Р Е Ш Е Н И Е

№1656

гр. Русе, 27.12.2016 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А РО Д А

 

 

Русенски районен съд,ХI - ти граждански състав в публично заседание на двадесет и първи декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря С.И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5895 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

......................................................

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА промяна във фамилното име на С.В.Т., ЕГН ********** като занапред същият се именува С.В. Ц..

Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние към община Русе за отбелязване на допуснатата промяна в регистрите на населението и акта за раждане на лицето.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: