РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 10.11.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на  единадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

            Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело 6665 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази:         

Ищецa Р.Е. Е. твърди, че е майка на детето Д. М. П., родено през 2002 година, а баща на детето е ответника М.П.М.. Майката сама полага грижи за детето, като бащата не дава издръжка. Р. Еманоилова има и друго дете- Е. Р. Е..  Детето Д. П. учи в спортно училище и може да взема участие в международни спортни прояви, но няма международен паспорт и липсва съгласие от баща му да напуска страната, което му създава пречки. Ищцата твърди, че в момента е безработна и получава пенсия за инвалидност за общо заболяване в общ размер 133,82 лева и детски надбавки в размер на 85 лева за двете си деца. Правила е неуспешни опити да се свърже с ответника за да поиска да уредят въпросите свързани с децата. Р.Е. Е. предявява към съда следните искания:

- да осъди ответника да заплаща издръжка на детето Д. М. П. в размер на 110 лева със законна лихва при просрочване на плащане;

- да даде разрешение, което да замести съгласието на бащата за издаване на международен паспорт на детето Д. М. П. и за пътуване на детето в чужбина.

Предявена е и претенция за предоставяне на родителските права и определяне на режим на лични отношения с на детето с бащата, която е присъединена за разглеждане по настоящото дело.

Ответникът не е открит на адреса си по адресна регистрация, поради което му е назначен особен представител. Така назначения представител счита всички искове за основателни.

Исковете за упражняването на родителски права, личните отношения и издръжката на детето са с правно основание чл. 127 от СК.

 Искът за издръжка на ненавършило пълнолетие дете предявен срещу бащата е с правно основание чл. 143 от СК.

Искът за издаване на разрешение, което да замести съгласието на бащата за пътуване на детето в чужбина и издаване на международен паспорт е с правно основание чл. 127а от Семейния кодекс.

От фактическа страна съдът приема за установено следното:

От представеното по делото удостоверение за раждане (л.3) се установява, че страните са родители на детето Д. М. П. - родено на ***г. Р.Е. има още едно дете- Е. Р. Е., родено на ***г.  С експертно решение № 1109 от 22.05.2014г. на ТЕЛК е определена 50 % неработоспособност на Р. Емануилова, а с разпореждане от 01.07.2015 на длъжностно лице от ТП на НОИ Русе й е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване в размер на 133,82 лева.   Е. заплаща месечен наем в размер на 250 лева за жилището в което живее. Д. М. П. е член в Спортен клуб по баскетбол „Дунав- Русе”, включен е в представителния отбор на клуба до 14 години и взема участие в международни прояви. Е. получава месечна помощ по чл.7 от ЗСПД в размер на 85 лева.

Ответникът М.М. не подава годишни данъчни декларации, а в периода месец май 2014 до месец септември 2014 година е имал осигурителен доход в размер на около 420 лева месечно. В периода месец януари 2014 година до месец август 2015 година Р.Е. е имала осигурителен доход около минималната работна заплата- 420 лева, а след това е регистрирана като безработна в ДБТ Русе. Същата учи за придобиване на професия „Ресторантьор” задочна форма на обучение в професионална гимназия в гр. Плевен.

По делото е представен социален доклад в който се сочи, че детето Десислав се отглежда от майката, а бащата живее в друг град и не поддържа контакти нито с майката, нито с детето и не заплаща издръжка.

При така установените факти съдът прави следните правни изводи:

Родителските права следва да се предоставят на майката, тъй като бащата е дезинтересиран от детето и не се установява негово желание да се грижи за сина си Д.. Местоживеенето на детето следва да се определи съгласно настоящето местоживеене ***. Предвид факта, че бащата продължително време не е контактувал с детето съдът счита, че режимът на лични отношения следва да бъде определен всяка трета събота от месеца от 12 до 16 часа и десет дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на майката.

Към настоящия момент и двамата родители нямат доходи, като бащата е трудоспособен и може да реализира доход в размер на поне минимална работна заплата за страната.  Предвид изложеното и като се съобрази  възрастта на детето съдът приема, че предявеният иск за издръжка в размер на 110 лева е изцяло основателен. Издръжката следва да се заплаща за период една година преди завеждането на исковата молба- считано от 10.11.2014 година, така както е поискано.

Въпросът, свързан с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това при разногласие на родителите е от категорията на спорна съдебна администрация и е уреден в чл. 127а от СК. В това производство съдът е длъжен да постанови съдебен акт, който в най-голяма степен охранява интересите на детето, във връзка с което съдът може служебно да събира доказателства и не е обвързан от исканията на страните. 

Съгласно чл. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето (ратифицирана от България през 1991г.) :  „Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи.” 

Съгласно чл. 24 от Хартата на основаните права на Европейския съюз

„При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.”

Съдебната практика на ВКС също сочи интересите на детето като главен критерии при решаването на спор между родителите относно мерките на лични отношения между тях и детето, включително при разногласие на родителите относно пътуването на детето зад граница - Решение № 697 от 1.11.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1052/2010 г., IV г. о.  Решение № 403 от 29.02.2016 г. на ВКС по гр. д. № 6903/2014 г., IV г. о, Решение № 126 от 30.05.2014 г. на ВКС по гр. д. № 6871/2013 г., III г. о. и др.

В случая детето е спортист, включен в отбор с международни прояви и е в негов интерес да му бъде издаден международен паспорт и да му бъде разрешено да пътува до страни от ЕС и Турция.

Ищцата е освободена от разноски поради което ответникът следва да заплати по сметка на РРС държавна такса в размер на 80 лева по иска за родителски права, 80 лева по иска по чл. 127а от СК и държавна такса по иска за издръжка в размер на 158,40 или общо 318,40 лева. Ответникът следва да заплати и 200 лева разноски за собственото си процесуално представителство. Разноските за процесуално представителство на ищцата следва да се заплатят по реда на Закона за правната помощ. Предвид изложеното съдът

РЕШИ

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Д. М. П., ЕГН ********** на майката Р.Е.Е. с ЕГН **********, с адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. М. П., ЕГН ********** при майката Р.Е.Е. с ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата М.П.М. с ЕГН ********** и адрес *** с детето Д. М. П., ЕГН **********  всяка трета събота от месеца от 12 до 16 часа и десет дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на майката.  

ОСЪЖДА М.П.М. с ЕГН ********** и адрес *** да заплаща издръжка на детето си Д. М. П., ЕГН ********** чрез неговата майка Р.Е.Е. с ЕГН ********** в размер на 110 лева месечно ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, считано от 10.11.2014г. до настъпване на обстоятелства водещи до изменение или прекратяване на издръжката .

РАЗРЕШАВА на детето Д. М. П., ЕГН ********** да бъде издаден задграничен паспорт и да пътува с майка си Р.Е.Е. с ЕГН ********** или с упълномощено от нея лице до страни от Европейския съюз и Турция.

          ОСЪЖДА М.П.М. с ЕГН ********** и адрес *** да заплати по сметка на РРС държавна такса в размер на 318,40 лева, както и 200 лева разноски по делото. 

 РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред РОС.

На основание чл. 242 от ГПК допуска предварително изпълнение на решението в частта с която се присъжда издръжка и в частта с която е разрешено издаване на международен паспорт и пътуване в чужбина на детето Д. М. П..

Определението за допускане на предварително изпълнение може да се обжалва в седмичен срок пред РОС .

 

                                                                           Районен съдия: /п/