Р Е Ш Е Н И Е

№ 478

 

гр. Русе, 06.04.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Русенски районен съд, ХI - ти граждански състав в публично заседание на двадесет и трети март, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря С.И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №7616 по описа за 2015 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по глава XXVІ от ГПК.

            .................................................................................................................

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак между Н.Х.А., ЕГН ********** и А.Й.А., ЕГН **********, сключен на 10.09.2000г. в гр.Монтана с акт №0167 от същата дата ПОРАДИ НАСТЪПИЛО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЙСТВО.

ПРИЗНАВА, че ВИНА за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака има МЪЖЪТ.

            ПРЕДОСТАВЯ на Н.Х.А. упражняването на родителските права по отношение роденото от брака дете – Й. А. А. с ЕГН **********, като определя местоживеенето на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения между А.Й.А. и детето Й. А. А.: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя с преспиване; 20 дни през лятото с преспиване, по време несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката; последните два дни от Коледната ваканция и последните два дни от Великденската ваканция с преспиване

ОСЪЖДА А.Й.А. да заплаща ежемесечна издръжка за детето Й. А. А. в размер на 700 лева, чрез неговата майка и законен представител Н.Х.А., платима до 5-то число на текущия месец, считано от 03.11.2015г. до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на това задължение, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част.

ОТХВЪРЛЯ иска правно основание чл.149 СК, предявен за периода 15.08.2015г. - 19.10.2015г. в размер на 1600 лева.

ОТХВЪРЛЯ иска правно основание чл.145 СК.

         ПРЕДОСТАВЯ на А.Й.А. ползването на семейното жилище - апартамент №9 в гр.Р., бл.”Б.”, вх...........

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака, жената да запази брачното фамилно име А..

ОСЪЖДА А.Й.А. да заплати на Н.Х.А. направените по делото разноски в размер на 500 лева.

ОСЪЖДА А.Й.А. да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса в размер на 25 лева и 1008 лева - държавна такса върху размера на определената издръжка.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: