Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

№___

 

гр. Русе, 13.07.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ХII граждански състав…в публично заседание на 13 юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                        Председател: Десислава Великова

 

при секретаря Светла Георгиева и в присъствието на прокурора……………….. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гр. д. №1699 по описа на 2017 г., за да се произнесе съобрази:

 

Предявен е иск с правно основание чл.422 ГПК.

Ищецът Етажна собственост на бл. „Нягол”, вх. Г в гр. Русе, твърди, че ответницата В.Д.Д. е собственик на самостоятелен обект в етажна собственост на бл. „Нягол”, вх. Г в гр. Русе. Поради наличие на течове от покривната конструкция на блока било проведено общо събрание на собствениците с оглед отстраняването им. С протокол от проведеното на 09.05.2016 г. било взето решение за извършване на неотложен ремонт на покривната конструкция на бл. „Нягол”, вх. Г,като бил утвърден за изпълнител „Услуги Русе” ЕООД с цена на услугата 6720.00 лева. За всеки собственик на етажната собственост е била определена сума съобразно притежаваните от него идеални части. Сумата, определена за ответницата спрямо 6.08 % идеални части на притежавания от нея обект била в размер на 408.58 лева, която включвала 213.59 лева труд и 194.99 лева, цена за положени материали. Строително монтажните работи били извършени през месец май 2016 г. и приети с подписване на приемо-предавателен протокол. Ответницата въпреки многократно проведените разговори и писмена покана не е заплатила припадащата и част от извършените  разходи за ремонт, поради което било подадено заявление по чл. 410 от ГПК, като било образувано частно гр.дело № 1401/2017 г. по описа на РРС. В срок ответницата възразила. Иска да бъде признато за установено,  че ответницата дължи на ищеца сумата от 408.58 лева, представляващи разходи за извършен ремонт на общи части на етажната собственост – покривна конструкция през м. май 2016 година.

В отговора на исковата молба ответницата В.Д.Д. оспорва исковата претенция.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

По заявление на ищеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № от 09.03.2017 г. по гр. д. 1401/2017 г. по описа на Районен съд гр. Русе, с която е разпоредено на длъжника В.Д.Д. да заплати на ищеца сумата от 408.58 лева – главница, ведно със законната лихва от 9.03.2017 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 25.00 лева – държавна такса по делото и сумата от 150.00 лева – адв. възнаграждение.  В срока по чл.414 от ГПК  длъжникът възразил писмено срещу заповедта за изпълнение и съдът дал указания на ищеца да предяви иск за установяване на вземането си, който е предмет на настоящия правен спор.

 Ако не е създадено сдружение на собствениците по чл. 25 от ЗУЕС етажната собственост не е персонифицирана. С оглед общите интереси на етажните собственици и за ефективното управление, ЗУЕС предвижда в чл. 41 представителство на собствениците, или на сдружението пред съда от управителния съвет /управителя/, или от упълномощено от тях лице. Уведомително писмо от Кмета на Община Русе удостоверява изборът на Ц.Ц.Ц.. Следователно на основание чл. 41 от ЗУЕС той има представителна власт за собствениците, притежаващи обекти от етажната собственост. Това е законно представителство, което е въведено с цел улесняване на процедурата по движение на делата, тъй като при етажни собствености с множество различни собственици на отделните обекти в сградата, тяхното отделно призоваване и връчване на съобщения по делото би забавило процеса. Тази цел няма да бъде постигната, ако съдът изисква вписване на имената и адресите на отделните собственици като условие за редовност на исковата молба. Достатъчно условие за редовност на исковата молба е посочването на името и адреса на председателя на управителния съвет или на упълномощеното от него лице. В този смисъл е и задължителната практика на ВКС.

 Не е спорно по делото, че ответникът В.Д.Д. е съсобственик на апартамент № 7 бл. „Нягол”, вх. Г в гр. Русе, който е бил придобит по време на брака и с А.Ж.Д., починал на 08.05.2004 г. и оставил за свои наследници по закон ответницата и сина си Ж.А.Ж..

Видното от Протокол от 09.05.2016 г.  било проведено Общо събрание на собствениците на отделни обекти в ЕС на бл. „Нягол”, вх. Г в гр. Русе по реда на чл. 13 от ЗУЕС. при кворум 66,08 % ид.ч. /проведено по реда на чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС/, на което било взето решение за извършване на ремонт на покрива, избран бил изпълнител съобразно представени оферти Услуги Русе ЕООД, и били избрани двама живущи за контрол по ремонта и фирмата изпълнител — С.Г. и Д.Д..

Съгласно сключения договор за   текущ ремонт между ищеца и  изпълнителя Услуги Русе" ЕООД  цена на услугата била определена на  6720,00 лв. и срок на изпълнение 10 работни дни. с гаранционен срок 10 години.

На 02.06.2016 г. бил съставен Приемо предавателен протокол, като работата на изпълнителя била приета без възражения .

Съобразно дела на собствениците на самостоятелни обекти разходите  за ремонта били разпределение съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата, като на съсобствениците на процесния апартамент №7 се припадала сумата от 408.58 лв.

На 01.03.2017 г. ответницата била уведомена, видно от известия за доставяне, че дължи процесната сума , като била поканена в 7 дневен срок да я заплати.

Разпитания по делото свидетел  С.Б.Г., собственик на имот, находящ се в гр. Русе, кв. „Здравец”, ул. „Рига” № 8, бл. „Нягол”, вх. 4, ет. 2, където живее от раждането си и, заявява, че  от тогава не бил извършван ремонт на покривната конструкция. Към 2015 г. било наложително да се извърши този ремонт предвид зачестилите течове. Започнали да събират пари като само ответницата и още двама собственици не били дали. Покрива бил около 220 кв. м., а цената на договора за ремонт около– 6000.00 лева.

Свидетеля С.С.Б., управител на Услуги Русе” ЕООД, посочва, че неговата фирма извършила ремонт на покрива на бл. „Нягол”, вх. 4 в гр. Русе през м. май 2016 г . Преди ремонта покрива бил покрит с филц, не бил ремонтиран от както бил построен блока. Оплакванията били за течове в апартаментите на последния етаж. Вложили точно материалите, както били описани в офертата. Квадратурата на покрива била 240 кв. м. Цената на услугата била около 6 хиляди лева. Услугата им била заплатена изцяло от управителя по банков път с договор и приемо-предавателен протокол и други документи. на два пъти. Присъствали двама от живущите в блока. Във фирмата  не били постъпвали сигнали за некачествен ремонт от живущите в блока. Воалит не бил влаган при ремонта. Фирамата не била  регистрирана в  Камарата на строителите в РБ.

Според свидетеля П.А.Б., живущ ***, блока бил построен през 1974 година г. и оттогава не бил  извършван ремонт на покрива. Състоянието на покрива преди ремонта било перфектно, нямало течове. Според него имало фирми, които можели да извършат ремонта за 5000 лв., а освен това бил вложен воалит . След извършването на ремонта имало оплакване от ответницата, която живеела на  първия етаж,че в нейната стая на стената на балкона, където имало тръбата, за изтичане на водата имало влажно петно и част от тапета бил леко отлепен. Според свидетеля  причината била евентуално запушване на тръбата. Имало и теч горе при комина. Светителят имал  изпълнително дело образувано от ищеца във връзка с ремонта на покрива.

Св. Ж.А.Ж., син на ответницата,заявява, че майка му живеела на първия етаж  в бл. „Нягол”, вх. Г. , а той бил съсобственик на 1/3 от апартамента. Чул, че бил извършен ремонт на покрива.  Майка му, когато отваряла комина извадила, ръкавици, хляб, камъни и други. След това били идвали да ги отпушат. След ремонта освен комините, отдушниците, имало една водосточна тръба, която вървяла от последния етаж надолу, като майка му многократно била уведомявала управителя на ЕС , че тази тръба, когато се стича водата плиска настрани. При ремонта на покрива улуците не били подменяни. Водосточната тръба сега била подменена, но не била сложена, както трябва.

Управителят на ЕС Ц.Ц., твърди, че ОС било проведено в началото на м. май 2016 г. Св. Б. бил със сина си, било му дадено да се подпише в протокола, но не го направил, поради което било отбелязано, че присъства, но  не се разписва. След като събранието било проведено, бил представил офертите от различни фирми за ремонта, спрели се на тази, като дала най-добра оферта откъм  материали, труд и цена.  Фирмата извършила ремонта, всички отпадъци били депонирани с кран и сумите на изпълнителя били платени. Ответницата му се обадила веднъж, за да му каже, че има проблем с комините си, на което отишъл веднага с изпълнителя –намерили ръкавица в комина, която може да е паднала от някой работник. Ръкавицата била отстранена и всички 20 комина били почистени от коминочистач и поставени шапки, както била в офертата, след което никой повече не му се бил обаждал. Ответницата му се обадила, че има проблем с водосточната тръба, която стои на терасата и гледа към кухнята й. Ревизиите били прегледани и били чисти.

Съгласно заключението на назначената по делото съдебно-техническа експертиза вътре в спалнята на ответницата, стената до която била монтирана водосточната тръба била облепена с тапет. На три места същия бил разлепен по ъглите. В момента на оглед тапета бил сух и поради това, че в стаята не бил правен ремонт от доста време, не можело да се определи дали тапета е отлепен вследствие на теч или поради амортизираност. По тавана на терасата, около водосточната тръба имало следи от стар теч. Следите от течове се дължали на преливане на воронката на водосточната тръба.Най-вероятната причина за теча била комплексна: дългогодишно амортизиране на водосточните тръби, дългогодишно непочистване на тръбите в местата на ревизиите, силни дъждове, измили част от посипката след ремонта Общата стойност на разходите за отстраняването на вредите при ответницата възлизали на 81,60 лв.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Предявен е положителен установителен иско, по който ищецът цели да установи, че ответникът му дължи сума въз основа на решение на общото събрание на етажната собственост от 09.05.2016 г. за разходи за ремонт на покрива, по издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. Предявеният  иск е  процесуално допустим, тъй като е издадена заповед за изпълнение, срещу която длъжникът е подал възражение в законоустановения срок за недължимост на сумата.

Разгледан по същество, същия се явява частично основателен.

Представения по делото Протокол  инкорпорира влезло в сила Решение на ОС на ЕС за извършване на ремонт на покрива.

Ответникът е съсобственик ¾  ид. ч./ ½ ид. ч. на лично основание и ¼ ид. ч. по наследство останало от  А.Ж.Д., починал на 08.05.2004 г./ на процесния апартамент , находящ се в гр. Русе, ул. „Рига” № 8, бл. ”Нягол”, вх. Г, ет.1 .

Съгласно разпоредбите на чл.6, т.8, т.9 и т.10 от ЗУЕС собственикът е длъжен да изпълнява решенията на органите на управление на етажната собственост,  да заплаща разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд "Ремонт и обновяване", съразмерно с притежаваните идеални части; да заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;

Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.3 от ЗУЕС Разходите за ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

В конкретния случай предвид влязлото в сила Решение на проведеното ОС на ЕС ищецът дължи сумата от 306.44 лв. – съобразно притежаваната от нея ¾ ид ч. от жилището за извършения ремонт на покрива.  

Следва да се посочи, че оплакванията за законосъобразността на взетите решения на етажната собственост могат да бъдат релевирани само чрез тяхното обжалване по предвидения в ЗУЕС ред, но не и чрез възражения в настоящото производство.

Съдът намира за неоснователно възражението на ответницата, че изпълнителят по договора за ремонт не бил  регистриран в КСРБ. Това е ирелевантно по делото обстоятелство, тъй като от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установи , че  ремонт на покрива  е бил извършен и цена на изпълнителя е била заплатена.

Неоснователно е и направеното от ответницата възражение за прихващане на дължимата от нея процесна сума и разходите, които са необходими за отстраняване на повредите в дома и.  Съгласно заключението на назначената по делото съдебно техническа експертиза, което съдът кредитира, предвид специалните знания на вещото лице, не се установи безспорно при пълно и главно доказване от ответника, че тези вреди именно са настъпили в резултат на извършения ремонт на покрива.

От изложеното следва, че предявения иск е частично основателен до сумата от 306.44 лв., поради което следва да се признае за установено задължението на ответницата към ищеца до посочения размер.

С оглед изхода на спора ответницата дължи на ищеца сумата от 131.25 лв. разноски по гр. д. № 1401/2017 г. на РРС.

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.1 от ГПК разноските по настоящото дело, направени от ищеца съобразно уважената част от иска в размер на 131.25 лв. са в тежест на ответника.Съобразно отхвърлената част от иска ищецът дължи на ответника сумата от 37.50 лв., т.е. по компенсация ответникът дължи на ищеца сумата от 93.75 лв.

Ищецът дължи на процесуалния представител на ответницата на основание чл.38, ал.2 от ЗА сумата от 360 лв. възнаграждение.

Мотивиран така, съдът

 

Р     Е       Ш       И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че В.Д.Д., ЕГН: ********** с адрес: ***, дължи на Етажна собственост на сграда в гр. Русе, ул. Рига № 8, бл. Нягол, вх. Г, сумата от 306.44 лв. - разходи за извършен ремонт на общи части на етажната собственост – покривна конструкция през м. май 2016 година, ведно със законна лихва върху нея считано от 09.03.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, за която е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК от 09.03.2017 г. по гр. д. № 1401/2017 г. по описа на Районен съд гр. Балчик.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Етажна собственост на сграда в гр. Русе, ул. Рига № 8, бл. Нягол, вх. Г срещу иск с правно основание чл.422 от ГПК за установяване съществуването на парично задължение за сумата над 306.44 лв. - разходи за извършен ремонт на общи части на етажната собственост – покривна конструкция през м. май 2016 година, ведно със законна лихва върху нея считано от 09.03.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, за която е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК от 09.03.2017 г. по гр. д. № 1401/2017 г. по описа на Районен съд гр. Балчик.

ОСЪЖДА В.Д.Д., ЕГН: ********** с адрес: *** да заплати Етажна собственост на сграда в гр. Русе, ул. Рига № 8, бл. Нягол, вх. Г, сумата от 131.25 лв.- разноски за които е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК от  09.03.2017 г. по гр. д. № 1401/2017 г. по описа на РРС, както и сумата от 93.75 лв.- разноски в настоящото производство по компенсация.

ОСЪЖДА Етажна собственост на сграда в гр. Русе, ул. Рига № 8, бл. Нягол, вх. Г , да заплати на адв. П.Г. от РАК сумата от 360 лв.- адвокатско възнаграждение

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред  Русенски  окръжен  съд  в двуседмичен срок от връчване на препис от него до страните.                                                 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/