РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.2.2017г. до 28.2.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 486/2014, I състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН И.И.П. С.К.С.,
П.К.К.,
С.Х.К.,
Р.С.Ц.,
М.С.Х.,
М.К.Д.,
М.П.Н.,
С.П.К.,
Я.П.Д.,
Р.Й.Н.,
С.Й.Н.,
К.В.И.,
М.В.Ч.,
И.Д.С.,
М.Й.Д.,
К.К.Ф.,
Г.С.У.,
Л.Г.Д.,
Д.И.М.,
С.С.С.,
С.С.С.,
И.С.С.,
О.Ц.П.,
П.Ц.П.,
Г.И.С.,
Р.Г.Т.,
И.Г.Ц.,
Н.Й.И.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 22.11.2016г.
В законна сила от 14.2.2017г.
2 Гражданско дело No 712/2014, XIII състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот И.Д.Р.,
Д.И.Р.,
П.И.Р.,
Д.И.Р.
Д.Д.К.,
В.Х.К.,
З.С.А.,
С.А.К.
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 6.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.12.2016
Гражданско дело № 697/2016
В законна сила от 14.2.2017г.
3 Гражданско дело No 5777/2014, XIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Д.Д. ПГСАГ ПЕНЬО ПЕНЕВ Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 27.5.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.3.2016
Гражданско дело № 2953/2016
В законна сила от 22.2.2017г.
4 Гражданско дело No 1106/2015, XII състав ИСКОВЕ ПО КТ В.В.Й. ХЕЛАС ХЕМ ЗЕЕЛАНДИЯ АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 17.12.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението от 19.5.2016
Гражданско дело № 212/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 22.2.2017
Гражданско дело № 3782/2016
В законна сила от 22.2.2017г.
5 Гражданско дело No 1360/2015, VI състав ИСКОВЕ ПО КТ Б.А.С. РУВИТЕКС ИНДЪРСТРИ АД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 22.11.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2016
Гражданско дело № 177/2016
В законна сила от 28.2.2017г.
6 Гражданско дело No 1575/2015, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Р.И.И. К.П.И.,
П.П.К.
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 1.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.2.2017
Гражданско дело № 964/2016
В законна сила от 3.2.2017г.
7 Гражданско дело No 4306/2015, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ Х.А.Х.,
З.Х.М.,
Х.Х.Х.,
С.А.Х.,
Р.А.Х.,
Р.Р.Б.,
Т.Р.Х.,
О.А.Х.
Н.Ю.Х. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 23.12.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 12.4.2016
Гражданско дело № 184/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 14.2.2017
Гражданско дело № 3781/2016
В законна сила от 14.2.2017г.
8 Гражданско дело No 4350/2015, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Н.С.М. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ СОФИЯ Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 8.2.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 2.6.2016
Гражданско дело № 258/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 13.2.2017
Гражданско дело № 4023/2016
В законна сила от 13.2.2017г.
9 Гражданско дело No 4994/2015, XII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.З.В.,
В.И.В.
Б.Г.Б.,
М.К.Б.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 6.1.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението от 18.4.2016
Гражданско дело № 174/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 13.2.2017
Гражданско дело № 3462/2016
В законна сила от 13.2.2017г.
10 Гражданско дело No 5175/2015, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАКРА ЕООД МЕТАЛ Р ЕООД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 30.3.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 13.7.2016
Търговско дело № 189/2016

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 16.2.2017
Гражданско дело № 2244/2016
В законна сила от 16.2.2017г.
11 Гражданско дело No 6221/2015, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество В.И.Н. МАРС СЕКЮРИТИ ЕООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 21.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.2.2017
Гражданско дело № 909/2016
В законна сила от 7.2.2017г.
12 Гражданско дело No 6387/2015, VIII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Е.Д.С.,
Н.Д.П.,
Й.Д.К.,
Л.Д.К.,
П.Д.К.,
М.Д.П.,
Д.Д.Б.,
Н.Д.К.,
М.П.А.
Ц.Д.К.,
К.П.Р.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 21.11.2016г.
В законна сила от 14.2.2017г.
13 Гражданско дело No 6886/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЙОЛА ШИПИНГ /БЪЛГАРИЯ/ ЕООД ДЕЙМОС ШИПИНГ ЕООД Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 13.1.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
14 Гражданско дело No 7024/2015, IV състав Облигационни искове между съсобственици И.А.И. З.С.М. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 25.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.2.2017
Гражданско дело № 12/2017
В законна сила от 7.2.2017г.
15 Гражданско дело No 7599/2015, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Г.Е.М. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 17.1.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
16 Гражданско дело No 7669/2015, VIII състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.И.Д. Р.П.П.,
М.А.Д.,
И.Г.Г.,
А.М.К.,
Л.С.Й.,
Л.В.Т.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 17.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2016
Гражданско дело № 784/2016
В законна сила от 21.2.2017г.
17 Гражданско дело No 350/2016, X състав Искове по КЗ М.Д.И. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 4.8.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.12.2016
Гражданско дело № 772/2016
В законна сила от 7.2.2017г.
18 Гражданско дело No 358/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.П.Р. П.И.П.,
А.И.П.
Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 31.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 28.2.2017
Гражданско дело № 5/2017
В законна сила от 28.2.2017г.
19 Гражданско дело No 393/2016, XIV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.П.П. П.И.П.,
В.Н.П.
Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 10.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
20 Гражданско дело No 425/2016, IX състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА РУСЕ ЕТ Ж.Е.М. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 17.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.2.2017
Гражданско дело № 951/2016
В законна сила от 8.2.2017г.
21 Гражданско дело No 692/2016, XIV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Л.Д. ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 18.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 6.12.2016
Гражданско дело № 894/2016

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 15.2.2017
Гражданско дело № 950/2016
В законна сила от 15.2.2017г.
22 Гражданско дело No 821/2016, VIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение УОНДА ЕООД КЕРОС БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 14.2.2017г.
23 Гражданско дело No 991/2016, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПАРТНЪР КОФИ СЪРВИСИС ООД БУКУРЕЩ ЕКО СМАРТ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 7.10.2016г.
В законна сила от 14.2.2017г.
24 Гражданско дело No 1398/2016, VI състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО В.Б.В. СКМ ШИПИНГ ЕООД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 3.11.2016г.
В законна сила от 1.2.2017г.
25 Гражданско дело No 1508/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.Й.Х. ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 18.11.2016г.
В законна сила от 21.2.2017г.
26 Гражданско дело No 1823/2016, I състав Павлов иск ИСКРА 98 ООД В.Й.М.,
Н.В.Й.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 12.1.2017г.
В законна сила от 13.2.2017г.
27 Гражданско дело No 1846/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.П.П.,
Н.П.П.,
И.П.П.,
М.П.П.
С.Л.П.,
О.П.К.,
ОБЩИНА РУСЕ
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила от 28.2.2017г.
28 Гражданско дело No 1924/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АТОН ЛОГИСТИК ООД И.Й.Д. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2017
Гражданско дело № 882/2016
В законна сила от 20.2.2017г.
29 Гражданско дело No 2169/2016, VIII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Л.К. Г.Г.С. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 9.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
30 Гражданско дело No 2215/2016, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Л.В.И. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 17.1.2017г.
В законна сила от 7.2.2017г.
31 Гражданско дело No 2251/2016, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Г.Р. Е.И.А. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 6.10.2016г.
В законна сила от 23.2.2017г.
32 Гражданско дело No 2333/2016, IX състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.А.Д. ИН ТРАН ООД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 17.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.1.2017
Гражданско дело № 864/2016
В законна сила от 14.2.2017г.
33 Гражданско дело No 2387/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Г.С. Й.В.Н.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦ ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ ЗАГРИЛА НА ДЕТЕТО
Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 11.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.1.2017
Гражданско дело № 902/2016
В законна сила от 24.2.2017г.
34 Гражданско дело No 2513/2016, XIII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.А.М. Ю.С.М.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.2.2017
Гражданско дело № 908/2016
В законна сила от 13.2.2017г.
35 Гражданско дело No 2520/2016, XII състав Искове, основани на неоснователно обогатяване О.А.П. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 27.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Търговско дело № 425/2016
В законна сила от 9.2.2017г.
36 Гражданско дело No 2592/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД А.Х.Д. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 20.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.2.2017
Гражданско дело № 955/2016
В законна сила от 24.2.2017г.
37 Гражданско дело No 2603/2016, XII състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Д.П. Д.Г.П. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 11.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2017
Гражданско дело № 918/2016
В законна сила от 10.2.2017г.
38 Гражданско дело No 2659/2016, VI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКОТОЙ СЕРВИЗ ООД С.Е.М. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Определение от 2.2.2017г.
В законна сила от 10.2.2017г.
39 Гражданско дело No 2724/2016, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ АД Б.Т.Д. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 8.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
40 Гражданско дело No 2907/2016, VI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Л.И.Л. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 13.1.2017г.
В законна сила от 8.2.2017г.
41 Гражданско дело No 2915/2016, XIII състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ М.Д.М. ОЛЕО ПРОТЕИН ЕООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 14.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2017
Гражданско дело № 867/2016
В законна сила от 24.2.2017г.
42 Гражданско дело No 3223/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД Д.И.Б. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 21.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.2.2017
Търговско дело № 10/2017
В законна сила от 21.2.2017г.
43 Гражданско дело No 3225/2016, VII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.П.И. Н.Г.М. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 4.2.2017г.
44 Гражданско дело No 3255/2016, XIII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Н.К.К. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 5.1.2017г.
В законна сила от 3.2.2017г.
45 Гражданско дело No 3454/2016, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Р.П.П. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 17.1.2017г.
В законна сила от 8.2.2017г.
46 Гражданско дело No 3501/2016, X състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ю.Ю.Л. ОБЩИНА ВЕТОВО Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 4.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Гражданско дело № 27/2017
В законна сила от 9.2.2017г.
47 Гражданско дело No 3743/2016, IX състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.В.Н.П.,
И.А.П.
К.В.К. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 19.12.2016г.
В законна сила от 14.2.2017г.
48 Гражданско дело No 3863/2016, IX състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Г.Г. Ц.П.П. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 10.1.2017г.
В законна сила от 1.2.2017г.
49 Гражданско дело No 3871/2016, XI състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.В.К. В.С.Т. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 4.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 15.2.2017
Гражданско дело № 48/2017
В законна сила от 15.2.2017г.
50 Гражданско дело No 3892/2016, IX състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Б.Н.Г. ЕНЕРГОРЕМОНТ РУСЕ АД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 22.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.2.2017
Гражданско дело № 965/2016
В законна сила от 16.2.2017г.
51 Гражданско дело No 3946/2016, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Х.С. ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 4.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.2.2017
Гражданско дело № 956/2016
В законна сила от 9.2.2017г.
52 Гражданско дело No 4019/2016, VIII състав Искове по ЗУЕС Е.И.Н. ЕС НА УЛ ЕПИСКОП БОСИЛКОВ 16 ВХ 1 Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 23.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.2.2017
Гражданско дело № 106/2017
В законна сила от 10.2.2017г.
53 Гражданско дело No 4034/2016, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Б.С.Б. М.Д.Г.,
ЕТ Н.Н.А.
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 22.2.2017г.
В законна сила от 22.2.2017г.
54 Гражданско дело No 4056/2016, XII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Б.А.М. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила от 7.2.2017г.
55 Гражданско дело No 4183/2016, VIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Й.К.Д. М.Х.Г. Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 31.1.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
56 Гражданско дело No 4324/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД С.С.Ц. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 9.11.2016г.
В законна сила от 4.2.2017г.
57 Гражданско дело No 4370/2016, XII състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ж.Г.А. СТРОЙСВЕТ ООД Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 6.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
58 Гражданско дело No 4382/2016, XI състав Искове за развод и недействителност на брака Т.А.Ю. Н.И.Ю. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 17.1.2017г.
В законна сила от 18.2.2017г.
59 Гражданско дело No 4434/2016, II състав Искове за имуществена отговорност на работника/служителя СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД РУСЕ Н.Г.Д. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 19.12.2016г.
В законна сила от 21.2.2017г.
60 Гражданско дело No 4491/2016, XI състав Делба Е.Л.Т. В.Л.В. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 15.2.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
61 Гражданско дело No 4583/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.Х.Х. Н.Х.Б. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 29.12.2016г.
В законна сила от 7.2.2017г.
62 Гражданско дело No 4723/2016, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Б.А.Х. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 23.1.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
63 Гражданско дело No 4754/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Х.Д. Я.Я.Я. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 22.12.2016г.
В законна сила от 18.2.2017г.
64 Гражданско дело No 4766/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД А.И.Р. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 20.12.2016г.
В законна сила от 10.2.2017г.
65 Гражданско дело No 4872/2016, XIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ф С АГРО ООД ДОВЕРИЕ 09 ЕООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 21.12.2016г.
В законна сила от 9.2.2017г.
66 Гражданско дело No 4884/2016, XII състав Искове за развод и недействителност на брака К.Д.И. Р.И.И. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 1.2.2017г.
В законна сила от 1.2.2017г.
67 Гражданско дело No 5026/2016, I състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД АУТО УГУР ЕООД Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 24.2.2017г.
В законна сила от 24.2.2017г.
68 Гражданско дело No 5040/2016, II състав Искове за развод и недействителност на брака Б.К.К. В.М.К. Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
69 Гражданско дело No 5086/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АКАДЕМИЯ НА МВР СОФИЯ С.П.П. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 27.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.1.2017
Гражданско дело № 25/2017
В законна сила от 14.2.2017г.
70 Гражданско дело No 5088/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.Д.К. КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 20.12.2016г.
В законна сила от 15.2.2017г.
71 Гражданско дело No 5125/2016, IX състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.Г.Ц. Б.В.Г. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Определение от 4.1.2017г.
В законна сила от 1.2.2017г.
72 Гражданско дело No 5165/2016, XIV състав Искове по КЗ ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 2.2.2017г.
В законна сила от 28.2.2017г.
73 Гражданско дело No 5205/2016, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ф С АГРО ООД ИВАННА 2010 ЕООД Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.2.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
74 Гражданско дело No 5210/2016, IX състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество А.Ж.Д. СКМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 23.1.2017г.
В законна сила от 15.2.2017г.
75 Гражданско дело No 5250/2016, XIII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.М.В. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 28.12.2016г.
В законна сила от 14.2.2017г.
76 Гражданско дело No 5386/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Д.И. Й.М.М. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 1.2.2017г.
В законна сила от 1.2.2017г.
77 Гражданско дело No 5441/2016, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество КАРИНА РУСЕ ООД Т.М.А. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 24.2.2017г.
В законна сила от 24.2.2017г.
78 Гражданско дело No 5442/2016, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество КАРИНА РУСЕ ООД М.Х.М. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 13.1.2017г.
В законна сила от 11.2.2017г.
79 Гражданско дело No 5443/2016, VI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество КАРИНА РУСЕ ООД В.Ю.И. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 31.1.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
80 Гражданско дело No 5522/2016, X състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Ц.С. М.И.В. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 9.2.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
81 Гражданско дело No 5528/2016, IV състав Искове за развод и недействителност на брака К.Й.Д. Д.Д.Д. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 20.2.2017г.
В законна сила от 20.2.2017г.
82 Гражданско дело No 5548/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Й.Р. Р.С.Д. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Определение от 1.12.2016г.
В законна сила от 15.2.2017г.
83 Гражданско дело No 5558/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Й.Т. А.И.Т. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 24.1.2017г.
В законна сила от 7.2.2017г.
84 Гражданско дело No 5638/2016, XIV състав Делба Х.Й.Р. Н.Й.И. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 23.1.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
85 Гражданско дело No 5639/2016, XIII състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Г.К. Г.Г.К. Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 6.2.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
86 Гражданско дело No 5712/2016, XIV състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.В.Т. Й.П.Н. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Определение от 20.2.2017г.
В законна сила от 28.2.2017г.
87 Гражданско дело No 5775/2016, VI състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД АУТО ХАУС 2 ЕООД Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 23.2.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
88 Гражданско дело No 5782/2016, VI състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество БОЗМОВ ЕООД Л.Д.Д. Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 23.2.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
89 Гражданско дело No 5783/2016, XII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Т.В. П.П.Г.,
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ГР. РУСЕ,
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - СЛИВЕН
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 31.1.2017г.
В законна сила от 8.2.2017г.
90 Гражданско дело No 5806/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение С.К.Х. Б.И.Р.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 26.1.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
91 Гражданско дело No 6262/2016, XIII състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКОН 91 ООД ЯВОР ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила от 24.2.2017г.
92 Гражданско дело No 6302/2016, V състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД АУТО УГУР ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 6.2.2017г.
В законна сила от 6.2.2017г.
93 Гражданско дело No 6331/2016, XI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.П.В. Д.С.Д. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.2.2017г.
В законна сила от 28.2.2017г.
94 Гражданско дело No 6334/2016, XIV състав Искове за развод и недействителност на брака В.А.А. И.Н.А. Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 13.1.2017г.
В законна сила от 1.2.2017г.
95 Гражданско дело No 6336/2016, XI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.М.И. П.С.П.,
ДСП ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 6.2.2017г.
В законна сила от 14.2.2017г.
96 Гражданско дело No 6411/2016, IX състав Искове за развод и недействителност на брака А.В.К. З.Н.К. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
97 Гражданско дело No 6438/2016, X състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Е.С.Ш. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 6.2.2017г.
В законна сила от 6.2.2017г.
98 Гражданско дело No 6539/2016, VIII състав Делба П.Х.П. В.С.К.,
И.П.В.
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Определение от 12.1.2017г.
В законна сила от 7.2.2017г.
99 Гражданско дело No 6597/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.В.Б. С.П.К. Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
100 Гражданско дело No 6649/2016, XIV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД ИНВЕСТ КОНСУЛТ 2011 ЕООД Докладчик:
МИЛЕН И. БОЙЧЕВ
Решение от 15.2.2017г.
В законна сила от 15.2.2017г.
101 Гражданско дело No 6727/2016, III състав Искове за развод и недействителност на брака И.М.Р. Б.И.Р. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 2.2.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
102 Гражданско дело No 6730/2016, I състав Искове за развод и недействителност на брака П.С.М. А.Т.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ
Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила от 13.2.2017г.
103 Гражданско дело No 6798/2016, XI състав Искове за развод и недействителност на брака А.В.К. С.К.К. Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 9.2.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
104 Гражданско дело No 6806/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Й.А. Л.Л.Т. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 15.2.2017г.
В законна сила от 23.2.2017г.
105 Гражданско дело No 6954/2016, XII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ф.А.И. Б.Х.И. Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 18.1.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
106 Гражданско дело No 7053/2016, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - РУСЕ Ф.Н.И.,
М.С.А.,
ПРИЮТ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА КЪМ ОС НА БЧК,
РУСЕНСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 20.1.2017г.
В законна сила от 3.2.2017г.
107 Гражданско дело No 7054/2016, X състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ Д.Г.Н.,
М.С.А.,
ПРИЮТ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА КЪМ ОС НА БЧК,
РРП,
В.Д.А.
Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Решение от 1.2.2017г.
В законна сила от 11.2.2017г.
108 Гражданско дело No 7081/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение К.К.Х. К.В.Х. Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Определение от 1.2.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
109 Гражданско дело No 7115/2016, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.К.К. Н.Д.К. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 30.1.2017г.
В законна сила от 14.2.2017г.
110 Гражданско дело No 7344/2016, XI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ-РУСЕ З.К.К.,
С.Д.Г.,
Е.Й.Г.,
РРП
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
111 Гражданско дело No 7369/2016, X състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Г.Й.,
Г.Т.Й.
  Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 17.1.2017г.
В законна сила от 4.2.2017г.
112 Гражданско дело No 7499/2016, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.К.Е. ОБЩИНА ОРЯХОВО,
РРП,
ОБЩИНА - РУСЕ
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Решение от 21.2.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
113 Гражданско дело No 7560/2016, XII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Т.Т. И.Д.И.,
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ГР. РУСЕ,
Д.Д.Т.,
Т.Д.Т.,
С.Д.Т.
Докладчик:
ДЕСИСЛАВА Н. ВЕЛИКОВА
Определение от 12.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
114 Гражданско дело No 7686/2016, X състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Т.Т. Н.П.И. Докладчик:
ДАРИН Н. ЙОРДАНОВ
Определение от 8.2.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
115 Гражданско дело No 7739/2016, VIII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.М.К. ОБЩИНА РУСЕ,
РРП
Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 10.2.2017г.
В законна сила от 10.2.2017г.
116 Гражданско дело No 7763/2016, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ц.Й.Х. Х.И.Х. Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Определение от 23.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
117 Гражданско дело No 7773/2016, IX състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДВЕ МОГИЛИ Н.И.А.,
В.В.А.,
Т.А.Т.,
Р.П.Т.
Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 2.2.2017г.
В законна сила от 22.2.2017г.
118 Гражданско дело No 36/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ш.М.Б.,
Б.Б.Б.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО РУСЕ Докладчик:
НАДЕЖДА М. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 1.2.2017г.
В законна сила от 1.2.2017г.
119 Гражданско дело No 65/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.Г.,
Р.В.Г.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.2.2017г.
В законна сила от 17.2.2017г.
120 Гражданско дело No 158/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.М.,
В.С.М.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 17.2.2017г.
В законна сила от 17.2.2017г.
121 Гражданско дело No 188/2017, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Г.Н.,
Л.Е.Н.
  Докладчик:
ЕЛЕНА И. БАЛДЖИЕВА
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
122 Гражданско дело No 197/2017, V състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот П.С.П. Д.С.С.,
А.С.Д.,
Д.Н.Б.,
Б.А.Д.,
В.А.Д.,
К.Т.К.
Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Определение от 10.2.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
123 Гражданско дело No 210/2017, XI състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РУСЕ ПРИЮТ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА КЪМ ОС НА БЧК,
РРП
Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Определение от 13.2.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
124 Гражданско дело No 308/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.И.К.,
К.Х.К.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 2.2.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
125 Гражданско дело No 372/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.Д.,
Д.И.Д.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 2.2.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
126 Гражданско дело No 374/2017, V състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество КАРИНА РУСЕ ООД Г.К.Р. Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Определение от 14.2.2017г.
В законна сила от 28.2.2017г.
127 Гражданско дело No 382/2017, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.В.Р.,
Б.П.Р.
  Докладчик:
ТАТЯНА Т. ИЛИЕВА
Решение от 20.2.2017г.
В законна сила от 20.2.2017г.
128 Гражданско дело No 468/2017, IX състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Р.К.,
Д.Б.К.
  Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Решение от 15.2.2017г.
В законна сила от 15.2.2017г.
129 Гражданско дело No 489/2017, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Й.К.,
В.Ф.К.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2017г.
В законна сила от 15.2.2017г.
130 Гражданско дело No 490/2017, VIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.З.,
Я.И.З.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Д. ИВАНОВ
Решение от 13.2.2017г.
В законна сила от 13.2.2017г.
131 Гражданско дело No 493/2017, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.С.П.,
Р.П.П.
  Докладчик:
ТИХОМИРА Г. КАЗАСОВА
Решение от 20.2.2017г.
В законна сила от 20.2.2017г.
132 Гражданско дело No 531/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Д.П.,
С.В.Н.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 14.2.2017г.
В законна сила от 14.2.2017г.
133 Гражданско дело No 583/2017, IV състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Д.Н.Р.,
Д.В.А.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 8.2.2017г.
В законна сила от 8.2.2017г.
134 Гражданско дело No 631/2017, II състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Д.П.С.,
Д.М.П.
  Докладчик:
МИЛЕН П. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2017г.
В законна сила от 15.2.2017г.
135 Гражданско дело No 632/2017, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.И.К.,
Н.Н.К.
  Докладчик:
МАЙЯ Й. ЙОНЧЕВА
Решение от 16.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
136 Гражданско дело No 691/2017, XIII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.П.,
П.Г.П.
  Докладчик:
ИВАЙЛО Й. ИВАНОВ
Решение от 17.2.2017г.
В законна сила от 17.2.2017г.
137 Гражданско дело No 712/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.В.Х.,
М.Н.Х.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила от 27.2.2017г.
138 Гражданско дело No 860/2017, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Ц.Г.,
П.Ц.Г.
  Докладчик:
ВИРЖИНИЯ К. КАРАДЖОВА
Решение от 27.2.2017г.
В законна сила от 27.2.2017г.