Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 гр.Русе, 01.12.2016 г.

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският районен съд, XIII - ти граждански състав, в открито заседание на тридесети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Йосифов

при секретаря Д.И., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 5875 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.330 от ГПК.

****

Мотивиран от изложеното и на основание чл.330, ал.3 от ГПК, съдът

                                    Р     Е     Ш     И  :

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между Е.Б.Н., с ЕГН ********** и П.С.Н., с ЕГН **********, сключен на 29.11.1987 г. в гр.Две могили, общ.Две могили, обл.Русе с акт № 0029 от същата дата на Община Две могили.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

1.    ПО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:След прекратяването на брака семейното жилище, представляващо апартамент № 2 на втория етаж в триетажната масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Две могили, общ.Две могили, обл.Русе, ***, ще се ползва от  Е.Б.Н., с ЕГН **********;

2.    ПО ФАМИЛНОТО ИМЕ: След прекратяване на брака жената ще запази брачното си фамилно име – Н.;

3.    ПО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака молителите няма да си дължат издръжка един на друг;

4.    ПО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ:

       4.1. ПОСТАВЯ В ДЯЛ и изключителна собственост на Е.Б.Н., с ЕГН **********, придобития по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот, а именно: Апартамент № 2, находящ се в гр. Две Могили, общ.Две могили, обл.Русе, ***, находящ се на втория етаж от масивна триетажна жилищна сграда, състоящ се от три спални, дневна, кухненски бокс и санитарни помещения, с обща застроена площ от 150 кв.м. и гараж № 2, находящ се в приземния етаж на сградата, със застроена площ от 20 кв.м. и складово помещение към него с площ от 16 кв.м., с две избени помещения с площ от по 18 кв.м. всяко, находящи се под гараж № 2, ведно с 1/2 ид.част от общите части на сградата, състоящи се от стьлбищна клетка и коридори, с общ вход и 1/2 ид.ч. от дворното място от 360 кв.м., съставляващо УПИ XXIV - 946, в квартал 152, по регулационния план на гр.Две Могили, при граници: улица, УПИ - ХХ-1010, УПИ - IX-946 и УПИ - XIX - 946 - по Договор за доброволна делба от 26.01.2007 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Бяла под № 199, том II, рег.622 от 26.01.2007 г., а по Схема №15-341778, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Русе – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20184.1.2298.1.2, с предназначение: жилище, апартамент, , находящ се в гр.Две Могили, п.к. 7150, ул. "Дружба" № 64, ет.3, ап.2, построен в жилищна сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2298, със застроена площ от 150 /сто и петдесет/ квадратни метра, при съседи: на същия етаж - няма, под обекта - 20184.1.2298.1.1, над обекта - няма, с прилежащи части: две избени помещения с площ от по 18 кв.м. всяко и 1/2 ид.ч. от общите части на сградата, ведно с построения в същата сграда гараж, с идентификатор 20184.1.2298.1.5, със застроена площ от 20 /двадесет/ квадратни метра, при съседи: на същия етаж-20184.1.2298.1.4, 20184.1.2298.1.6, под обекта - няма, над обекта - 20184.1.2298.1.1 и складово помещение към него, с идентификатор 20184.1.2298.1.6, със застроена площ от 16 /шестнадесет/ квадратни метра, при съседи: на същия етаж - 20184.1.2298.1.5, 20184.1.2298.1.4, под обекта - няма, над обекта - 20184.1.2298.1.1. Данъчната оценка на целия недвижим имот е 15843, 30 лева, а за 1/2 идеална част от него – 7921,70 лева.

         4.2. Молителите заявяват, че по този начин се уреждат напълно и окончателно имуществените им отношения във връзка с прекратяване на съпружеската имуществена общност върху описания по-горе недвижим имот;

         ОСЪЖДА Е.Б.Н., с ЕГН **********, да заплати по сметка на Русенския районен съд окончателна държавна такса за развода в размер на 7,50 лева, както и 158,43 лева – държавна такса върху получения дял.

         ОСЪЖДА П.С.Н., с ЕГН **********, да заплати по сметка на Русенския районен съд окончателна държавна такса за развода в размер на 7,50 лева.

          Решението, на основание чл.330, ал.5 от ГПК, не подлежи на  обжалване.                             

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/