Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1660

 

гр.Русе, 27.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, осми граждански състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и първи декември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ИВАНОВ

 

при секретаря С. К., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 6728 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Молбата е за развод с правно основание чл.50 от СК.

....................................................................................

 

            Предвид изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между П.Р.П. ***, с ЕГН: ********** и Т.В.П. ***, с ЕГН: **********, сключен на г. в гр.Р, с акт за граждански брак №  от с.дата на длъжностното лице по гражданско състояние при Община – гр.Русе.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

            І. ПО ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕТЕТО И РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ:

1. Родителските права спрямо роденото от брака малолетно дете В П.П., родена на ***г., с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката Т.В.П., с ЕГН: **********, като за бащата П.Р.П., с ЕГН: **********, се определя режим на лични отношения и контакти с детето – да го вижда и взема при себе си при изявено от детето желание, след предварително уведомление и разрешение от майката, както и един месец през лятото, което време да не съвпада с отпуска на майката или с желанието й да пътува с детето по това време; 2 дни през Коледните и/или Великденски празници, а след започване училище от детето, през една от ваканциите – Коледната или Великденската по предварително споразумение на родителите.

            2. Бащата П.Р.П., с ЕГН: **********, ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете В П.П., родена на ***г., с ЕГН: **********, чрез нейната майка и законен представител Т.В.П., с ЕГН: **********, в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева, считано от 27.12.2016г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, с падеж 15-то число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване.

            ІІ. МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:

            Детето В П.П., родена на ***г., с ЕГН: **********, ще е с местоживеене при майката Т.В.П., с ЕГН: **********.

ІІІ. ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

            Молителите нямат семейно жилище по смисъла на СК, поради което не предлагат споразумение по този въпрос.

            ІV. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

1. Т.В.П., с ЕГН: **********, получава в дял и става единствен собственик на:

10/133 идеални части от масивна жилищна сграда, с лице към ул.”П.Д.Петков”, състояща се от четири магазина и две избени помещения под двата западно разположени магазина, с обща застроена площ от  кв.м., който имот е построен в собственото му дворно място с площ от 380 кв.м., а по скица 365 кв.м., представляващо парцел V-1580 в квартал 256 по плана на гр.Р, при граници и съседи на дворното място: от запад - парцел VІ-1581 и парцел ІХ-1584, от север – парцел ІІ-1897, от изток – парцел ІІІ-1579 и от юг – ул.”П Д.П, с право на реално ползване от П.Р.П. на  кв.м. от лицевата част на магазин № , разположен в гореописаната масивна едноетажна магазинна сграда, който мчагазин се намира на четири метра от източната граница на имота с лице към ул.”П.Д.П”.

            Данъчната оценка на този недвижим имот възлиза на 5 926.20 лева /пет хиляди деветстотин двадесет и шест лева и двадесет стотинки/.

            П.Р.П., с ЕГН: **********, заявява, че не желае уравнение на дяла си и се отказва безвъзмездно от неговата идеална част от имота и няма както към момента, така и за в бъдеще каквито и да било претенции към този недвижим имот.

2. П.Р.П., с ЕГН: **********, получава в дял и става единствен собственик на:

Товарен автомобил марка „О”, модел „К”, с рег.№ бял на цвят, рама: , двигател: бензин.

Застрахователната стойност на този автомобил е в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Т.В.П., с ЕГН: **********, заявява, че не желае уравнение на дяла си и няма за в бъдеще да има каквито и да било претенции към този автомобил.

3. Молителите заявяват, че останалите движими вещи придобити по време на брака им са разделиле доброволно и извънсъдебно помежду си и нямат претенции един към друг относно тях.

4. Молителите заявяват, че личните им вещи и влогове остават така, както ги е закупил или направил всеки един от тях и както се ползват до момента.

V. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

            Страните заявяват, че след прекратяване на брака им, няма да си дължат издръжка един на друг.

            VІ. ФАМИЛНО ИМЕ:

            След прекратяването на брака жената Т.В.П., ще продължи да носи фамилното си име – П..

            VІІ. РАЗНОСКИ:

            Разноските по прекратяването на брака се поемат от П.Р.П..

            С това споразумение страните заявяват, че уреждат всички свои лични и имуществени отношения произтечащи от прекратяването на брака им и нямат други претенции един към друг.

ОСЪЖДА П.Р.П. ***, с ЕГН: **********, да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе, сумата от 138.40 лева /сто тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ - допълнителна държавна такса за производството по делото, държавна такса върху стойността на дяла за придобитото от него имущество при делбата и държавна такса върху договорената издръжка на малолетното дете.

            ОСЪЖДА Т.В.П. ***, с ЕГН: **********, да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе, сумата от 112.52 лева /сто и дванадесет лева и петдесет и две стотинки/ - държавна такса върху стойността на дяла за придобитото от нея имущество при делбата.

При декларирането на недвижимия имот, който е поставен в дял и става лична собственост, молителката Т.П. следва да заплати и местен данък по сметка на Община – гр.Русе, който ще й бъде определен при декларирането.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: