РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 19.07.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на двадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                   Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря           ЕМИЛИЯ ДОБРЕВА                                         и в присъствието на

прокурора                                                                   като разгледа докладваното от съдията гр. дело №1863 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Искът е отрицателен установителен с правно основание по чл.124, ал.1 ГПК.

Ищецът М.И.Д. твърди, че е потребител на предоставяна му от “Енерго Про Продажби” АД гр. Варна електроенергия за битови нужди с клиентски №1700133262 и абонатен №0301504023. През зимата на 2016/2017г. установил, че електромерът, собственост на ответното дружество, отчита повече консумация на електрически ток за обект в с. Басарбово ул. “Филип Тотю” №1, където живее постоянно. С две последователни жалби с вх. №4415883 от 20.02.2017г. и с вх. №4439146/14.03.2017г. сезирал ответника, по повод на което била извършена проверка на СТИ. Съставен бил Констативен протокол №17131666/10.03.2017г. и в него е отразено, че схемата на свързване е правилна, не са установени неправомерно нарушение на целостта на СТИ, неправомерно присъединяване към електрическата мрежа или липса на пломби. Въпреки това електромерът продължава да отчита консумация на електрически ток, като за промишлени цели. Разбрал, че трябва да заплати на ответника за начислена електроенергия сумите 492.80 лв по фактура от 13.02.2017г. и 433.40 лв по фактура от 10.03.2017г. или общо 926.20 лв. Счита, че тази сума е цена на служебно начислена му електроенергия вследствие извършена корекция на сметката му за неизвестен период назад след извършената проверка на измервателния уред. Оспорва задължението в размер на сумата 926.20 лв, тъй като начисленото количество електроенергия не му е доставено и не е реално потребено от него, поради което не дължи заплащане на тази сума. Моли да се признае за установено по отношение на ответника, че не дължи сумата 926.20 лв по фактури от 13.02.2017г. и от 10.03.2017г. за обект недвижим имот в с. Басарбово, област Русе, ул. “Филип Тотю” №1, с клиентски №1700133262 и абонатен №0301504023 по договор за продажба на електроенергия. Претендира за разноски.

         Ответникът “Енерго-Про Продажби” АД гр. Варна, представляван заедно от всеки двама от членовете на УС П С С, Я М Д и Г К, чрез процесуалния си представител изразява становище, че искът е неоснователен. На ищеца при редовен месечен отчет на показанията на електромер №1114171564378168 са отчетени потребените количества електроенергия и са изготвени месечни сметки по фактура №0251611220 от 13.02.2017г. на стойност 492.80 лв и по фактура №0252459713 от 10.03.2017г. на стойност 433.40 лв. Във фактурите липсват служебно начислени количества електрическа енергия. Не е извършвана служебна корекция на количествата електрическа енергия, записани в съставения констативен протокол. Моли предявеният иск да бъде отхвърлен с присъждане на разноски.

         По делото са представени писмени доказателства и е прието заключение на техническа експертиза.

         За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

         Установено е, че ищецът е потребител на ел. енергия за битови нужди, доставяна от ответното дружество с клиентски №1700133262 и абонатен №0301504023, както и че жилището му в с. Басарбово, област Русе, ул. “Филип Тотю” №1, е присъединено към електроразпределителната мрежа. Следователно ищецът има задължение да заплаща потребената електрическа енергия.

         От данните в приложената на л.20 справка за потреблението от 11.04.2017г. на абоната М.И.Д. се вижда, че доставените количества електроенергия за периода от 22.12.2016г. до 21.01.2017г. са в размер на 2656 KWh и за периода от 22.01.2017г. до 21.02.2017г. са 2329 KWh. Потребената електроенергия е остойностена по фактури № 0251611220/13.02.2017г. на 492.80 лв и 0252459713 от 10.03.2017г. на 433.40 лв, общо 926.20 лв по двете фактури.

         С две последователни жалби (искания) до ответното дружество от 20.02.2017г. и от 14.03.2017г. (л.29-30) ищецът е оспорил начислените му количества електроенергия за процесните периоди, поради което на 10.03.2017г. служители на “Енерго-Про Мрежи” АД, гр. Варна са извършили проверка на електромер с фабричен №47030797. Съставен е Констативен протокол №17106159 (л.25-26), в който са записани отчетените показания по дневна, нощна и върхова тарифи и няма отразени забележки по схемата на свързване и точността на тарифния превключвател. Ищецът е присъствал при извършване на проверката и протоколът е  подписан от него и от служители на “Енерго-Про Мрежи” АД.

         В заключението на техническата експертиза, потвърдено и допълнено устно от вещото лице доц. д-р Т.Й.С. в съдебно заседание на 20.06.2017г., е описан вида и параметрите на монтирания на обекта електромер, който е статичен, трифазен,триелементен, многотарифен, тип МТ174, с идент. №47030797, произведен от словенска фирма. Същият е в изрядно техническо състояние, няма данни за повреда, няма нарушение на функционалността му, нито да е манипулиран. От заключението се установява, че изчисленията по фактура №0251611220/13.02.2017г. за периода от 22.12.2016г. до 21.01.2017г. и по фактура №0252459713/10.03.2017г. за периода от 22.01.2017г. до 21.02.2017г. са правилни.

         Съдът приема заключението на експертизата, депозирано от вещо лице, притежаващо необходимата за случая компетентност.

         При така установеното от фактическа страна съдът намира, че предявеният отрицателен установителен иск е неоснователен и следва да се отхвърли. Не се установи по делото отчетената и начислена на ищеца електрическа енергия да е невярно отразена, не се установи ответникът да е извършил служебна корекция на количествата електрическа енергия, респ. да е приложил без основание корекционна процедура.

Съгласно чл.78, ал.3 ГПК, ищецът следва да заплати на ответника 560 лв направени разноски, съгласно представен списък по чл.80 ГПК.

Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  предявения от М.И.Д. ***, ЕГН **********, срещу “Енерго-Про Продажби” АД със седалище и адрес на управление в гр. Варна, район Владислав Варненчик, Варна Тауърс Г, бул. “Владислав Варненчик” №258, представлявано заедно от всеки двама от членовете на УС П С С, Я М Д и Г К, ЕИК 103533691, иск да се признае за установено, че М.И.Д. не дължи сумата 926.20 лв общо по фактури от 13.02.2017г. и от 10.03.2017г. за обект недвижим имот в с. Басарбово, област Русе, ул. “Филип Тотю” №1, с клиентски №1700133262 и абонатен №0301504023 по договор за продажба на електроенергия.

ОСЪЖДА М.И.Д. да заплати на “Енерго-Про Продажби” АД сумата 560 лв разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                        Съдия: