РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 4527/2014, XIII състав Делба Е.Д.Н. Д.В.Н. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 22.5.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
2 Гражданско дело No 4841/2014, VI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 РИЗОВ АД ЗП НЕВЗАТ МЕХМЕД АХМЕД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 13.2.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.6.2015
Търговско дело № 152/2015
В законна сила на 22.6.2017г.
3 Гражданско дело No 290/2015, VI състав Делба М.Р.Р. Т.С.М. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 1.6.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
4 Гражданско дело No 4373/2015, IV състав Делба Х.Б.Х. А.М.Б.,
С.А.Б.,
С.Х.Й.,
Х.Б.,
Д.Х.Л.,
Х.Б.С.,
Х.П.,
А.Б.,
Х.П.,
Ф.Й.
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 19.4.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
5 Гражданско дело No 4529/2015, VIII състав Делба К.Ц.Х. М.А.А.,
С.А.В.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 22.4.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
6 Гражданско дело No 4530/2015, XIV състав Делба А.Г.Б. П.С.И.,
Т.А.И.,
Й.Г.К.
Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 25.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.4.2017
Гражданско дело № 84/2017
В законна сила на 16.6.2017г.
7 Гражданско дело No 6906/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КАНЕВ ИНСТРУМЕНТС ООД АДИС ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 25.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2017
Търговско дело № 71/2017
В законна сила на 3.6.2017г.
8 Гражданско дело No 6976/2015, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВЪРБАНОВИ ООД Т.М.К. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 15.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 7.11.2016
Гражданско дело № 675/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 15.6.2017
Гражданско дело № 913/2017
В законна сила на 15.6.2017г.
9 Гражданско дело No 235/2016, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.П.А. Г.Б.А. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 30.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2017
Гражданско дело № 213/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
10 Гражданско дело No 269/2016, V състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот А.Д.П.Е. И.И.И.,
Д.И.И.,
С.К.М.,
Ц.Г.Г.
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 2.12.2016г.
В законна сила на 28.6.2017г.
11 Гражданско дело No 538/2016, IX състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 2.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2017
Гражданско дело № 319/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
12 Гражданско дело No 930/2016, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Ю.М.А. СПАРКИ АД Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 21.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 13.12.2016
Гражданско дело № 749/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 12.6.2017
Гражданско дело № 543/2017
В законна сила на 12.6.2017г.
13 Гражданско дело No 1038/2016, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Р.Н. ВЕТОВСКА ГОРА ЕООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 14.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 26.10.2016
Гражданско дело № 637/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 15.6.2017
Гражданско дело № 381/2017
В законна сила на 15.6.2017г.
14 Гражданско дело No 1105/2016, XIV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение И.А.А. С.В.Д. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 4.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 22.11.2016
Гражданско дело № 678/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 7.6.2017
Гражданско дело № 720/2017
В законна сила на 7.6.2017г.
15 Гражданско дело No 1480/2016, XII състав Делба О.С.И. В.С.И. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 21.4.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
16 Гражданско дело No 1738/2016, XII състав Павлов иск В.И.Р. П.С.П.,
П.С.А.,
С.П.А.,
С.П.С.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 23.5.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
17 Гражданско дело No 2255/2016, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Й.К. С.Д.К. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 1.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.6.2017
Гражданско дело № 300/2017
В законна сила на 7.6.2017г.
18 Гражданско дело No 2602/2016, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.В.Д. К.П.П. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 13.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.6.2017
Търговско дело № 121/2017
В законна сила на 8.6.2017г.
19 Гражданско дело No 3003/2016, IX състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Б.Б.И. В.П.К.,
СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК ООД
Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 11.5.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
20 Гражданско дело No 3488/2016, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БИНДЕР ООД НОВИКОН АД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 21.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2017
Търговско дело № 166/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
21 Гражданско дело No 3719/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.И.В. К.Д.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
22 Гражданско дело No 4219/2016, IV състав Делба М.М.В. И.Н.М.З. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 30.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 22.5.2017
Гражданско дело № 221/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
23 Гражданско дело No 4368/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.И.Б. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 28.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.6.2017
Търговско дело № 118/2017
В законна сила на 7.6.2017г.
24 Гражданско дело No 4418/2016, V състав Делба Б.Б.Е. М.Е.М.,
С.Л.Е.,
Ф.С.М.
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 19.5.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
25 Гражданско дело No 4565/2016, IX състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - СОФИЯ С.К.С. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 31.5.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
26 Гражданско дело No 4572/2016, VIII състав Делба Е.Н.К. М.С.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 7.6.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
27 Гражданско дело No 4577/2016, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Т.Г. Г.Т.К. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 10.3.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
28 Гражданско дело No 4645/2016, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД М.Н.С. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 5.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2017
Гражданско дело № 261/2017
В законна сила на 5.6.2017г.
29 Гражданско дело No 4699/2016, IV състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД Д.Н.Н. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 19.5.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
30 Гражданско дело No 4701/2016, IX състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество С.Й.В. СВОБОДНА ЗОНА РУСЕ ЕАД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 13.12.2016г.
В законна сила на 1.6.2017г.
31 Гражданско дело No 4749/2016, XIV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.П.Д. Г.Г.С. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 23.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2017
Гражданско дело № 269/2017
В законна сила на 5.6.2017г.
32 Гражданско дело No 4796/2016, XIII състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ А.Б.С. ВАЛТРАНС ЕООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 20.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2017
Гражданско дело № 325/2017
В законна сила на 12.6.2017г.
33 Гражданско дело No 4925/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС ЕООД ОПТИМУМ ТРЕЙД ЕООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 19.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 13.6.2017
Търговско дело № 135/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
34 Гражданско дело No 5010/2016, I състав Искове за развод и недействителност на брака М.Р.М. С.К.Д. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 15.5.2017г.
В законна сила на 5.6.2017г.
35 Гражданско дело No 5139/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А.И.И. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 22.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2017
Гражданско дело № 370/2017
В законна сила на 29.6.2017г.
36 Гражданско дело No 5151/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Р.И. К.Д.Х.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДП. ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 17.5.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
37 Гражданско дело No 5298/2016, II състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 28.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2017
Гражданско дело № 363/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
38 Гражданско дело No 5411/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.Н. М.Й.Н. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 6.6.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
39 Гражданско дело No 5480/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.М.И. И.Б.Г. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 15.5.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
40 Гражданско дело No 5503/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД М.П.С. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 28.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 13.6.2017
Търговско дело № 132/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
41 Гражданско дело No 5589/2016, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.Г.П. Д.И.Д. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 21.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 26.6.2017
Гражданско дело № 354/2017
В законна сила на 26.6.2017г.
42 Гражданско дело No 5602/2016, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКС КОЛЕКТ ООД Д.В.Д. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 23.5.2017г.
В законна сила на 23.6.2017г.
43 Гражданско дело No 5606/2016, IX състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.М.М. ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 10.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.6.2017
Гражданско дело № 367/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
44 Гражданско дело No 5802/2016, IX състав Искове по КЗ Л.И.С. ЗАД АРМЕЕЦ АД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 22.5.2017г.
В законна сила на 10.6.2017г.
45 Гражданско дело No 5893/2016, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИНТЕР ЕКСПРЕС ФРЕЙТ ЕООД МВ ЕООД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 21.6.2017г.
В законна сила на 21.6.2017г.
46 Гражданско дело No 5918/2016, XIV състав Искове за трудово възнаграждение С.Р.С. СПАРКИ АД РУСЕ Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 9.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 22.6.2017
Гражданско дело № 337/2017
В законна сила на 22.6.2017г.
47 Гражданско дело No 5934/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.А.К. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 21.6.2017г.
В законна сила на 21.6.2017г.
48 Гражданско дело No 6170/2016, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.Х.И.,
И.С.И.
Х.Д.Х. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 30.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2017
Гражданско дело № 309/2017
В законна сила на 22.6.2017г.
49 Гражданско дело No 6239/2016, XI състав Искове за развод и недействителност на брака М.Р.Р. С.М.Р. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 13.6.2017г.
В законна сила на 23.6.2017г.
50 Гражданско дело No 6273/2016, XIV състав Облигационни искове между съсобственици Н.С.Ц. Н.К.Б. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 10.5.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
51 Гражданско дело No 6338/2016, I състав Искове по КЗ Д.Д.М. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 11.5.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
52 Гражданско дело No 6339/2016, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Й.В. СВОБОДНА ЗОНА РУСЕ ЕАД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 19.4.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
53 Гражданско дело No 6367/2016, XIII състав Искове за трудово възнаграждение И.П.Г. РЛГ БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 10.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Гражданско дело № 386/2017
В законна сила на 27.6.2017г.
54 Гражданско дело No 6435/2016, XIII състав Искове по ЗУЕС Е.Й.Б. ЕС НА БЛ. ПЛИСКА ВХ.А Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 6.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението с нови доказателства
Решение от 8.6.2017
Гражданско дело № 273/2017
В законна сила на 8.6.2017г.
55 Гражданско дело No 6453/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД М.С.Б. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 22.5.2017г.
В законна сила на 14.6.2017г.
56 Гражданско дело No 6556/2016, XII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Я.В.М. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД,
М.Г.Ш.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 17.5.2017г.
В законна сила на 29.6.2017г.
57 Гражданско дело No 6592/2016, VIII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Т.Т.Ж. Г.К.Г. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 12.5.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
58 Гражданско дело No 6600/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака С.К.В. М.С.В.,
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ГР. РУСЕ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 30.5.2017г.
В законна сила на 24.6.2017г.
59 Гражданско дело No 7021/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.В.Л. Ш.Ш.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДП. ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 1.6.2017г.
В законна сила на 22.6.2017г.
60 Гражданско дело No 7117/2016, V състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Г.О. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 26.5.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
61 Гражданско дело No 7119/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД Д.С.Й. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 20.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.6.2017
Търговско дело № 136/2017
В законна сила на 5.6.2017г.
62 Гражданско дело No 7381/2016, XIII състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ С.Н.Х.,
Н.С.Ц.,
И.С.Р.
АРГО ЕООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 19.5.2017г.
В законна сила на 12.6.2017г.
63 Гражданско дело No 7459/2016, VI състав Искове по КЗ С.Ж.Ж. ЗД БУЛ ИНС АД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 3.5.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
64 Гражданско дело No 7496/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Н.С.Ц. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 23.5.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
65 Гражданско дело No 7505/2016, II състав Делба Ю.В.Й. В.Й.Н. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 18.5.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
66 Гражданско дело No 7585/2016, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА О.И.А. ППК НАДЕЖДА РЯХОВО Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 22.5.2017г.
В законна сила на 14.6.2017г.
67 Гражданско дело No 7670/2016, XIII състав Искове за развод и недействителност на брака Е.Т.Н. В.К.Н. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 7.6.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
68 Гражданско дело No 7679/2016, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Ш.Ю. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
69 Гражданско дело No 7687/2016, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Г.К. М.И.И. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 7.6.2017г.
В законна сила на 23.6.2017г.
70 Гражданско дело No 16/2017, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Е.Й.Д. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 16.6.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
71 Гражданско дело No 31/2017, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД БИГЛА АГРО ГРУП ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 12.6.2017г.
В законна сила на 12.6.2017г.
72 Гражданско дело No 70/2017, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Б.С. ОБЩИНА РУСЕ,
РУСЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 24.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2017
Гражданско дело № 332/2017
В законна сила на 12.6.2017г.
73 Гражданско дело No 156/2017, XI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ ОДУ СЛЪНЧО ЦНСТДМУ,
М.Д.К.,
Ю.Н.И.,
РРП
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 18.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2017
Гражданско дело № 391/2017
В законна сила на 29.6.2017г.
74 Гражданско дело No 185/2017, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Б.Х. И.Х.А. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 25.4.2017г.
В законна сила на 1.6.2017г.
75 Гражданско дело No 373/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.В.Й. В.В.Й. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.6.2017
Гражданско дело № 291/2017
В законна сила на 9.6.2017г.
76 Гражданско дело No 494/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД В.Д.Г. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 30.5.2017г.
В законна сила на 23.6.2017г.
77 Гражданско дело No 509/2017, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.В.А. Б.Д.Я. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 31.5.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
78 Гражданско дело No 690/2017, VIII състав Искове за развод и недействителност на брака С.Н.В. Д.В.В. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
79 Гражданско дело No 699/2017, IX състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.А.Х. М.С.Б. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 11.5.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
80 Гражданско дело No 705/2017, XIII състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен П.Д.П. Е.С.С. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.5.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
81 Гражданско дело No 707/2017, XI състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.Г.М. Н.С.А. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 28.6.2017г.
82 Гражданско дело No 728/2017, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Д.Д.Д. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 9.5.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
83 Гражданско дело No 778/2017, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Д.Г. Д.Г.Д. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 8.6.2017г.
84 Гражданско дело No 828/2017, XIII състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Р.К.,
К.Р.К.
Р.К.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 30.5.2017г.
В законна сила на 22.6.2017г.
85 Гражданско дело No 837/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.А.М. П.Г.С. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
86 Гражданско дело No 839/2017, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение П.Д.С. К.К.И. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 20.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 21.6.2017
Гражданско дело № 385/2017
В законна сила на 21.6.2017г.
87 Гражданско дело No 863/2017, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД М.С.Т. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 22.5.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
88 Гражданско дело No 874/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Д.Д. Д.Й.Д. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 12.6.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
89 Гражданско дело No 909/2017, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Г.Д.С. Д.Д.Д. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
90 Гражданско дело No 1044/2017, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Д.В. И.В.И. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 2.5.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
91 Гражданско дело No 1050/2017, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ Т.Н.Т. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 28.4.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
92 Гражданско дело No 1052/2017, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение И.В.И. М.Д.В. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 31.5.2017г.
В законна сила на 12.6.2017г.
93 Гражданско дело No 1063/2017, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Б. РРП,
КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО,
ОБЩИНА ВЕТОВО
Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 17.5.2017г.
В законна сила на 7.6.2017г.
94 Гражданско дело No 1171/2017, VI състав Облигационни искове от/срещу владелец Т.И.Т.,
П.А.Т.
И.Т.Т.Р.,
П.Д.Р.
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 9.6.2017г.
В законна сила на 22.6.2017г.
95 Гражданско дело No 1345/2017, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД С.М.С. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 15.5.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
96 Гражданско дело No 1351/2017, IV състав Искове за развод и недействителност на брака Х.С.Н. Т.Б.Н. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 26.4.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
97 Гражданско дело No 1399/2017, VII състав Искове за развод и недействителност на брака М.С.П. В.В.А.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 6.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
98 Гражданско дело No 1407/2017, II състав Искове по СК - издръжка, изменение М.С.М. М.П.В. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 18.5.2017г.
В законна сила на 2.6.2017г.
99 Гражданско дело No 1408/2017, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.М. Д.Й.Д. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 31.5.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
100 Гражданско дело No 1410/2017, XIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Й.М.Г. Й.Г.Й.,
С.Г.Й.
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 8.6.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
101 Гражданско дело No 1496/2017, XIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Б.Д. Ц.В.А.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 6.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
102 Гражданско дело No 1559/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Д.А.С. М.Б.С. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
103 Гражданско дело No 1718/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД В.К.П. Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Определение от 31.5.2017г.
В законна сила на 7.6.2017г.
104 Гражданско дело No 1758/2017, XI състав Искове за развод и недействителност на брака Г.И.Ю. Р.Я.Ю. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
105 Гражданско дело No 1770/2017, XIV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕЛЕКС ДУНАВ ООД ВИНЕКС ПРЕСЛАВ АД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 15.6.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
106 Гражданско дело No 1800/2017, VII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЗКПУ КАРАН ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Определение от 12.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.6.2017
Търговско дело № 182/2017
В законна сила на 29.6.2017г.
107 Гражданско дело No 1870/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.И.Й. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 23.5.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
108 Гражданско дело No 1941/2017, XIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение АВКО АД БРИКЕЛ ЕАД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 17.5.2017г.
В законна сила на 12.6.2017г.
109 Гражданско дело No 1997/2017, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Н.К.,
К.Д.К.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 5.6.2017г.
В законна сила на 5.6.2017г.
110 Гражданско дело No 2147/2017, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.М.К.,
Д.Б.К.
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 6.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
111 Гражданско дело No 2161/2017, VI състав Искове за развод и недействителност на брака З.М.Д. А.К.Д. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 13.6.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
112 Гражданско дело No 2165/2017, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РУСЕ ЦНСТДМУ РОЗОВАТА КЪЩА,
РУСЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
Я.И.С.
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 23.5.2017г.
В законна сила на 3.6.2017г.
113 Гражданско дело No 2237/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ ЦНСТДМУ РУСЕ,
М.А.Я.,
РУСЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
М.Ф.Р.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 6.6.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
114 Гражданско дело No 2239/2017, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Л.И. Й.И.С. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 19.6.2017г.
В законна сила на 19.6.2017г.
115 Гражданско дело No 2252/2017, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Н.Н. А.Т.С. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 25.5.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
116 Гражданско дело No 2263/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Д.Г. РУСЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
ОБЩИНА РУСЕ
Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 8.6.2017г.
В законна сила на 8.6.2017г.
117 Гражданско дело No 2271/2017, VI състав Делба ТРИГОН ЕНЕРДЖИ ООД П.Й.Ц. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 26.5.2017г.
В законна сила на 9.6.2017г.
118 Гражданско дело No 2295/2017, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.В.Р. Е.И.П. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 13.6.2017г.
В законна сила на 21.6.2017г.
119 Гражданско дело No 2308/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.П.Д.,
Е.П.Д.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 6.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
120 Гражданско дело No 2330/2017, VII състав Искове за развод и недействителност на брака Н.А.К. Г.Т.К. Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 1.6.2017г.
В законна сила на 1.6.2017г.
121 Гражданско дело No 2350/2017, VII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Н.М.,
Р.В.М.
Х.А.Х. Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Определение от 19.5.2017г.
В законна сила на 7.6.2017г.
122 Гражданско дело No 2424/2017, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.М.А. В.П.К. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 21.6.2017г.
В законна сила на 29.6.2017г.
123 Гражданско дело No 2469/2017, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.Б. Б.И.Б. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 14.6.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
124 Гражданско дело No 2580/2017, I състав Утвърждаване на споразумение за родителски права П.З.Н.,
П.П.К.
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ГР. РУСЕ Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 27.6.2017г.
В законна сила на 27.6.2017г.
125 Гражданско дело No 2588/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.В.Х.,
Х.Д.Х.
  Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 6.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
126 Гражданско дело No 2626/2017, XIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.С.Н. П.Л.Л. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 8.6.2017г.
В законна сила на 23.6.2017г.
127 Гражданско дело No 2630/2017, II състав Искове за развод и недействителност на брака Е.А.М.,
М.А.М.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 16.6.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
128 Гражданско дело No 2632/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Д.Т.,
Е.Р.Т.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 12.6.2017г.
В законна сила на 12.6.2017г.
129 Гражданско дело No 2651/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.П.А. ОБЩИНА ВЕТОВО,
РРП,
Н.А.Й.,
А.А.Й.,
ОД НА МВР РАЗГРАД,
КМЕТСТВО СЕЛО ДРЯНОВЕЦ,
ОБЩИНА ГЛОДЖЕВО,
ОБЩИНА РАЗГРАД
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 30.6.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
130 Гражданско дело No 2730/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Д.В.,
А.Б.В.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 8.6.2017г.
В законна сила на 8.6.2017г.
131 Гражданско дело No 2736/2017, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Г.Г.,
И.Е.П.
  Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 1.6.2017г.
В законна сила на 1.6.2017г.
132 Гражданско дело No 2796/2017, VIII състав Искове за недействителност на правни сделки Н.Д.Н. Г.И.Д.,
А.И.Г.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 12.6.2017г.
В законна сила на 29.6.2017г.
133 Гражданско дело No 2815/2017, XIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.М.Ц. Д.К.С. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 7.6.2017г.
В законна сила на 26.6.2017г.
134 Гражданско дело No 2831/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.Н.,
Е.Д.Н.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 6.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
135 Гражданско дело No 2910/2017, VII състав Искове за развод и недействителност на брака С.Н.Х. И.С. Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Определение от 5.6.2017г.
В законна сила на 26.6.2017г.
136 Гражданско дело No 2912/2017, X състав Искове за трудово възнаграждение М.П.К. ОБЩИНА ВЕТОВО Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 31.5.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
137 Гражданско дело No 2914/2017, XI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЕТОВО Г.Х.М.,
Г.С.М.,
РРП
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.6.2017г.
В законна сила на 24.6.2017г.
138 Гражданско дело No 2939/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.М.М.,
Р.Г.М.
  Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 16.6.2017г.
В законна сила на 16.6.2017г.
139 Гражданско дело No 2991/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.М.Я.,
Т.К.Я.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 7.6.2017г.
В законна сила на 7.6.2017г.
140 Гражданско дело No 2997/2017, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Н.Д.,
Д.Д.С.
  Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 1.6.2017г.
В законна сила на 1.6.2017г.
141 Гражданско дело No 3015/2017, XII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.С.К.Н. В.Н.М. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 30.5.2017г.
В законна сила на 10.6.2017г.
142 Гражданско дело No 3017/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.К.Г.,
В.Й.Г.
  Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 13.6.2017г.
В законна сила на 13.6.2017г.
143 Гражданско дело No 3157/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.М.А.,
Д.Г.А.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 19.6.2017г.
В законна сила на 19.6.2017г.
144 Гражданско дело No 3197/2017, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Т.П.,
Ц.Т.П.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 22.6.2017г.
В законна сила на 22.6.2017г.
145 Гражданско дело No 3217/2017, XIV състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Б.Б.Н.,
К.В.П.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 15.6.2017г.
В законна сила на 15.6.2017г.
146 Гражданско дело No 3221/2017, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.А.Р.,
П.Г.Р.
  Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 26.6.2017г.
В законна сила на 26.6.2017г.
147 Гражданско дело No 3316/2017, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Б.Д.,
К.И.Д.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 12.6.2017г.
В законна сила на 12.6.2017г.
148 Гражданско дело No 3340/2017, VII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.К.Т. Г.В.В.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Определение от 21.6.2017г.
В законна сила на 29.6.2017г.
149 Гражданско дело No 3537/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Р.М.,
С.Х.М.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2017г.
В законна сила на 14.6.2017г.
150 Гражданско дело No 3593/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Л.И.,
П.Б.И.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 28.6.2017г.
В законна сила на 28.6.2017г.
151 Гражданско дело No 3601/2017, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД И.Ц.Д. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 21.6.2017г.
В законна сила на 30.6.2017г.
152 Гражданско дело No 3621/2017, XI състав Утвърждаване на споразумение за родителски права К.С.С.,
Е.А.Е.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 23.6.2017г.
В законна сила на 23.6.2017г.
153 Гражданско дело No 3650/2017, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.И.А.,
А.Е.Е.
  Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 26.6.2017г.
В законна сила на 26.6.2017г.
154 Гражданско дело No 3684/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.П.Ш.,
Д.А.Ш.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 20.6.2017г.
В законна сила на 20.6.2017г.
155 Гражданско дело No 3739/2017, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.Х.,
Е.Ф.Х.,
Р.Ф.Ю.,
С.С.С.,
Б.Н.А.,
Б.Н.И.,
Л.Н.Х.,
Х.С.А.,
М.А.З.,
Ф.Х.А.,
Б.А.Х.,
Н.Х.А.,
Т.Х.А.,
М.Ш.А.,
М.И.М.,
М.И.М.,
Р.Ш.Х.,
С.А.И.,
Б.М.И.,
Б.М.С.,
И.И.А.,
И.И.И.
М.Х.А.,
С.С.Е.,
С.С.А.
Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 14.6.2017г.
В законна сила на 23.6.2017г.
156 Гражданско дело No 3866/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.А.,
Р.А.А.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 29.6.2017г.
В законна сила на 29.6.2017г.
157 Гражданско дело No 3989/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.И.,
Р.Г.И.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 29.6.2017г.
В законна сила на 29.6.2017г.