Р Е Ш Е Н И Е  

гр.Русе, 16.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                         Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5877 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази       

 

Производството е образувано по молба за прекратяване на граждански брак с развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

........................  По изложените съображения съдът

Р    Е    Ш    И  :

 ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключения на 05.07.1986 г. в гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра с акт № 62 от същата дата граждански брак между В.Г.Б., ЕГН ********** и Л.Ж.Б., ЕГН ********** ***.

  

 

УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, както следва:

            1. След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг и няма да търсят такава и в бъдеще помежду си.

2. Страните заявяват, че нямат семейно жилище по смисъла на СК и нямат претенции, относно ползването на такова.

3. Движимите вещи, придобити по време на брака са поделени извънсъдебно и доброволно, и нямат претенции един към друг, а ако има неподелени такива те остават в режим на обикновена съсобсвеност при равни права.

4. След прекратяване на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име Б..

ОСЪЖДА В.Г.Б., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на РРС държавна такса по допускане на развода в размер на 20,00 лева.

ОСЪЖДА Л.Ж.Б., ЕГН **********,  с адрес ***, да заплати по сметка на РРС държавна такса по допускане на развода в размер на 20,00 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/