Р Е Ш Е Н И Е

№____

 

гр. Русе, 27.12.2016 год.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

         РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в открито съдебно заседание на двадесет и седми декември през две хиляди и шестнадесета година в състав: 

                                        

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

                    

при секретаря Б.Г. като разгледа докладваното от  съдията гр. д. № 7451 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Подадена е молба с правно основание чл. 50 от СК от С.Т.А. и А.А.А. – А. за прекратяване на сключения между тях на 03.12.2013 год. в гр. Русе граждански брак. Твърдят, че от брака нямат родени деца. Заявяват своето сериозно и непоколебимо съгласие да се разведат, като са постигнали са споразумение по чл. 51 от СК. В настоящото производство молителите следва да докажат факта на сключването на граждански брак между тях и да представят споразумение, включващо въпросите по чл. 51 от СК.

        

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните доказателства, доводите и становищата на молителите и постигнатото споразумение между тях, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Молителите са сключили граждански брак на 03.12.2013 год. в гр. Русе. Горното се установява от Удостоверение за сключен граждански брак № 0020130581, издадено Община Русе на 03.12.2013 год. въз основа на акт за граждански брак № 0581/03.12.2013 год.

  Вследствие извършената служебна проверка на постигнатото споразумение, съдът констатира, че то е законосъобразно, отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 1 от СК, добре са защитени интересите на молителите.

На основание чл. 330, ал. 3 от ГПК и след като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и намери, че постигнатото споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс не противоречи на закона и морала, съдът следва да утвърди тяхното споразумение, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

На основание чл. 329, ал. 1, изр. 2 от ГПК във връзка с чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя таксата за допускане на развода да е 40.00 лева, вносима от молителите в полза на държавата,  по сметката на Русенски районен съд, съгласно постигнатото споразумение.

На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК, решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 03.12.2013 год. в гр. Русе граждански брак между С.Т.А., ЕГН ********** и А.А.А. – А., ЕГН ********** поради сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите да се разведат.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.Т.А., ЕГН ********** и А.А.А. – А., ЕГН ********** споразумение относно последиците от развода, съгласно което:

              -След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг и няма да търсят такава в бъдеще помежду си.

              -Семейното жилище е напуснато от страните и понастоящем те нямат общо такова.

              -Страните нямат придобити по време на брака си движими вещи и недвижими имоти. Всички спорове по отношение на такива имоти и вещи са решени преди подписване на настоящото споразумение.

              -След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име А..

              -Страните са уредили всички свои лични и имуществени отношения във връзка с прекратяването на брака и нямат претенции един към друг.

ОСЪЖДА  С.Т.А., ЕГН ********** да заплати по сметката на Русенски районен съд държавна такса по допускане на развода в размер на 20.00 лева.

ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН ********** да заплати по сметката на Русенски районен съд държавна такса по допускане на развода в размер на 20.00 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………