Р Е Ш Е Н И Е

гр. Русе, 01.12.2016 год.

 

Русенският районен съд, VI-ти граждански състав в публично заседание на двадесет и девети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

при секретаря Г.Г. и в присъствието на прокурора                               като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 6467 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба за развод с правно основание чл.50 от СК.

...................................

Така мотивиран съдът,

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между Ц.Ц.К., ЕГН:**********, и К.Г.К., ЕГН:**********,  и двамата със съдебен адрес: ***, чрез адв.М.Д. сключили брак на 11.06.2000г. в гр.Русе, с акт №356 от същата дата на Община Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.101, ал.1 от СК както следва:

                        ПРЕКРАТЯВА брака на Ц.Ц.К. и К.Г.К. с развод по взаимно съгласие.

 

І. ПО ОТНОШЕНИЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ИЗДРЪЖКАТА И МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕЦАТА И РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ

След прекратяване на брака родителските права върху родените от брака деца – Б. К. К., с ЕГН:**********, родена на ***г. и А. К. К., с ЕГН:**********, роден на ***г. ще се упражняват от бащата - К.Г.К., а майката Ц.Ц.К. ще поддържа режим на лични отношения с децата, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00ч. в събота до 14.00ч. в неделя, през Коледната и Пролетната ваканция: първата половина от почивните дни през четните календарни години и втората половина от почивните дни през нечетните календарни години; 21 дни през лятната ваканция на децата разпределени по следния начин: 7 дни през юни, 7 дни през юли и 7 дни през август.

Местоживеенето на децата се определя на адреса на бащата в гр.Русе.

Майката Ц.Ц.К. се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на децата Б. К. К., с ЕГН:********** и А. К. К., с ЕГН:**********, чрез законният им представител бащата - К.Г.К. в размер на 105.00 лв. (сто и пет лева) на дете или общо 210.00 лв. (двеста и десет лева), считано от датата на влизане на съдебното решение в сила, до настъпване на пълнолетие на децата или до настъпване на други правопроменящи, правопогасяващи и правопрекратяващи обстоятелства, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Дължимата месечна издръжка майката се задължава да изплаща на децата, чрез баща им до двадесет и пето число на месеца, за който се дължи същата.

 

ІІ. ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

Ползването на семейното жилище, което е собственост на детето Б. К. К., с ЕГН:**********, находящо се на адрес: ***, се предоставя на съпруга К.Г.К. и децата Б. К. К., с ЕГН:********** и А. К. К., с ЕГН:**********.

 

ІІІ.ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

3.1.Страните заявяват, че през време на брака си не са придобивали  недвижимо имущество. Придобили са един лек автомобил, който след развода ще остане в собственост на К.Г.К., а именно: рег.№ Р 9811 АК, марка Пежо 307 СВ, вид- лек автомобил, рама /шаси/ №  3HRHSB2790894, двигател № PSARHS10DYLX4118099, цвят –син металик, свидетелство за регистрация на МПС №004184544 от 01.04.2010г. на МВР Русе.

 

3.2. Страните заявяват, че са уредили извънсъдебно отношенията си по отношение на придобитите от тях движими вещи, както и че нямат общи влогове и вземания. Всеки от съпрузите е взел при себе си личните си движими вещи.

3.3. Страните заявяват, че време на брака си са сключили Договор за кредит експресо №357006 от 05.11.2013г. със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, по който съпругът К.Г.К. е „кредитополучател“, а съпругата Ц.Ц.К. е „съдлъжник“. Страните заявяват, че получените заемни средства в размер на 12 000 лева са използвани за лични нужди от съпругът К.Г.К. и не са вложени в семейно имущество или домакинство. След развода К.Г.К. се задължава да изплаща самостоятелно кредита по начина, указан в договора за кредит. В случай, че К.Г.К. не изпълни задълженията си по договора за кредит и дължимите суми бъдат събрани от имуществото на Ц.Ц.К., то К.Г.К. следва да й заплати всички събрани от банката суми, ведно с направените за това разноски.

3.4. Страните заявяват, че не си дължат един на друг издръжка след прекратяването на брака им.

 

ІV.ФАМИЛНО ИМЕ

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име К..

 

V.РАЗНОСКИ

Разноските за държавна такса за развод и адвокатски хонорар ще се поемат от съпруга К.Г.К..

 

ОСЪЖДА К.Г.К., ЕГН:**********,  със съдебен адрес: ***, чрез адв.М.Д. да заплати по сметка на Русенски районен съд сумата от 20.00 лв. допълнителна държавна такса за развода, както и сумата от 6.00 лева, представляваща държавна такса по споразумението за имуществените отношения по чл.7.2 от Тарифа към ДТССГПК.

ОСЪЖДА Ц.Ц.К., ЕГН:**********,***, чрез адв.М.Д. да заплати по сметка на Русенски районен съд сумата от 151.20 лв. държавна такса по споразумението за издръжката.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: