Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

1657

гр.Русе, 27.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд IV граждански състав

на 27 декември 2016 г.

в публично заседание  в състав :

                                                                  Председател : Виржиния Караджова    

 

при секретаря В.Ж.      

в присъствието на прокурора ..........………........................

като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело

7120 по описа за 2016 г.,  за да се произнесе, съобрази следното:

         Молбата е за развод с правно основание чл.50 от СК.                          ............................................................

         По изложените съображения, съдът

 

                                Р  Е  Ш  И :   

 

         ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между Е.С.Р., ЕГН **********, и А.С.Р., ЕГН **********,***, със съдебен адрес ***, Източна промишлена зона, ул.“ТЕЦ-Изток” № 1, ет.2, офис № 203, чрез адв.Я.С. ***, обл.Ловеч, на 18.01.1992 г. с акт № 2 от същата дата на Общ.НС-Д.Митрополия-Кметство-с.Подем.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, както следва:

         1.Семейното жилище-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 63427.7.543.11.141 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка петстотин четиридесет и три точка единадесет точка сто четиридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД - 18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Русе, п.к. 7000, ул. “Рига” № 26 (двадесет и шест), вх. 1 (едно), ет. 10 (десети). Самостоятелният обект се намира в сграда № 11 (единадесет), разположена в поземлен имот № 63427.7.543 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка седем точка петстотин четиридесет и три), с предназначение - Жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 61,64 кв.м (шестдесет и един квадратни метра и шестдесет  и  четири квадратни  дециметра),   ведно  с Таванско  помещение    74 (седемдесет и четири) с площ от 4 кв.м (четири квадратни метра), ведно с 1,182 % (един процент и сто осемдесет и две хилядни от процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 80,23 кв.м (осемдесет квадратни метра и двадесет и три квадратни дециметра), при граници: съседни самостоятелни обекти в сградата:  на същия етаж 63427.7.543.11.93, под обекта: 63427.7.543.11.82, 63427.7.543.11.81, над обекта: 63427.7.543.11.102, 63427.7.543.11.101, съгласно Схема № 15-530933-31.10.2016 г. на АГКК-Служба по кадастъра-гр.Русе, а по нотариален акт за собственост представлява Апартамент № 74 (седемдесет и четири), находящ се в гр. Русе, кв.“Здравец Изток”, ул. “Рига” № 26,  бл. “Петър”, вх.А, ет.10, с площ от 61,64 кв.м (шестдесет и един квадратни метра и шестдесет и четири квадратни дециметра), състоящ се от стая, дневна, кухненска ниша и сервизни помещения, при съседи: на североизток и северозапад-комплекса, на югоизток-ап.№ 75, на югозапад- коридор, ведно с Таванско помещение № 74 (седемдесет и четири) с площ от 4 кв.м, при граници: на североизток и югоизток-комплекса, на северозапад-коридор, на югозапад-таван 75, ведно с 1,182 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото от 80,23 кв.м, който имот А.С.Р. и баща му Сталин Великов Р. са закупили при  равни права през 2001 г., всеки по време на брака си-първият-с Е.С.Р., а вторият-със Стефка Банкова Р., а през 2004 г. родителите на мъжа са му дарили своята една втора ид.част.

         Молителите се съгласяват, че правото на собственост върху тази недвижимост е 1/2 ид.част в режим на съпружеска имуществена общност и ½ ид.част за А.С.Р. по дарение, съгласно два броя нотариални актове: а) Нотариален акт № 81, том XX, вх.рег. 9146, н. д. № 4690 от 19.09.2001 г. патр. кн. том 722, стр. 177, 178 на Служба по Вписванията Имотен Регистър гр. Русе и акт. № 020, том III, рег. № 2976, дело № 308 от 19.09.2001 г. на нотариус № 220 Петя Трендафилова и б) Нотариален акт № 41, том XXVI, вх.рег. 5705, н. д. № 3448 от 2004 г. патр. кн. стр 9258, 57463, 9296 на Служба по Вписванията Имотен Регистър гр. Русе и акт. № 137, том II, рег. № 1269, дело № 107 от 16.04.2004 г. на нотариус № 220 Петя Трендафилова.

         Семейното жилище се предоставя за ползване на А.С.Р., ЕГН **********.

         2.Молителите се съгласяват, че след прекратяване на брака,  описаният в т.1 от споразумението недвижим имот, остава в обикновена съсобственост между тях при права, както следва:  ¼ ид.част за Е.С.Р., ЕГН **********, и ¾ ид.части за А.С.Р., ЕГН **********.

         3.Молителите заявяват, че придобитият по време на брака им лек автомобил марка “Форд Фокус”, тъмно син металик, рег. № Р 8168 ВК, рама WF0NXXGCDNYS72250, двигател С9DВYS72250, дизел, е закупен  от А. Стефанов Р., ЕГН **********, със средства с извън семеен произход, и той е негов едноличен собственик.

         Е.С.Р. декларира, че няма принос в закупуването на автомобила и няма претенции относно собствеността на вещта.

         4.Молителите заявяват, че не са титуляри на парични влогове в български лева или валута.

         5.Молителите заявяват,  че  не  са  регистрирали фирми  на еднолични търговци  и   нямат  регистрирано  участие  в  търговски дружества,   както  и   не  са придобивали   имущества   със   средства   от търговска   дейност   и   нямат   взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

         6.Молителите декларират, че придобитите по време на брака им движими вещи са поделили доброволно и нямат взаимни претенции от имуществен характер по отношение на такова имущество.

         7.Молителите заявяват, че няма да си дължат издръжка един на друг след развода.

         8.След прекратяване на брака съпругата Е.С.Р. ще продължи да носи брачното си фамилно име.

         9.Разноските по делото за държавни такси и адвокатски хонорар за развода се заплащат от молителя.

ОСЪЖДА А.С.Р., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, офис № 203, чрез адв.Я.С. ***, да заплати по с/ка на РРС сумата от 50 лв.–допълнителна държавна такса за развода.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/