Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е

№ 1534

гр.Русе, 08.12.2016 г.

                                         В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

РУСЕНСКИЯТ   РАЙОНЕН  СЪД, X-ти граждански състав в публично заседание на  08.12.2016 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАРИН ЙОРДАНОВ

при     секретаря Ш.С.,

като разгледа докладваното от съдията ЙОРДАНОВ гр.дело № 6590 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

Производството е за прекратяване на граждански брак с развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

*******************

По изложените съображения съдът

Р    Е    Ш    И  :

  ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключения на *** г. в гр.Русе с акт № *** от същата дата на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Русе граждански брак между В.А.П., ЕГН: ********** и Д.Д.П., ЕГН: **********.

   УТВЪРЖДАВА споразумението, както следва:

              1.Страните по делото В.А.П. и Д.Д.Ц.    са  съгласни  бракът им да бъде прекратен   по взаимно съгласие на основание чл.50 от СК.

 

 

                 2.Страните нямат ненавършили пълнолетие деца.

 

                 3.Семейното жилище,  представляващо  Апартамен  № 19 , находящ се в гр. Русе , по ул. „***” № 5, ,,вх.”А”,ет.5 ще се ползва от съпругата.  

         

                4.Към момента на прекратяване на  брака си, страните  притежават недвижими имоти  в режим на СИО както следва:

                 АПАРАТАМЕНТ №10/десет/ , находящ се на  третия етаж, във вход 1/едно/ в ***” по ул.”***”№1 в град Русе,  стоящ се от  две спални, кухненски бокс, трапезария-дневна и сервизни  помещения, със  застроена площ  за целия апартамент  90.73 кв.м./деветдесет квадратни метра  и седемдесет и три  квадратни  дециметра,при граници:терен на блока,терен на блока, апартамент  от вход „В”,терен на блока, апартамент №11 на етаж 3, асансьор с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №42 / четиридесет и  две/  с площ от 12.91кв.м. / дванадесет  квадратни метра и  деветдесет и един квадратни дециметра/, при граници: изба №41,коридор, терен на блока,терен на блока, заедно с  3.024 кв.м. / три цяло  и *** хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж отстъпено  със Заповед № *** от ***година на ИК на ОбНС-Русе ,върху имоти пл. № от 1 до 12  в квартал ***/,  по плана на град Русе,  представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ  В СГРАДА с идентификатор *** / *** две, точка четири хиляди осемстотин шестдесет и ***/,с  адрес на имота : град Русе,ул.”***” №1,/ едно/ , вход 4 / четири/,ет.2/ втори/, ап.10/ десет/, намиращ се в сграда   №1 / едно/, разположена в поземлен имот  с идентификатор *** / *** две,точка четири хиляди  ***/  с предназначение на самостоятелния обект –жилище,апартамент,брой нива на обекта -1/едно/, посочена  в документа площ от 90.73кв.м. / деветдесет квадратни метра и седемдесет и три квадратни дециметра , с прилежащи части –ИЗБА №42 / четиридесет и две/  и 3.024% / три цяло ***  хилядни процента/ идеални части  от сградата ,при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж -***.1.32, ***.1.6 под обекта -***.1.28,над обекта-***.134  и ГАРАЖ  №1 / едно/,вход „Г”,построен в ***,по ул.”***” №1 / едно/ , с адрес  по данъчна оценка : вх.4,/четири/,град Русе,община Русе,област Русе, със застроена площ от 19.12кв.м./ деветнадесет квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра/ ,при граници: терен на блока, вход, гараж № 3,терен на блока, заедно с 0.600% / нула цяло и шестстотин хилядни процента/ от общите части на сградата  и от  отстъпеното право на строеж със Заповед №***/***г. на ИК на ОбНС-Русе, върху имоти пл. № от 1 до 12 в кв. *** тире две римско/ по плана на град Русе, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА  с идентификатор ***.1.57 / *** две,точка четири хиляди ***,точка едно,*** / с адрес на имота  град Русе, ул.”***” №1/ едно/, вход 4/ четири/, ет.0 / нула/,гараж №1/едно/, намиращ се в сграда № 1/едно/,разположена в поземлен имот с идентификатор  ***/ *** две, точка четири хиляди ***/ ,с предназначение- гараж в сграда,брой нива на обекта-1/ едно8, посочена в документа площ -19.12 кв.м./ деветнадесет квадратни метра и дванадесет квадратни дециметра/,прилежащи части 0.600% / нула цяло  и шестстотин хилядни процента/  идеални части от общите части на сградата  при съседни самостоятелни обекти:  на същия етаж: ***, под обекта –няма и над  обекта - ***

    Данъчната оценка  на описания недвижи имот е в размер на 48 208.00лева ,а за  една втора от същия в размер на 24 104.10лева.

 

и 

  

     АПАРТАМЕНТ №71/ седемдесет и  първи/, находящ се в град Варна, район ***”, *** / ***/, вход „Г”, ет.5,с  площ от 40.71 кв.м. /четиридесет квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения ,при граници по предходен документ за собственост: *** и двор, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор *** / десет *** петстотин петдесет и четири,*** и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ,одобрени  със Заповед № ***. на ИД на АГКК, находящ се в сграда № 1 / едно /  разположена в поземлен имот с идентификатор ***  сто тридесет и пет  точка две хиляди петстотин ***/  с адрес на имота  град Варна, район ***/ ***/, вх.”Г”,ет.5/ пет/ ,ап.71/седемдесет и първи/ ,  с предназначение на обекта-жилище, апартамент, брой нива на обекта- 1 /едно/, с площ по документи 40.71 кв.м. / четиридесет квадратни метра и седемдесет и един  квадратни дециметра/ с прилежащи части  Изба  с площ от 2.46 кв.м.  и 0.4885% идеални части  от общите части  на сградата,  ниво: 1 / първо/ със съседни  самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:***,под обекта: ***.

                Данъчната оценка на  описания недвижим имот е в размер на 32 326.60 лева, а  на  ½  от него в размер на 16 163.30 лева .

               Така описаните  недвижими имоти,след прекратяване на брака  стават изключителна собственост на В.А.  П.  с ЕГН   **********, като   Д.Д.П.   ЕГН  ********** ще получи за уравнение на дела си  сумата от  27 000 / двадесет и седем хиляди / лева,съответно 17 000 / седемнадесет хиляди/ лева за имота в град Русе и 10 000 / десет хиляди/ лева за имота в град Варна.

               Така посочената сума  в размер на  27 000 / двадесет  и седем хиляди лева/ лева  ще бъде заплатена от В.  А.  П.  на Д.Д.П. по посочена от нея банкова сметка  ***     *** , BIC ***.12.2016година.            

            

                 5. Към момента на прекратяване на брака си страните не притежават движимите вещи,   в режим на СИО.

                Д.  Д.П.   признава ,че придобитите по време на брака им с  В.   А.П.  ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „Мерцедес” модел „Е 220 ЦДИ, с рама №  ***, дизел,с дата на първоначална  регистрация 07.06.2001година  и     МОТОПЕД  марка „МАЛАГУТИ  СИАК 50”, с рама № ***, сив на цвят, с дата на първоначална регистрация 07.06.2011година са придобити от него изцяло с  лични средства, предвид на което  същата няма претенции по отношение на тях и след прекратяване на брака те  остават изключителна собственост на В.А. ***.

           

           6. Към момента на прекратяване на брака си съпрузите не притежават в режим на съпружеска имуществена общност влогове, акции и дялови участия в търговски дружества  и нямат претенции един спрямо друг за такива, както и за  други ценности в България и в чужбина.

           

            7.След прекратяване на брака  съпрузите не си дължат взаимно издръжка.

              

            8.След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си  фамилно име – Ц..

             

             9.Окончателните разноските по прекратяване на брака са за сметка на съпруга В.А.  П..

 

ОСЪЖДА В.А.П., ЕГН: ********** да заплати по сметка на РРС държавна такса за извършената делба на недвижими имоти - 805,35 лв., а по сметка на Община Русе - 885,88 лв.- местен данък.

 

ОСЪЖДА Д.Д.П., ЕГН: ********** да заплати по сметка на РРС държавна такса за извършената делба на недвижими имоти – 805,35 лв.

 

ОСЪЖДА В.А.П., ЕГН: ********** да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15,00 лева.

 

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

        Дължимите държавни такси към съда могат да бъдат заплатени по сметка на РРС :

IBAN ***, BIC ***, банка ЦКБ, клон Русе в петдневен срок от днес, като по делото се представи документ, удостоверяващ плащането. При непредставянето на такъв служебно ще бъдат издадени изпълнителни листи. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: