридическата им сила.В конкретния случай, към момента на съставяне на констативния протокол и предложението за корекция, ПИКЕЕ, в частта относно процедурата по чл.47 са действали, а към настоящия момент приложение относно изчислението намират чл.48 - 51 от ПИКЕЕ.

В ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г., е създадена нова правна уредба, която регламентира нормативен ред за измерване на количеството ел. енергия и в случаите на неточно отчитане или неотчитане на доставена ел. енергия, без да е доказано виновно поведение от страна на потребителя, довело като резултат до неточното измерена или неотчетена ел. енергия, като в случаите на установяване на несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещи до неправилно изчисляване на използваните от клиента количества електрическа енергия, операторът на съответната мрежа коригира количествата електрическа енергия като разлика между отчетеното количество електрическа енергия и преминалите количества електрическа енергия за времето от допускане на грешката до установяването й, но за период не по-дълъг от една година.

В договорните отношения между страните по принцип важи правилото на чл.81 от ЗЗД за виновния характер на договорната отговорност, освен в случаите, когато приложението му е нормативно изключено и е предвидена обективна /безвиновна/ отговорност, каквато е тази, регламентирана с нормата на чл. 48 от ПИКЕЕ.

В чл.47-51 от ПИККЕ са уредени случаите, в които е допустимо извършването на корекции на сметки на потребителите при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и начините, по които следва да бъде извършено преизчислението на количеството потребена такава.Те се свеждат до две групи–при констатирано обективно неизмерване, неправилно или неточно измерване и при субективно въздействие върху измервателната система.

С първата група е въведена обективна отговорност на потребителя, като изключение от общото правило за наличие на вина при ангажиране отговорността за вреди-корекция се допуска при липса на средство за търговско измерване или при установено несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средството за търговско измерване /СТИ/ със заложените нормативи /т.е. при отчитане на грешки извън допустимите/.

Втората група случаи обхваща тези, при които при извършена проверка е констатирано нарушение целостта и/или функционалността на измервателната система, добавяне на чужд елемент-обстоятелства, предполагащи намеса на субективен фактор, при която се променя схемата на свързване, водещо до неотчитане или неправилно отчитане на потребената електроенергия. И в двата случая се съставя констативен протокол, подписан от представител на оператора и потребителя /или от заместващи го две независими лица, присъстващи като свидетели/-чл.48 ал.2 ПИКЕЕ.

Съдът счита, че ответното дружество е изпълнило и задълженията си по чл. 98а ал.2 т.6 от ЗЕ, а именно да предвиди в общите условия на договорите си ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция въз основа на наличните правила за измерване на количеството (ПИКЕЕ).

Тъй като с Решение № 798/20.01.2017 г. на ВАС са отменени ОУ за продажба на електрическа енергия на ответника, одобрени с решение ОУ- 06/21.07.2014 год. на ДКЕВР, а с Решение № 595/17.01.2017 г. са отменени ОУ за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ”Енерго-Про Мрежи” АД, одобрени с решение ОУ-05/21.07.2014 г. на ДКЕВР, приложими за процесния период 06.01.2016 г.-05.01.2017 г. са цитираните общи условия.В чл.25 и чл.26 от ОУ предвиждат конкретен ред за уведомяване за корекцията.Тази процедура в процесния случай е била спазена.Ищецът не е подал възражение във връзка с връчените му книжа.

Ответникът е изпълнил и третата предпоставка, за да е налице законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно измерване на потребената електроенергия- спазването на правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване.Съгласно разпоредбата на чл.47 ал.3 ПИКЕЕ при отсъствие на клиента при съставянето на констативния протокол или при отказ да го подпише, констативния протокол се подписва от двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа.Ищецът не е имал възражения относно лицата, подписали документа като свидетели.

По делото е приета съдебно-техническа експертиза, според заключението на която отразеното в протокола за проверка състояние на средството за измерване-препрограмиране на електромера, води до невъзможност да се отчете цялата консумирана от абоната електрическа енергия.Изчислението на стойностите на определеното задължение за плащане, е извършено правилно според методиката, заложена в чл.48 ал.1 б.”а” от ПИКЕЕ.

Предвид горните констатации, съдът намира, че ответното дружество е провело успешно пълно и главно доказване на твърденията си, че е извършило правомерно и при спазване на всички изисквания на ПИКЕЕ корекция на сметката на ищеца.По тази причина неоснователно е възражението на ищеца за липсата на законово основание за извършване на оспорената корекция. Налице са всички елементи от фактическия състав на чл.50 от ПИКЕЕ. Корекцията е извършена за предвидения в правилата едногодишен период.Както беше посочено, от заключението на вещото лице става ясно, че през процесния период няма неотчетена електрическа енергия като цялото количество енергия, пренесено към потребителя, е отчетено в регистри 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3. Точността на измерването се потвърждава и от факта, че енергията, отчетена по регистър тотал 1.8.0 съответства на сбор от количествата енергия по трите използвани в страната тарифни планове и енергията, предмет на корекцията, е отчетена по регистър 1.8.3.В случая не се касае до повреда в средството за търговско измерване и то измерва преминалото през него количество електрическа енергия с точност, съответстваща на класа му. Налице е неправомерно въздействие върху софтуера на средството за търговско измерване, вследствие на което е променен тарифния му план като е включена трета тарифа /по регистър 1.8.4/, която не се използва от битови абонати, поради което тя не се и визуализира на дисплея на средството за търговско измерване.Липсата на визуализация на дисплея на показанията на количеството енергия, отчетено по този регистър, води до неотразяване на това количество от отчетника, респективно до неначисляване на дължимата за нея цена. Съдът намира за ирелевантно обстоятелството кой е извършил това неправомерно въздействие и дали това е ищецът, щом в крайна сметка именно той се е ползвал от отклоненото по регистър 1.8.3 количество електрическа енергия. Експертът е категоричен, че отчетеното количество електрическа енергия е била реално доставена на абоната.В случая не се касае за неточно измерване на енергията и нейната корекция, а за фактическото установяване на правилно записани в паметта на електромера данни в границите на предвидения в закона /чл.50 от ПИКЕЕ/ едногодишен срок.Искът следва да се отхвърли, като неоснователен.

В тежест на ищеца са направените от насрещната страна разноски за производството.

По изложените съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

        

ОТХВЪРЛЯ предявения от С.М.С., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** ул.”Баба Тонка” № 20, чрез адв.С.Р., срещу “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Владислав Варненчик, бул. “Владислав Варненчик” №258, Варна Тауърс Г, със съдебен адрес:***, пл.”Средец” № 1, ет.5, стая № 507, чрез адв.Елеонора Караиванова от АК-Русе, иск за връщане на сумата от 1 425,70 лева з, получена при начална липса на основание за корекция на сметки при неточно измерване на електрическа енергия за периода 06.01.2016 г.-05.01.2017 г. по фактура № 0252557756/ 13.03.2017 г., със законната лихва върху нея от завеждане на делото, като неоснователен.

ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** ул.”Баба Тонка” № 20, чрез адв.С.Р., да заплати на “ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, район Владислав Варненчик, бул. “Владислав Варненчик” №258, Варна Тауърс Г, със съдебен адрес:***, пл.”Средец” № 1, ет.5, стая № 507, чрез адв.Елеонора Караиванова от АК-Русе, сумата от 646 лв.-разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                                                                   

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/