Р Е Ш Е Н И Е

гр. Русе, 27.12.2016 год.

 

Русенският районен съд, VI-ти граждански състав в публично заседание на петнадесети декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

при секретаря Г.Г. и в присъствието на прокурора                               като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 6664 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба за развод с правно основание чл.50 от СК.

......................

Така мотивиран съдът,

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между С.Т.К., ЕГН:**********,*** и И.Д.Х., ЕГН:**********,***, сключили брак на 31.05.2002г. в гр.Русе, с акт №0254 от същата дата на Община Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК както следва:

ПРЕКРАТЯВА брака на С.Т.К. и И.Д.Х. с развод по взаимно съгласие.

1.Упражняването на родителските права над роденото по време на брака на страните малолетно дете М. И. Х., роден на ***г., с ЕГН:********** се предоставя на неговата майка и законен представител С.Т.К. и местоживеенето ще бъде при нея.

2. Бащата И.Д.Х. ще има право да вижда и взема при себе си  детето М. И. Х. всяка втора и четвърта събота от месеца от 09.00 часа до 20.00 часа, 15 дни през лятната ваканция на детето по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката, на рождените дни на детето след допълнителна уговорка за часа, както и по всяко друго време при предварителна уговорка между родителите.

3.Бащата И.Д.Х. ще заплаща ежемесечна издръжка в размер на 120.00 (сто и двадесет) лева на детето М. И. Х., чрез неговата майка и законен представител С.Т.К. до десето число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от влизане на съдебното решение в сила до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

4. След прекратяване на брака С.Т.К. ще носи предбрачното си фамилно име- К., което не е променяла при сключване на брака.

5. Семейното жилище, находящо се  в гр.Р., ул.“Р.“, №., вх.., ет.., собственост на съпругата, е напуснато от съпруга и след прекратяване на брака ще се ползва от С.Т.К..

6. Придобитият по време на брака лек автомобил  BMW 525D, цвят оранжев, рег.№Р 4497 ВН, рама №WBADP91000GX71742, двигател № 526D131539522 е закупен изцяло с лични средства на съпруга и след прекратяване на брака остава изключителна собственост на И.Д.Х., като С.Т.К. заявява, че няма претенции по отношение на него.

7. Страните декларират, че по време на брака нямат придобити недвижими имоти в режим на СИО, съгласно разпоредбите на СК и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

8. Страните заявяват, че движимите вещи, придобити по време на брака са поделили доброволно извънсъдебно и нямат взаимни претенции в този смисъл.

9. Страните декларират, че нямат общи влогове, придобити в резултат на съвместен принос.

10. Съпрузите заявяват, че не претендират издръжка един от друг след прекратяване на брака.

11. Разноските по делото остават за молителите както са направени.

 

ОСЪЖДА С.Т.К., ЕГН:**********,***, да заплати по сметка на Русенски районен съд сумата от 10.00 лв. допълнителна държавна такса за развода.

ОСЪЖДА И.Д.Х., ЕГН:**********,***, да заплати по сметка на Русенски районен съд сумата от 10.00 лв. допълнителна държавна такса за развода, сумата от 86.40 лв. представляваща държавна такса по споразумението за издръжка по чл.7.2 от  ТДТССГПК, както и 40.00 лева- държавна такса по споразумението за имуществените отношения по чл.7.1 от ТДТССГПК.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: