Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е

№ 1502

гр.Русе, 01.12.2016 г.

                                         В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

РУСЕНСКИЯТ   РАЙОНЕН  СЪД, X-ти граждански състав в публично заседание на  01.12.2016 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАРИН ЙОРДАНОВ

при     секретаря Ш.С.,

като разгледа докладваното от съдията ЙОРДАНОВ гр.дело № 6318 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

Производството е за прекратяване на граждански брак с развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

********************************************************************

По изложените съображения съдът

Р    Е    Ш    И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключения на *** г. в гр.Русе с акт № *** от същата дата на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Русе граждански брак между Е.П.П., ЕГН: ********** и В.А.П., ЕГН: **********.

УТВЪРЖДАВА споразумението, както следва:

Родителските права относно родените от брака деца В. В. П. с ЕГН: ********** и А. В. П. с ЕГН: ********** се предоставят за упражняване на майката Е.П.П.;

            Ненавършилите пълнолетие деца В. В. П. и А. В. П. ще живеят при майката на следния адрес: гр. Русе, ул. „***" № 56, бл. „***", вх. Б, ет. 1;

            Определя се следният режим на лични отношения на децата В. В. П. и А. В. П. с бащата В.А.П.: Същият има право да взема децата при себе си всяка втора и четвърта седмица от месеца от 9.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя с преспиване, пет дни от зимната ваканция както и тридесет дни през лятото във време, което не съвпада с полагаемия годишен отпуск на майката. Децата, ще бъдат вземани от дома, в който ще живеят след развода и връщани обратно там.

            Бащата В.А.П. се задължава, да заплаща чрез майката и законен представител Е.П.П. за децата В. В. П. ежемесечна издръжка, в размер на 200,00/двеста/ лева и за А. В. П. ежемесечна издръжка, в размер на 150,00/сто и петдесет/ лева и двете дължими до дванадесето число на месеца, за който се отнасят, считано от постановяване на решението до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска.

        Издръжката ще бъде превеждана по банков път на посочена от съпругата сметка:

            Банка: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД IBAN: ***,  ВIC: UBBSBGSF.

            Нямат претенции за издръжка един към друг.

                След прекратяване на брака Е.П.П. ще носи предбрачното си фамилно име - К и в бъдеще ще се именува Е.П. К.

            Семейното жилище находящо се в гр. София, ж.к. ***", бл. ***, вх. В, ет. 6 е напуснато през месец ноември 2013 г. към момента на фактическата раздяла от двамата съпрузи и децата, и няма да се ползва от тях;

Разноските по делото се поемат от всеки, така като са направени.

 

ОСЪЖДА Е.П.П., ЕГН: ********** да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7,50 лева.

ОСЪЖДА В.А.П., ЕГН: **********да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7,50 лв., както и 252,00 лв. – държавна такса върху определената издръжка на децата.

 

      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

        Дължимите държавни такси към съда могат да бъдат заплатени по сметка на РРС :

IBAN ***, BIC ***, банка ЦКБ, клон Русе в петдневен срок от днес, като по делото се представи документ, удостоверяващ плащането. При непредставянето на такъв служебно ще бъдат издадени изпълнителни листи. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: