РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 22.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на двадесет и втори декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                          Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря           Е.Д.                                и в присъствието на

прокурора                                                                       като разгледа докладваното от съдията гр. дело №7130 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Молбата е за развод с правно основание по чл.50 СК.

************************

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между В.Б.Д. ***, ЕГН ********** и М.А.Д. ***, ЕГН **********, сключили брак на 5.06.1997г. в гр. Русе с акт за граждански брак №359/5.06.1997г. на Община Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права спрямо непълнолетното дете Б В Д., родена на ***г., се предоставят на бащата В.Б.Д.. Местоживеенето на детето ще бъде при бащата.

 2. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Б В Д. с майката М.А.Д., както следва: всеки понеделник и сряда от 17.00 часа до 19.00 часа, както и всяка първа и трета събота и неделя от месеца, като майката я взема при себе си от 9.00 часа на съботния ден до 19.00 часа на неделния ден; 30 (тридесет) дни през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск. Детето ще е в четна календарна година с майка си през личните си празници, Коледните и новогодишни празници и с баща си за Великденските празници, а в нечетна календарна година - ще е с майка си за Великденските празници и с баща си за личните си празници, Коледните и новогодишни празници.

3. Майката М.А.Д. се задължава да заплаща на непълнолетната Б В Д., ЕГН **********, чрез нейния баща и законен представител В.Б.Д. месечна издръжка в размер на 150 лева /сто и петдесет лева/ до десето число на всеки месец, считано от влизане в сила на решението - 22.12.2016г., заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.

4. Страните заявяват, че семейното жилище, находящо се в гр. Русе, ул. “Плевен” №3, вх.4, ет.4, ап.10, не е съпружеска имуществена общност. Същото е собственост на мъжа и се предоставя за ползване на В.Б.Д..

5. Страните заявяват, че не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

6. След развода жената ще продължи да носи брачното си фамилно име Д..

7. Страните заявяват, че личните и придобити по време на брака в резултат на съвместен принос движими вещи са поделени между тях доброволно и те нямат претенции един към друг във връзка с тях, като всеки е взел личното си имущество.

8. Страните заявяват, че нямат влогове, които да представляват съпружеска имуществена общност.

9. Страните заявяват, че всички кредити към финансови институции и физически лица ще се погасяват от този, който ги е направил.

ОСЪЖДА М.А.Д. да заплати по сметка на Русенски районен съд 108 лв държавна такса по споразумението за издръжката.

ОСЪЖДА В.Б.Д. и М.А.Д. да заплатят по сметка на Русенски районен съд всеки по 7.50 лв допълнителна държавна такса за развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                      Съдия: