Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Русе, 05.12.2016 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А РО Д А

 

Русенският районен съд, VI-ти граждански състав в публично заседание на първи декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

при секретаря  Г.Г. и в присъствието на прокурора                              като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 6443 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба за развод с правно основание чл.50 от СК.

...............................................

Така мотивиран съдът,

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между Й.Н.Н.,  ЕГН: **********, и М.Я.В.-Н., ЕГН: **********, и двамата със съдебен адрес: ***, пл.”Хан Кубрат”, №1, ет.6, офис 6, чрез адв.Хр.А., сключили брак на 08.08.2015г. в гр.Русе с акт №0413 от същата дата, видно от представеното удостоверение за сключен граждански брак на Община Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК както следва:

 ПРЕКРАТЯВА брака на Й.Н.Н. и М.Я.В.-Н.,  с развод по взаимно съгласие.

 

І. ПО ОТНОШЕНИЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ

След прекратяване на брака семейното жилище: Апартамент, лична собственост на съпруга Й.Н.Н.,***, ще се ползва от мъжа Й.Н.Н..

 

ІІ. ИЗДРЪЖКА:

След прекратяване а брака страните не си дължат взаимно издръжка.

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Страните декларират, че не са придобивали с общи средства в режим на СИО недвижими имоти и автомобили.

Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки от тях.

Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от  тях банкови сметки.

Страните заявяват, че останалите движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер. Всеки е взел при себе си личното си движимо имущество.

 

ІV. ФАМИЛНО ИМЕ

След прекратяване на брака жената ще възстанови предбрачното си фамилно име В..

 

V. РАЗНОСКИ

Разноските по настоящото дело ще бъдат поети поравно между страните.

ОСЪЖДА Й.Н.Н.,  ЕГН: **********,***, пл.”Хан Кубрат”, №1, ет.6, офис 6, чрез адв.Хр.А. да заплати по сметка на Русенски районен съд 10.00 лв. допълнителна държавна такса за развода.

ОСЪЖДА М.Я.В.-Н., ЕГН: **********,***, пл.”Хан Кубрат”, №1, ет.6, офис 6, чрез адв.Хр.А. да заплати по сметка на Русенски районен съд 10.00 лв. допълнителна държавна такса за развода.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: