Р Е Ш Е Н И Е

№ 1596

гр. Русе, 16.12.2016 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Русенски районен съд, ХI - ти граждански състав в публично заседание на четиринадесети декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря С.И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6979 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

.......................................

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между А.В.П., ЕГН ********** и Е.И.П., ЕГН **********сключен на 16.11.1991г. в гр.Русе с акт №1125 от същата дата.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1.Родените от брака деца: А.А.В., ЕГН ********** и М.А.В., ЕГН ********** са пълнолетни, като родителите се споразумяват същите да живеят заедно с бащата А.В.П., тъй като адресът им съвпада с местоживеенето по постоянен адрес ***. Молителите се договарят да полагат съвместни грижи и издръжка до завършване на висшето образование на децата им, съгласно техните нужди.

2. Молителите заявяват, че по време на брака не са придобили недвижими имоти, влогове и друго имущество в резултат на съвместен принос и нямат претенции за подялба на такива, а движимите вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

3. Семейното жилище – апартамент с площ 53.70 кв.м. и спомагателна площ 22.05 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, изба и сервизни помещения, находящ се в гр.Р., ул.“Р. И.“№..., вх......., ет.........., съгласно анекс от 08.08.2016г. към договор за отдаване под наем на жилище №99, след прекратяване на брака, ще се ползва от А.В.П..

4. Молителите заявяват, че нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.

5. След прекратяване на брака съпругата Е.И.П. ще запази брачното фамилно име П..

6. Разноските по делото ще бъдат поеми от А.В.П..

 

ОСЪЖДА А.В.П. да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лева.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: