Р Е Ш Е Н И Е

гр. Русе, 23.12.2016 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Русенски районен съд, V - ти граждански състав в публично заседание на двадесет и първи декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря М.К., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6818 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.321, ал.5 от ГПК.

………………………………..

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между В.К.Б., ЕГН ********** и И.И.Б., ЕГН **********сключен на 22.04.1984г. в гр.Русе с акт №0417 от същата дата.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Семейното жилище – двустаен апартамент №5 в гр.Р., община Р., област Р., ул.“М.Х.“№7, вх.5, ет.2, който по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Р., одобрени със заповед №РД-18-91/15.12.2007г. на изпълнителен директор на АГКК е самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.6.162.14.5 с адрес на имота – гр.Р., кв.“Ч. – Г – юг“, ул.“М. Х.“№7, бл.102, вх.5, ет.2, ап.5, намиращ се в сграда №14, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.162 с предназначение – жилище, апартамент; брой нива на обекта – 1, с площ 58.79 кв.м., с прилежащи части: изба №5 и 1.342% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 63427.6.162.14.4; под обекта - 63427.6.162.14.2; над обекта - 63427.6.162.14.8, след прекратяване на брака се предоставя изцяло за ползване на В.К.Б., като И.И.Б. няма претенции към нея за заплащане на обезщетение за ползването му.

2. Молителите заявяват, че нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.

3. След прекратяване на брака жената ще запази брачното фамилно име Б..

4. Разноските, свързани с настоящото производство остават за страните така, както са направени.

 

ОСЪЖДА В.К.Б. да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лева.

ОСЪЖДА И.И.Б. да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лева.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: