Р Е Ш Е Н И Е

№____

 

гр. Русе, 16.12.2016 год.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

         РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в открито съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав: 

                                        

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

                    

при секретаря Б.Г. като разгледа докладваното от  съдията гр. д. № 6431 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Подадена е молба с правно основание чл. 50 от СК от Р.Д.Г.- Й. и С.Д.Й. за прекратяване на сключения между тях на 23.05.2002 год. в гр. Р* граждански брак. Твърдят, че от брака имат едно малолетно дете Д* С* Й. и едно непълнолетно – М* С* Й.. Заявяват своето сериозно и непоколебимо съгласие да се разведат, като са постигнали са споразумение по чл. 51 от СК. Представят текст на същото, подписано от тях.

        

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните доказателства, доводите и становищата на молителите и постигнатото споразумение между тях, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Молителите са сключили граждански брак на 23.05.2002 год. в гр. Р*. Горното се установява от Удостоверение за сключен граждански брак серия РС- Б, № 000578, издадено от Община Р* на 23.05.2002 год. въз основа на акт за граждански брак № 0241/23.05.2002 год. Видно от представеното Удостоверение за раждане серия УС- 0, № 483562, издадено на 25..09.2002 год. от Община Р* въз основа на акт за раждане № 1303/25.09.2002 год., молителите са родители на детето М*С* Й., родено на *** год., ЕГН **********, което към настоящия момент е непълнолетно. Установява се от Удостоверение за раждане серия Т- АР, № 000354, издадено от Община Т*въз основа на акт за раждане № 0354/17.08.2010 год., че молителите са родители и на детето Д*С*Й., ЕГН **********, родено на *** год., което към настоящия момент е малолетно.

  Вследствие извършената служебна проверка на постигнатото споразумение, съдът констатира, че то е законосъобразно, отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 1 от СК, добре са защитени интересите на молителите и тези на децата.

На основание чл. 330, ал. 3 от ГПК и след като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и намери, че постигнатото споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс не противоречи на закона и морала, съдът следва да утвърди тяхното споразумение, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

На основание чл. 329, ал. 1, изр. 2 от ГПК във връзка с чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя таксата за допускане на развода да е 40.00 лева, вносима от молителите в полза на държавата,  по сметката на Русенски районен съд, съгласно постигнатото споразумение.

Държавната такса по присъдената издръжка се дължи от С.Й. и е в размер на 165.60 лева.

На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК, решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 23.05.2002 год. в гр. Р*граждански брак между Р.Д.Г.- Й., ЕГН ********** и С.Д.Й., ЕГН ********** поради сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на молителите да се разведат.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.Д.Г.- Й., ЕГН ********** и С.Д.Й., ЕГН ********** споразумение относно последиците от развода, съгласно което:

1.След прекратяване на брака Р.Д.Г.- Й. ще носи предбрачното си фамилно име Г..

2.Местоживеенето на детето Д* С* Й., ЕГН ********** след прекратяване на брака ще следва това на майката Р.Д.Г.- Й..

3.Местоживеенето на детето М* С* Й., ЕГН ********** след прекратяване на брака ще следва това на майката Р.Д.Г.- Й..

4.Родителските права относно малолетното дете  Д*С* Й., ЕГН **********  се предоставят на майката Р.Д.Г.- Й..

5.Родителските права относно непълнолетното дете М* С* Й., ЕГН ********** се предоставят на майката Р.Д.Г.- Й..

6.Страните се споразумяват за следния режим на лични отношения на децата Д* С* Й., ЕГН ********** и М** С* Й., ЕГН ********* с бащата С.Д.Й., както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя с преспиване; втората половина от общия брой на дните, определени за зимна и пролетна ваканция, както и 20 /двадесет/ дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката.

7.Бащата С.Д.Й. се задължава да заплаща за детето Д*С* Й., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева чрез неговата майка и законен представител Р.Д.Г.- Й., считано от датата на влизане в сила на съдебното решение, с което е утвърдено     настоящото споразумение, до настъпване на обстоятелства,  водещи  до   нейното  изменение или  прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

8.Бащата С.Д.Й. се задължава да заплаща за детето М* С*Й., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева чрез неговата майка и законен представител Р.Д.Г.- Й.,  считано  от датата  на влизане в сила на съдебното решение, с което е утвърдено   настоящото споразумение, до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

9.Семейното жилище, находящо се в гр. Р*, ул. Ц* Д* № *, което е собственост на родителите на съпруга, след прекратяване на брака ще се ползва от С.Д.Й..

10.Движимите   вещи,   придобити   по   време   на   брака,   сме
поделили извънсъдебно и нямаме взаимни претенции от имуществен
характер.

11.Съпрузите заявяват, че след развода няма да си дължат издръжка един на друг и всеки от тях няма претенции към другия за такава.

12.Съпрузите се уговарят, че разходите по настоящото производство остават така, както са направени от всеки от тях.

ОСЪЖДА Р.Д.Г., ЕГН ********** да заплати по сметката на Русенски районен съд държавна такса по допускане на развода в размер на 20.00 лева.

ОСЪЖДА  С.Д.Й., ЕГН ********** да заплати по сметката на Русенски районен съд държавна такса по допускане на развода в размер на 20.00 лева и държавна такса по присъдената издръжка в размер на 165.60 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………