ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав, в закрито заседание на двадесет и втори ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5576/2016 год. по описа на РРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 415 във връзка с чл. 422 от ГПК от ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД- Бургас против С.П.К..

В срока за отговор е постъпила молба с вх. № 46056/22.11.2016 год. по описа на РРС от ищеца за оттегляне на предявения иск. Юрисконсулт Златева разполага с правомощията по чл. 34, ал. 3 от ГПК за разпореждане с иска, видно от приложеното към исковата молба пълномощно.

Съдът намира молбата за допустима и своевременно предявена съобразно нормата на чл. 232 от ГПК, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 5576/2016 год. по описа на РС- Русе.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Русенски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: