П Р О Т О К О Л

 

Гр. Русе, 13.12.2016 г.

 

          РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ граждански състав, в открито съдебно заседание на петнадесети декември две хиляди и шестнадесета година.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА

 

при участието на секретар С.Г. сложи за разглеждане гражданско дело № 5748 по описа за 2016 г., докладвано от председателя.      

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ – Л.Л.Т., уведомен на 07.12.2016 г. чрез адв. М.Г., се явява лично. Представлява се от адв. Ф.М., редовно упълномощен от преди.

ОТВЕТНИКЪТ – С.Й.А., уведомена на 07.12.2016 г. чрез адв. Е.М., се явява лично. Представлява се от адв. Е.М..

 

АДВ. М. – Да се даде ход на делото.

АДВ. М. – Да се даде ход на делото.

ИЩ. Л.Т. – Да се даде ход на делото.

ОТВ. С.А. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВ. М. - Страните постигнаха споразумение по делото  относно режима на лични отношения на ищеца с детето М.Л. Т., както следва: всяка първа, трета и пета седмица от месеца, започваща от първата седмица на м. декември 2016 г. - от 18.00 ч. в петък до 12.00 ч. в неделя, Коледните празници – от 18.00 ч. на 24.12. до 18.00 ч. на 30.12. всяка нечетна година, Новогодишните празници – от 18.00 ч. на 30.12. до 18.00 ч. на 02.01. всяка четна година, пролетна ваканция – всяка четна година – първата половина от пролетната ваканция, а всяка нечетна година – втората половина от пролетната ваканция, Великденски празници – първата половина, лятна ваканция – 30 дни /на два пъти по петнадесет, през м.юли и август/, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката. Рождения ден на детето – всяка година от 9.00 до 13.00 ч., в случай, че рождения ден на детето съвпада по време с режима на лични отношения на бащата през лятната ваканция, бащата следва да върне детето на майката и тя ще има право да бъде с детето на рождения му ден от 13.00 ч. до 10.00 ч. на следващия ден.

  

          АДВ. М. – Действително е така.

 

          ИЩ. Л.Т. – С ответницата постигаме съгласие.

 

          ОТВ. С.А. – Съгласна съм да бъде изменен режима на лични отношение на ищеца с детето.

 

 СЪДЪТ като взе предвид, че с така постигнатата спогодба се уреждат отношенията между страните и същата не противоречи на морала и закона,

          О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

 

          Страните  по делото Л.Л.Т. ЕГН: ********** и С.Й.А. ЕГН: **********, родители на детето М.Л. Т., роден на *** г . определят режим на лични отношения на бащата Л.Л.Т. ЕГН: **********,*** с детето –  М.Л. Т., роден на *** г., както следва: всяка първа, трета и пета седмица от месеца, започваща от първата седмица на м. декември 2016 г. - от 18.00 ч. в петък до 12.00 ч. в неделя, Коледните празници – от 18.00 ч. на 24.12. до 18.00 ч. на 30.12. всяка нечетна година, Новогодишните празници – от 18.00 ч. на 30.12. до 18.00 ч. на 02.01. всяка четна година, пролетна ваканция – всяка четна година – първата половина от пролетната ваканция, а всяка нечетна година – втората половина от пролетната ваканция, Великденски празници – първата половина, лятна ваканция – 30 дни /на два пъти по петнадесет, през м.юли и август/, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката. Рождения ден на детето – всяка година от 9.00 до 13.00 ч., в случай, че рождения ден на детето съвпада по време с режима на лични отношения на бащата през лятната ваканция, бащата следва да върне детето на майката и тя ще има право да бъде с детето на рождения му ден от 13.00 ч. до 10.00 ч. на следващия ден.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ИЩЕЦ:                                                        ОТВЕТНИК:

            / Л.Т. /                                             / С.А. /

                                                                                     

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         

          СЪДЪТ като взе предвид, че с така постигнатата спогодба се уреждат отношенията между страните и същата не противоречи на закона, на осн. чл. 234 ГПК

          О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 5748 по описа за 2016 г. на РРС, ХІІ гр. състав.

          Съдебната спогодба не подлежи на обжалване, а определението за прекратяване на производството може да се обжалва пред РОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14,18  часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

по чл.59 ал.9 от Семейния Кодекс

 

                 Днес, 06.12.2016 г. в гр.Русе, ние долуподписаните :

 

     - Л.Л.Т. ЕГН: **********

и

- С.Й.А. ЕГН: **********

 

На основание чл. 59 ал. 9 от СК, заявяваме, че постигнахме  следното споразумение за изменение на режима на лични отношения на бащата с детето, уговорени със спогодбата по гр. дело № 1669/2014 г.:

      - Бащата  Л.Л.Т. ще има право да осъществява лични отношения с детето на страните МАРТИН, роден на *** г., както следва: през седмица, начиная от първата седмица на м. декември 2016 г. - от 18.00 ч. в петък до 12.00 ч. в неделя, Коледните празници – от 18.00 ч. на 24.12. до 18.00 ч. на 30.12. всяка нечетна година, Новогодишните празници – от 18.00 ч. на 30.12. до 18.00 ч. на 02.01. всяка четна година, пролетна ваканция – всяка четна година – първата половина от пролетната ваканция, а всяка нечетна година – втората половина от пролетната ваканция, Великденски празници – първите или вторите два дена, лятна ваканция – 30 дена /на два пъти по петнадесет дена през м.юли и август/ и рождения ден на детето – всяка година от 9.00 до 13.00 ч., в случай, че рождения ден на детето съвпада по време с режима на лични отношения на бащата през лятната ваканция, майката ще има право да вземе детето при себе си на рождения му ден от 13.00 ч. до 10.00 ч. на следващия ден.

 

                                                       Споразумели се :

 __________________________                          ___________________________

    /Л.   Т./                                           /С.А./   

 

ИСКОВА МОЛБА

С влязло в сила съдебно решение, постановено по гр. дело № 1669/2014 г. по описа на РРС, XIV гр. с. от 19.05.2014 г. бракът ми с ответницата беше прекратен и се утвърди споразумението ни, съгласно което родителските права по отношение на детето ни Мартин, роден на *** г. бяха предоставени на майката, както и местоживеенето му, а на мен беше определен режим на лични отношения с детето: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

Скоро след започване изпълнение на така постигнатата спогодба, независимо че преди това се декларираше пълна свобода в отношенията ми с детето, се появиха и проблемите. Срещу мен започна целенасочена атака с цел дискредитирането ми, а в перспектива и лишаването ми от правото да си виждам детето.

Всичко това се отразява неблагоприятно на самото дете, което с нетърпение очаква дните ни заедно, всеки път се налага да му обяснявам, че съм длъжен да спазвам установения режим, то самото е търсило съдействие от майка си да остане още малко, но ответницата до такава степен се е вторачила в часа на връщане, че и минута не мога да си позволя да закъснеем, защото следва обаждане в полицията. Опитвал съм се да получа някакъв „бонус" и когато през м. март 2016 г. ми даде детето за една седмица, после депозира жалба в полицията, че съм го отвлякъл. 0т 2016 г. синът ни е вече ученик, той самият иска да прекарва все повече време с мен, има вече и ваканции, има все по-голяма нужда от моето бащинско присъствие за неговото правилно израстване. В интерес на самото дете е, режима ми, да бъде увеличен, така, че да мога да участвам в живота на детето ни по-пълноценно. Тъй като това не мога да постигна по никакъв начин доброволно, съм принуден да търся съдебна намеса.

Моля Ви да ни призовете на съд и след доказване на твърденията ми да постановите решение, с което:

Да измените режима ми на лични отношения с детето ми Мартин, утвърден със споразумение по гр. дело № 1669/14 г. на РРС XIV гр.с., както следва: всяка първа, трета и пета /когато има такава/ седмица от месеца от 18.00 ч. в петък до 18.00 ч. в неделя, Коледните празници - от 18.00 ч. на 20.12. до 18.00 ч. на 30.12. всяка нечетна година, Новогодишните празници - от 18.00 ч. на 30.12. до 18.00 ч. на датата, предхождаща последния ден от Новогодишната ваканция всяка четна година, пролетна ваканция - всяка четна година - първата половина от пролетната ваканция, а всяка нечетна година - втората половина от пролетната ваканция, Великденски празници - всяка нечетна година, лятна ваканция - 30 дена и рождения ден на детето - всяка четна година

Моля да осъдите ответницата да. ми заплати разноските по настоящето производство.