Р Е Ш Е Н И Е

№____

 

гр. Русе, 20.12.2016 г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХII-ви граждански състав..в публично заседание на 20 декември  две хиляди и шестнадесета година.....в състав:

 

                         Председател: Десислава Великова

              

при секретаря С.Г. като разгледа докладваното от  СЪДИЯТА..гр. д. № 6168 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

Молбата е за развод с правно основание чл.50 от СК.

----------------------------------

Р      Е      Ш      И

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между М.М.Г., с ЕГН **********,   и Р.М.Г., с ЕГН ********** ***, сключен на 18.08.1994  г. с акт №569 на Община – Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по въпросите, визирани в чл.51 ал.1 от СК, както следва:

1. По време на брака съпрузите са придобили в режим на СИО, единствено един лек

автомобил - МПС с марка РЕНО КЛИО, с дата на първа регистрация 17.06.1998г. и регистр. номер Р2386ВВ, за който се споразумяват да остане изцяло и само в собственост на съпруга Р.М.Г. с ЕГН **********. В замяна на това че получава целия дял от така описания автомобил, съпруга Р.Г.   е длъжен да заплати на съпругата М.Г., сумата от 2000 лева (две хиляди лева) най-късно до края на месец януари 2017 г. по банков път в левова сметка на М.Г. в банка "Райфайзен банк" АД, с което ще се уредят всички имуществени отношения по отношение на този  автомобил и съпрузите няма да имат никакви други  претенции за уравняване на дялове.

2.  Семейното  жилище   находящо  се  в     гр.  Р.,     бул.   *****   62,   вх. ***,  ет.***,представляващо апартамент е собственост на майката на съпругата М.Г. и ще  се  ползва  единствено  от  съпругата  М.   М.   Г.   с   ЕГН **********, която ще живее в него и съпруга няма никакви претенции относно ползването на семейното жилище

3.  След прекратяване на брака съпрузите няма да дължат заплащане издръжка един на друг;

4.  По време на брака няма придобито друго движимо или недвижимо имущество което да се поделя между съпрузите;

5.  Относно движимите  вещи  придобити  в  режим  на  СИО,  съпрузите  са  постигнали споразумение извън съдебно и няма други вещи, за които да имат настоящи или бъдещи претенции;

6.  Съпрузите нямат общи парични влогове банкови кредити или други активи и пасиви и нямат никакви други имуществени претенции един към друг;

7.  След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - Г.

8.Разноските по развода, съдебни такси и други ще бъдат поети от съпрузите по равно и така както са ги направили с изключение за таксата за лекия автомобил, която ще се поеме от съпруга Р.Г..

ОСЪЖДА М.М.Г., с ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса за развода в размер на 20 лв. и 25 лв. за дължимата и сума за уравнение на дела от автомобила.

ОСЪЖДА Р.М.Г., с ЕГН ********** *** заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса за развода в размер на 20 лв. и 25 лв. за лекия автомобил.

Решението не подлежи на обжалване.

          

                                            Районен съдия: