РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 3258/2015, XIV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 БЕСТ ОЙЛ КЪМПАНИ ЕООД БУЛМАРКЕТ ДМ ООД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 23.12.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 13.5.2016
Търговско дело № 94/2016

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението от 1.3.2017
Гражданско дело № 60094/2016
В законна сила на 1.3.2017г.
2 Гражданско дело No 3443/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД И.К.Х. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 18.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 9.3.2017
Търговско дело № 27/2017
В законна сила на 9.3.2017г.
3 Гражданско дело No 4159/2015, XI състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА В.И.М. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД РУСЕ Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 24.11.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 1.3.2016
Гражданско дело № 80/2016
В законна сила на 9.3.2017г.
4 Гражданско дело No 4388/2015, XI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ БЪЗОВСКИ ООД И.Н.Б. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 3.8.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Гражданско дело № 738/2016
В законна сила на 21.3.2017г.
5 Гражданско дело No 5619/2015, VIII състав Делба Е.Ф.Е.,
А.С.Е.
С.Л.Е.,
Б.Б.Е.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 17.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
6 Гражданско дело No 5627/2015, IX състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Р.С.Й. ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ ООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 11.1.2017г.
В законна сила на 1.3.2017г.
7 Гражданско дело No 5669/2015, VI състав Делба Т.И.Т. И.Н.Т. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 30.12.2015г.
В законна сила на 14.3.2017г.
8 Гражданско дело No 5741/2015, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.К.Е. М.А.Х.,
Х.И.П.,
И.И.Г.,
В.И.Г.
Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 13.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Решение от 12.12.2016
Гражданско дело № 788/2016
В законна сила на 10.3.2017г.
9 Гражданско дело No 5968/2015, VIII състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Е.Г.М.,
Р.Н.М.
П.Т.Д.,
А.Д.Д.,
Р.Д.Д.,
К.С.Д.,
М.П.В.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 13.9.2016г.
В законна сила на 2.3.2017г.
10 Гражданско дело No 6149/2015, XII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МИТНИЦА РУСЕ Р.Й.З. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 19.2.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 8.7.2016
Гражданско дело № 263/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 14.3.2017
Гражданско дело № 4021/2016
В законна сила на 14.3.2017г.
11 Гражданско дело No 6385/2015, XI състав Делба КСЕНОС ЕООД Н.М.В.,
Р.М.В.
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.3.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
12 Гражданско дело No 6922/2015, XI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.К.В. Н.Н.П.,
К.Т.П.
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 3.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Определение от 13.3.2017
Гражданско дело № 46/2017
В законна сила на 28.3.2017г.
13 Гражданско дело No 7418/2015, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Г.В.Х. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 15.2.2017г.
В законна сила на 14.3.2017г.
14 Гражданско дело No 7908/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД В.Ц.В.,
Ц.Ц.В.,
К.С.К.
Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 25.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 18.11.2016
Гражданско дело № 839/2016

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Определение от 6.3.2017
Гражданско дело № 92/2017
В законна сила на 6.3.2017г.
15 Гражданско дело No 128/2016, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Г.И.К. ВЕЛА М ООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 1.4.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 14.6.2016
Гражданско дело № 312/2016

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото от 8.2.2017
Гражданско дело № 3805/2016
В законна сила на 30.3.2017г.
16 Гражданско дело No 268/2016, II състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.И.Й. К.С.М. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 18.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.3.2017
Гражданско дело № 883/2016
В законна сила на 17.3.2017г.
17 Гражданско дело No 572/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД С.В.И. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 9.1.2017г.
В законна сила на 24.3.2017г.
18 Гражданско дело No 925/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕТ Б.П.Б.9. А.А.С. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 12.1.2017г.
В законна сила на 25.3.2017г.
19 Гражданско дело No 988/2016, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.В.Р. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 9.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.3.2017
Търговско дело № 13/2017
В законна сила на 2.3.2017г.
20 Гражданско дело No 1089/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Р.К. В.Д.Д. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 28.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.3.2017
Гражданско дело № 77/2017
В законна сила на 15.3.2017г.
21 Гражданско дело No 1368/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Н.С.К. В.Н.К.,
ДИР. СОЦ. ПОДП. ОТД."ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"-ВЕТОВО
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 30.9.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 25.1.2017
Гражданско дело № 823/2016
В законна сила на 8.3.2017г.
22 Гражданско дело No 1486/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Д.Х. В.Т.Х. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 10.3.2017г.
В законна сила на 10.3.2017г.
23 Гражданско дело No 1856/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Ю.Ц.П. А.П.А. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 14.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.3.2017
Гражданско дело № 80/2017
В законна сила на 15.3.2017г.
24 Гражданско дело No 1965/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.И.Г. М.Д.И. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 22.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
25 Гражданско дело No 2157/2016, X състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.В.С. ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 14.11.2016г.
В законна сила на 10.3.2017г.
26 Гражданско дело No 2203/2016, XIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Л.Х. Л.Й.Х. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 20.2.2017г.
В законна сила на 14.3.2017г.
27 Гражданско дело No 2256/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.В.И. С.Н.Д. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 20.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2017
Гражданско дело № 142/2017
В законна сила на 22.3.2017г.
28 Гражданско дело No 2488/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД ЮВЕЛИР 90 ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 14.11.2016г.
В законна сила на 10.3.2017г.
29 Гражданско дело No 2656/2016, VIII състав Делба В.Х.В. С.Х.М. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 21.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
30 Гражданско дело No 2792/2016, VIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ю.И.Ю. Н.Н.Т.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦ ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ ЗАГРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 8.3.2017г.
В законна сила на 29.3.2017г.
31 Гражданско дело No 2804/2016, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество П.М.М. ЕТ Д.Й.Д. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 2.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.5.2017
Гражданско дело № 196/2017
В законна сила на 7.3.2017г.
32 Гражданско дело No 2968/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е СКАЙ ООД П.Н.И. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 20.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.3.2017
Гражданско дело № 47/2017
В законна сила на 14.3.2017г.
33 Гражданско дело No 3228/2016, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД И.М.Д. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 12.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.3.2017
Гражданско дело № 60/2017
В законна сила на 2.3.2017г.
34 Гражданско дело No 3395/2016, XII състав Делба Д.С.А.,
М.П.А.
П.Х.Г. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 24.1.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
35 Гражданско дело No 3407/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО ЕАД М.С.И. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 16.11.2016г.
В законна сила на 10.3.2017г.
36 Гражданско дело No 3411/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Д.М.В. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 24.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.3.2017
Гражданско дело № 73/2017
В законна сила на 17.3.2017г.
37 Гражданско дело No 3416/2016, IV състав Искове по КЗ ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 15.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2017
Гражданско дело № 127/2017
В законна сила на 23.3.2017г.
38 Гражданско дело No 3504/2016, IV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.Й. А.И.Й. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 1.3.2017г.
В законна сила на 24.3.2017г.
39 Гражданско дело No 3678/2016, VI състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Й.М. Г.Й.М. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 7.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2017
Гражданско дело № 104/2017
В законна сила на 22.3.2017г.
40 Гражданско дело No 3944/2016, XII състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.Н.В. МБАЛ АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 16.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.3.2017
Гражданско дело № 86/2017
В законна сила на 2.3.2017г.
41 Гражданско дело No 3968/2016, V състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Т.К. РЛГ БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 12.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 14.3.2017
Гражданско дело № 101/2017
В законна сила на 14.3.2017г.
42 Гражданско дело No 3969/2016, XIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.К.К. РЛГ БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 7.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2017
Гражданско дело № 79/2017
В законна сила на 16.3.2017г.
43 Гражданско дело No 4035/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД РУСЕ СПОРТ К ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 21.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.3.2017
Търговско дело № 38/2017
В законна сила на 10.3.2017г.
44 Гражданско дело No 4054/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Г.Г.К. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила на 27.3.2017г.
45 Гражданско дело No 4089/2016, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.И.Т. П.Д.П.,
С.И.И.,
Т.В.П.,
И.В.П.
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 20.2.2017г.
В законна сила на 15.3.2017г.
46 Гражданско дело No 4105/2016, XIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.В.Д. М.М.Г. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 9.2.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
47 Гражданско дело No 4115/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЕРМОЛОГ БГ ООД АДИС ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 3.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2017
Търговско дело № 19/2017
В законна сила на 20.3.2017г.
48 Гражданско дело No 4184/2016, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.Н.Д. Б.В.И. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 16.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 21.3.2017
Гражданско дело № 121/2017
В законна сила на 21.3.2017г.
49 Гражданско дело No 4321/2016, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Й.Г. БАНКА ДСК ЕАД,
ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 28.2.2017г.
В законна сила на 25.3.2017г.
50 Гражданско дело No 4327/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕЛИКА ОЙЛ ЕООД ДИ ДРАГ ЕООД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила на 13.3.2017г.
51 Гражданско дело No 4377/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.Ю.Ц. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 9.1.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
52 Гражданско дело No 4391/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака Е.С.К. А.В.К. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 10.2.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
53 Гражданско дело No 4512/2016, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Д.С.С. ЕТ А.Н.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила на 1.3.2017г.
54 Гражданско дело No 4516/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.А.Н. Д.С.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
55 Гражданско дело No 4572/2016, VIII състав Делба Е.Н.К. М.С.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 20.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
56 Гражданско дело No 4605/2016, XIII състав Искове за развод и недействителност на брака Е.А.Г. Г.П.Г. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
57 Гражданско дело No 4623/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака Б.Р.Ю. Ш.Н.К. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 24.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
58 Гражданско дело No 4644/2016, V състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Й.Д. Л.В.Л.,
В.Д.Б.
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 24.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
59 Гражданско дело No 4646/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.Й.Б. А.Б.А. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 20.1.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
60 Гражданско дело No 4719/2016, XIV състав Искове за трудово възнаграждение С.А.Г. МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ 96 ООД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 23.11.2016г.
В законна сила на 7.3.2017г.
61 Гражданско дело No 4869/2016, XI състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.С.Г. К.Г.Г. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 13.3.2017г.
В законна сила на 23.3.2017г.
62 Гражданско дело No 4931/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД М.Н.С. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 17.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
63 Гражданско дело No 4933/2016, I състав Делба Р.И.И. Д.Л.Х. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 23.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.
64 Гражданско дело No 5081/2016, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.И.Н. С.Х.С. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 8.2.2017г.
В законна сила на 16.3.2017г.
65 Гражданско дело No 5102/2016, III състав Искове за развод и недействителност на брака Ю.С.В. А.А.В. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила на 25.3.2017г.
66 Гражданско дело No 5115/2016, VIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Д.П.Т. МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИИ И СИСТЕМИ 96 ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила на 29.3.2017г.
67 Гражданско дело No 5141/2016, XIII състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Т.Д. Л.В.С.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила на 16.3.2017г.
68 Гражданско дело No 5190/2016, XII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Е.И. С.Д.К. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 30.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.3.2017
Гражданско дело № 118/2017
В законна сила на 17.3.2017г.
69 Гражданско дело No 5227/2016, VIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество А.Ц.Б.,
И.А.Г.,
Д.П.Д.
ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 6.3.2017г.
В законна сила на 6.3.2017г.
70 Гражданско дело No 5294/2016, VI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.Д.Л. М.Д.Д. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 23.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.
71 Гражданско дело No 5322/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Г.И. М.К.Г.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 14.3.2017г.
В законна сила на 22.3.2017г.
72 Гражданско дело No 5385/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.П.М. С.И.Й.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" РУСЕ
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 15.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2017
Гражданско дело № 85/2017
В законна сила на 13.3.2017г.
73 Гражданско дело No 5444/2016, VIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество КАРИНА РУСЕ ООД С.С.А. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 9.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.
74 Гражданско дело No 5511/2016, VI състав Искове по КЗ ХОРИЗОНТ САЩ ООД ЗД БУЛ ИНС АД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 3.2.2017г.
В законна сила на 14.3.2017г.
75 Гражданско дело No 5549/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Т.И.В. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 2.2.2017г.
В законна сила на 10.3.2017г.
76 Гражданско дело No 5553/2016, I състав Искове по ЗОДОВ И.Н.Д. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РУСЕ
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила на 17.3.2017г.
77 Гражданско дело No 5607/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Т.Ф.Ф. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 24.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
78 Гражданско дело No 5711/2016, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Н.Б. И.В.Б.,
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ГР. РУСЕ
Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 15.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
79 Гражданско дело No 5723/2016, XIV състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен М.И.М. БИЛДПРОЕКТ ДЕМЕТРА АД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 21.2.2017г.
В законна сила на 22.3.2017г.
80 Гражданско дело No 5744/2016, XIII състав Искове по КЗ В.В.Ц. ЗД БУЛ ИНС АД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
81 Гражданско дело No 5755/2016, XIV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Ц.С.К. ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 14.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
82 Гражданско дело No 5858/2016, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество П.И.Г. ПС ГАРД ЕООД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 31.1.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
83 Гражданско дело No 5859/2016, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ С.В.Г.,
С.К.П.,
РРП
Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила на 17.3.2017г.
84 Гражданско дело No 5860/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД С.С.А. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила на 22.3.2017г.
85 Гражданско дело No 5935/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.И.И. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 6.2.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
86 Гражданско дело No 6054/2016, XI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.М.И. С.Ж.Г. Докладчик:
ЕЛИЦА С. ДИМИТРОВА
Определение от 15.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.
87 Гражданско дело No 6164/2016, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Х.Х.Н. ОБЩИНА РУСЕ,
ОБЩИНА ТУТРАКАН,
РРП,
ОБЩИНА КУБРАТ
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 15.3.2017г.
В законна сила на 15.3.2017г.
88 Гражданско дело No 6301/2016, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество КАРИНА РУСЕ ООД З.Р.М. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 24.2.2017г.
В законна сила на 23.3.2017г.
89 Гражданско дело No 6307/2016, XII състав Делба С.Ц.Т. В.С.Т. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 21.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
90 Гражданско дело No 6313/2016, XI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Р.С.Й. ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ ООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 26.1.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
91 Гражданско дело No 6368/2016, XIII състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.К.М. ОБЩИНА ИВАНОВО Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 28.2.2017г.
В законна сила на 28.3.2017г.
92 Гражданско дело No 6380/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение В.М.Д. М.В.Ц. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 10.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
93 Гражданско дело No 6394/2016, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОСТРИЙМ ГРУП ЕООД МЕТАЛИЧЕ МЕ ЕООД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 27.3.2017г.
В законна сила на 27.3.2017г.
94 Гражданско дело No 6409/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ПЕКАРНА БГ ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 6.3.2017г.
В законна сила на 28.3.2017г.
95 Гражданско дело No 6412/2016, V състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Б.В.Н. ГРАНД ХОТЕЛ РИГА ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 6.2.2017г.
В законна сила на 1.3.2017г.
96 Гражданско дело No 6436/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.И.Ф. Р.Г.М. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 23.3.2017г.
В законна сила на 23.3.2017г.
97 Гражданско дело No 6468/2016, IV състав Искове за развод и недействителност на брака С.С.В. М.И.В. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
98 Гражданско дело No 6484/2016, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕЛИТ САТ НЕТ ООД КАРТООН ТУРИЗЪМ ООД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 23.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
99 Гражданско дело No 6518/2016, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.Н.М. М.Т.С. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила на 1.3.2017г.
100 Гражданско дело No 6538/2016, XIII състав Искове по СК - издръжка, изменение С.С.К. С.И.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 6.2.2017г.
В законна сила на 1.3.2017г.
101 Гражданско дело No 6540/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 28.2.2017г.
В законна сила на 23.3.2017г.
102 Гражданско дело No 6541/2016, XIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Н.Д. Я.Т.С. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 22.2.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
103 Гражданско дело No 6545/2016, XI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Л.Б.Б. МОНТАЖИ РУСЕ АД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.3.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
104 Гражданско дело No 6546/2016, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Л.Б.Б. МОНТАЖИ АД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 1.3.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
105 Гражданско дело No 6554/2016, XIV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество М.Л.М. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 16.3.2017г.
В законна сила на 16.3.2017г.
106 Гражданско дело No 6561/2016, V състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ М.Д.М. ОЛЕО ПРОТЕИН ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 7.2.2017г.
В законна сила на 8.3.2017г.
107 Гражданско дело No 6585/2016, XIII състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Т.Т.Т.,
Т.Д.Т.
Д.Т.В.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 10.3.2017г.
В законна сила на 10.3.2017г.
108 Гражданско дело No 6598/2016, XIII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Е.С.Р. ПРОПЪРТИ КЪМЪРШЪЛ ООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 25.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.2.2017
Гражданско дело № 906/2017

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.2.2017
Гражданско дело № 906/2016
В законна сила на 14.3.2017г.
109 Гражданско дело No 6720/2016, XIII състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Ф.Н. Т.Г.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
110 Гражданско дело No 6723/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Д.И. ПЕРСОНАЛ ТРЕЙИНИНГ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 23.3.2017г.
В законна сила на 23.3.2017г.
111 Гражданско дело No 6977/2016, X състав Искове по СК - издръжка, изменение С.М.М. Д.Й.Д. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 17.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
112 Гражданско дело No 7044/2016, XIV състав Искове по СК - издръжка, изменение Ф.С.С. С.Н.С. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
113 Гражданско дело No 7045/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ И.Г.Н.,
Д.Н.В.,
РРП,
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила на 8.3.2017г.
114 Гражданско дело No 7121/2016, VI състав Искове за развод и недействителност на брака П.Й.М. Е.Й.М.М. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 21.3.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
115 Гражданско дело No 7142/2016, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Т.М. ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 24.1.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
116 Гражданско дело No 7151/2016, XIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество МОНТЮПЕ ЕООД Б.О.А. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 31.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.
117 Гражданско дело No 7152/2016, XI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество МОНТЮПЕ ЕООД И.П.Д. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.3.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
118 Гражданско дело No 7345/2016, II състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Н.А. А.С.А. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
119 Гражданско дело No 7346/2016, IX състав Искове за недействителност на правни сделки С.Й.В. Ж.Т.К.,
А.Й.М.
Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 20.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
120 Гражданско дело No 7468/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.П.К. ЕОС МАТРИКС ЕООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 1.3.2017г.
В законна сила на 22.3.2017г.
121 Гражданско дело No 7518/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД П.Ц.И. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила на 8.3.2017г.
122 Гражданско дело No 7535/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Ж.Д.,
В.Д.Д.,
С.Д.Д.
Д.В.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 21.2.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
123 Гражданско дело No 7584/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.И.К. К.К.К. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 24.2.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
124 Гражданско дело No 7688/2016, IX състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.А. В.И.Р. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 22.2.2017г.
В законна сила на 14.3.2017г.
125 Гражданско дело No 7748/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ШУЛЦ 79 ЕООД ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ООД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 15.2.2017г.
В законна сила на 20.3.2017г.
126 Гражданско дело No 7749/2016, XIV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.Г.Ц. АВЕМАР ЕООД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 22.3.2017г.
В законна сила на 22.3.2017г.
127 Гражданско дело No 7750/2016, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.С.П. Н.П.И. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 6.3.2017г.
В законна сила на 21.3.2017г.
128 Гражданско дело No 7764/2016, X състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.И.М. Р.И.М. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 13.3.2017г.
В законна сила на 22.3.2017г.
129 Гражданско дело No 45/2017, VI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.К.А. ОБЩИНА - РУСЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РУСЕ
Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 24.3.2017г.
В законна сила на 24.3.2017г.
130 Гражданско дело No 69/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.А.Р.,
П.Г.Р.
  Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 23.2.2017г.
В законна сила на 3.3.2017г.
131 Гражданско дело No 81/2017, XI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Ф.Ц. В.Н.К. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 22.3.2017г.
В законна сила на 30.3.2017г.
132 Гражданско дело No 94/2017, XIV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.А.А. РУСЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
ОБЩИНА РУСЕ
Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 15.3.2017г.
В законна сила на 15.3.2017г.
133 Гражданско дело No 97/2017, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РУСЕ С.Д.М.,
Е.А.И.,
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ВЯРА,
В.С.М.,
С.А.А.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила на 23.3.2017г.
134 Гражданско дело No 157/2017, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РУСЕ ИРЕНА ГРИГОРОВА УПРАВИТЕЛ НА НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА,
РРП
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила на 8.3.2017г.
135 Гражданско дело No 160/2017, VI състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.П.В. В.Г.В. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 28.2.2017г.
В законна сила на 18.3.2017г.
136 Гражданско дело No 190/2017, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.М.П. В.Н.Г. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 14.3.2017г.
В законна сила на 22.3.2017г.
137 Гражданско дело No 309/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.П.А. ОБЩИНА ВЕТОВО,
РРП,
Н.А.Й.,
А.А.Й.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 10.2.2017г.
В законна сила на 29.3.2017г.
138 Гражданско дело No 375/2017, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество КАРИНА РУСЕ ООД Х.И.Х. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Определение от 15.2.2017г.
В законна сила на 1.3.2017г.
139 Гражданско дело No 401/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ю.Н.Й.,
Р.М.Й.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 8.3.2017г.
В законна сила на 8.3.2017г.
140 Гражданско дело No 460/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Ц.В.,
М.И.В.
  Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 1.3.2017г.
В законна сила на 1.3.2017г.
141 Гражданско дело No 480/2017, X състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СУИФТ 1 ЕООД ДЕЛАМОД БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 15.3.2017г.
В законна сила на 28.3.2017г.
142 Гражданско дело No 510/2017, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Д.Б.,
П.Д.Б.
  Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 2.3.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
143 Гражданско дело No 528/2017, V състав Искове за развод и недействителност на брака О.В.М. Г.И.М. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 27.3.2017г.
В законна сила на 27.3.2017г.
144 Гражданско дело No 574/2017, XIII състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.И.Д. ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 17.2.2017г.
В законна сила на 8.3.2017г.
145 Гражданско дело No 575/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.А.Х.,
Б.П.К.
  Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 9.3.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
146 Гражданско дело No 585/2017, VIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ПАЦОНИ ЕООД Л.Д.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 23.2.2017г.
В законна сила на 9.3.2017г.
147 Гражданско дело No 693/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Т.П.,
П.М.П.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 27.2.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
148 Гражданско дело No 718/2017, XII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Ф.Г.,
Р.Н.Г.
  Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 2.3.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
149 Гражданско дело No 748/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.Г.,
П.С.Г.
  Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 14.3.2017г.
В законна сила на 14.3.2017г.
150 Гражданско дело No 770/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ф.Ф.М.,
Е.К.К.М.
  Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 7.3.2017г.
В законна сила на 7.3.2017г.
151 Гражданско дело No 829/2017, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.Д.В.,
Н.И.В.
  Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 29.3.2017г.
В законна сила на 29.3.2017г.
152 Гражданско дело No 850/2017, III състав Искове за развод и недействителност на брака А.В.Х. И.И.Х. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 2.3.2017г.
В законна сила на 2.3.2017г.
153 Гражданско дело No 869/2017, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.А.А.   Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 17.2.2017г.
В законна сила на 17.3.2017г.
154 Гражданско дело No 875/2017, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.И.Б.,
Н.П.Б.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 6.3.2017г.
В законна сила на 14.3.2017г.
155 Гражданско дело No 900/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.В.Й.,
П.Р.Г.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 24.3.2017г.
В законна сила на 24.3.2017г.
156 Гражданско дело No 953/2017, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.М.И.,
М.К.И.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 6.3.2017г.
В законна сила на 6.3.2017г.
157 Гражданско дело No 954/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.Ж.,
И.В.Ж.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 31.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.
158 Гражданско дело No 994/2017, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РУСЕ И.И.З.,
К.Т.Т.,
К.Ц.П.,
К.К.Т.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 14.3.2017г.
В законна сила на 22.3.2017г.
159 Гражданско дело No 1046/2017, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.А.А.   Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Определение от 27.2.2017г.
В законна сила на 14.3.2017г.
160 Гражданско дело No 1079/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Р.Т.,
А.Т.Т.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 15.3.2017г.
В законна сила на 15.3.2017г.
161 Гражданско дело No 1346/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Р.А.,
Г.Р.А.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 10.3.2017г.
В законна сила на 10.3.2017г.
162 Гражданско дело No 1436/2017, XIV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.А.К.,
Е.Н.К.
  Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 28.3.2017г.
В законна сила на 28.3.2017г.
163 Гражданско дело No 1457/2017, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Р.Я.,
З.И.Я.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 31.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.
164 Гражданско дело No 1480/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.Д.,
М.Р.Д.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 23.3.2017г.
В законна сила на 23.3.2017г.
165 Гражданско дело No 1532/2017, XIII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.О.Д. Д.А.Д. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Определение от 16.3.2017г.
В законна сила на 28.3.2017г.
166 Гражданско дело No 1558/2017, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Н.И.,
С.И.И.
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ Докладчик:
МАРИЯ Г. ДИМИТРОВА
Решение от 31.3.2017г.
В законна сила на 31.3.2017г.