Р Е Ш Е Н И Е

№____

 

гр. Русе, 16.12.2016 год.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

         РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в открито съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав: 

                                        

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

                    

при секретаря Б.Г. като разгледа докладваното от  съдията гр. д. № 6511 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Подадена е молба с правно основание чл. 50 от СК от А.Н.К. и И.Я.К. за прекратяване на сключения между тях на 22.04.2000 год. в гр. Р*граждански брак. Твърдят, че от брака имат едно ненавършило пълнолетие дете М* И* К.. Заявяват своето сериозно и непоколебимо съгласие да се разведат, като са постигнали са споразумение по чл. 51 от СК. Представят текст на същото, подписано от тях.

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните доказателства, доводите и становищата на молителите и постигнатото споразумение между тях, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

            Молителите са сключили граждански брак на 22.04.2000 год. в гр. Р*. Горното се установява от Удостоверение за сключен граждански брак серия УС- 0, № 211071, издадено от Община Р* на 22.04.2000 год. въз основа на акт за граждански брак № 195/22.04.2000 год. Видно от представеното Удостоверение за раждане серия УС- 0 № 424288, издадено на 31.05.2000 год. от Община Р* въз основа на акт за раждане № 783/31.05.2000 год., молителите са родители на детето М* И* К., ЕГН **********, родено на *** год., което към настоящия момент е непълнолетно.

  Вследствие извършената служебна проверка на постигнатото споразумение, съдът констатира, че то е законосъобразно, отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 1 от СК, добре са защитени интересите на молителите и тези на детето.

На основание чл. 330, ал. 3 от ГПК и след като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и намери, че постигнатото споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс не противоречи на закона и морала, съдът следва да утвърди тяхното споразумение, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

На основание чл. 329, ал.1, изр. 2 от ГПК във връзка с чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя таксата по допускане на развода да е 40.00 лева, платима от съпрузите в полза на държавата, по сметката на Русенски районен съд.

Дължимата държавна такса по присъдената издръжка е в тежест на съпруга и е в размер на два процента върху сбора на периодичните платежи за три години или 82.80 лева.

 На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК, решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

РЕШИ:

      ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 22.04.2000 год. в гр. Р* граждански брак между И.Я.К. с ЕГН ********** и А.Н.К. с ЕГН ********** поради сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите да се разведат.

       УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Я.К. с ЕГН ********** и А.Н.К. с ЕГН ********** споразумение относно последиците от развода, съгласно което:

         1.Родителските права относно роденото от брака дете М* И* К. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката А.Н.К..

         2.Ненавършилото пълнолетие дете М* И* К. ще живее при майката на следния адрес: гр. Р*, ул. Г* Б* № *, бл. С**, вх. *, ет. *.

         3.Определя се следният режим на лични отношения на детето М* И* К. с бащата И.Я.К.: същият има право да взема детето при себе си всяка втора и четвърта седмица от месеца от 9.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя с преспиване, пет дни от зимната ваканция, както и тридесет дни през лятото във време, което не съвпада с полагаемия годишен отпуск на майката. Детето, ще бъде вземано от дома, в който ще живее след развода и връщано обратно там.

         4.Бащата И.Я.К. се задължава да заплаща чрез майката и законен представител А.Н.К. за детето М* И* К. ежемесечна издръжка, в размер на 115,00/сто и петнадесет/ лева, дължима до пето число на месеца, за който се отнася, считано от постановяване на решението до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска.

         5.Нямаме претенции за издръжка един към друг.

         6.След прекратяване на брака А.Н.К. ще запази фамилното си име К. и в бъдеще ще продължава да се именува А.Н.К..

         7.Семейното жилище, собственост на Община Р*, находящо се в гр. Р*, ул. Г* Б* № *, бл. С* п*, вх. *, ет.* се предоставя за ползване на майката А.Н.К..

         8.Разноските по делото се поемат от всеки така, като са направени.

ОСЪЖДА И.Я.К. с ЕГН ********** да заплати по сметката на Русенски районен съд държавна такса по допускане на развода в размер на 20.00 лева, както и 82.80 лева по присъдената издръжка.

ОСЪЖДА А.Н.К. с ЕГН ********** да заплати по сметката на Русенски районен съд държавна такса по допускане на развода в размер на 20.00 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………