Р Е  Ø  Å  Í  È  Å

____

ãð.Ðусе, 12.12.2016 ã.

 ÈÌÅÒÎ ÍÀ ÍÀÐÎÄÀ

 

ÐÓÑÅÍÑÊÈßÒ ÐÀÉÎÍÅÍ ÑÚÄ, V-ти гр.състав, â ïóáëè÷íî çàñåäàíèå íà шестнадесети ноември äâå õèëÿäè è шестнадесета ãîäèíà, â ñúñòàâ:

 

                                                          Ïðåдседател: ТАТЯНА ИЛИЕВА

            

ïðè ñåêðåòàðÿ М.К., кàòî ðàçãëåäà äîêëàäâàíîòî îò  ÑÚÄÈßÒÀ ãð.ä.№ 5894 ïî îïèñà çà 2016 ã., çà äà ñå ïðîèçíåñå, ñúîáðàçè:

Ìîëáàòà å çà ðàçâîä ñ ïðàâíî îñíîâàíèå ÷ë.50 îò ÑÊ.

………………………………………….

Ìîòèâèðàí оò изложеното и на основание чл.235 от ГПК, ñúäúò

 

Р     Å      Ø      È      :

 

          ÏÐÅÊÐÀÒßÂÀ Ñ ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ ÂÇÀÈÌÍÎ ÑÚÃËÀÑÈÅ ãðàæäàíñêèÿ áðàê ìåæäó В.В.В., ЕГН ********** и С.О.В., ЕГН **********, сключен íà 15.05.2011 ã. â ãð.Русе ñ àêò № 0173 îò ñъщата äàòà íà Община Русе.

ÓÒÂÚÐÆÄÀÂÀ ïîñòèãíàòîòî ìåæäó ìîëèòåëèòå ñïîðàçóìåíèå ïî ÷ë.51, àë.1 îò ÑÊ, êàêòî ñëåäâà:

 

1. Родителските права спрямо роденото от брака на молителите малолетно дете С.С. В., роден на *** г., се предоставят за упражняване на майката  В.В.В., като при нея се определя и неговото местоживеене.

2. На бащата С.О.В. се определя следният режим на лични отношения с детето С.С. В.: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10.00ч. в събота до 10.00ч. в неделя, както и 20 дни, на два пъти, през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

3. Бащата С.О.В. се задължава да заплаща месеца издръжка за малолетното си дете С.С. В., в размер на 120 лв., считано от 12.12.2016 г., чрез неговата майка и законен представител В.В.В., до пето число на месеца по банкова сметка ***, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

4. Семейното жилище на молителите, находящо се в Р..Русе, ул.„К.”9, бл.”Л.”, вх.В, собственост на родителите на В.В.В., след прекратяване на брака ще се ползва от нея и детето.

5. Молителите заявяват, че нямат претенции помежду си от имуществен характер.

6. След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име – Т.

           

          ÎÑÚÆÄÀ В.В.В., ЕГН **********,***, äà заïëàòè ïî ñìåòêà íà РРÑ äîïúëíèòåëíà äúðæàâíà òàêñà за развода â ðàçìåð íà 20 ëâ.

ÎÑÚÆÄÀ С.О.В., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РРС äîïúëíèòåëíà äúðæàâíà òàêñà за развода â ðàçìåð íà 20 ëâ. и 86,40 лв. държавна такса върху издръжката.

         

ÐÅØÅÍÈÅÒÎ е окончателно.

 

 

                                                                 Ðайонен съдия: