Р Е Ш Е Н И Е

№ 1597

гр. Русе, 16.12.2016 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А РО Д А

 

 

Русенски районен съд,ХI - ти граждански състав в публично заседание на четиринадесети декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря С.И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5854 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

............................................................

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА промяна в собственото, бащиното и фамилно име на Х. Д. С., ЕГН **********, като занапред същата се именува С.А.К..

Препис от решението да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние приобщина Русе за отбелязване на допуснатата промяна в акта за раждане на лицето и регистрите на населението.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: