Р Е Ш Е Н И Е

№ 1546

гр. Русе, 09.12.2016 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Русенски районен съд, ХI - ти граждански състав в публично заседание на тридесети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря С.И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6547 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

..................................................................

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между И.В.Г., ЕГН ********** и К.Т.М., ЕГН **********сключен на 08.12.2006г. в гр.Русе с акт №0796 от същата дата.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1. Семейното жилище - апартамент №9 на трети етаж във вход "Б" на жилищен блок №............., построен върху общинска земя в гр.Р., ж.к. "Дружба-3", по ул."А. Х."№.... състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 76.49 кв.м., при граници: на север - апартамент №8 и стълбище; на изток - апартамент №8 и терен на комплекса; на юг - апартамент от вход "В" и на югозапад - терен на комплекса, заедно с принадлежащото му избено помещение №9, с площ 4.75 кв.м., при граници: на север - коридор; на изток - изба №8; на юг - коридор и на запад - коридор, заедно с принадлежащите му 1.726% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена по правилата на етажната собственост, което жилище е съсобствено между К.М. и синовете й, след прекратяване на брака се предоставя за ползване на К.Т.М..

2. И.В.Г. се задължава да освободи гореописания апартамент - семейно жилище и да предаде държането му на К.Т.М. в срок до 20.12.2016г.

3. Молителите заявяват, че нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.

4. След прекратяване на брака съпругата К.Т.М. ще запази фамилното име М..

5. Разноските по делото остават така, както са направени от молителите, като всеки ще заплати определената от съда допълнителна държавна такса.

 

ОСЪЖДАИван В.Г. да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лева.

ОСЪЖДАКсения Т.М. да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лева.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: