Р Е Ш Е Н И Е

№____

гр. Русе, 29.12.2016 г.

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

            РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХII-ви граждански състав..в публично заседание на 29.12 през две хиляди и шестнадесета година.....в състав:

 

                                   Председател: Десислава Великова

                        

при секретаря С.Г. и в присъствието на прокурора....……………...

като разгледа докладваното от  СЪДИЯТА..гр. д. № 5786 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Молбата е за развод с правно основание чл.50 от СК.

........................Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р      Е      Ш      И

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между А.Н.С.,ЕГН********** от гр. Ветово и Б.Ю.С., ЕГН**********, от гр. Ветово сключен на 01.07.2006 г. с акт № 12 на Община – Ветово.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по въпросите, визирани в чл.51 ал.1 от СК, както следва:

1.Родителските права върху детет А. Б.С., ЕГН **********, ще се упражняват от бащата Б.Ю.С..

2.Определя се местоживеене на детето А. Б.С. при  бащата Б.Ю.С..

3.Майката А.Н.С. се задължава да заплаща на детето  А. Б.С., лично и със съдействието на нейният баща и законен представител Б.Ю.С., месечна издръжка в размер на 110лв. /сто и десет лева/, считано от влизане в сила на решението, платима от първо до десето число на месеца, за който  се  дължи  издръжката,  ведно  със  законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.

4.На майката А.Н.С. се определя режим на лични отношения с  детето  А.  Б.С., както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 9.00ч. в събота до 17.00ч. в неделя с преспиване, както и тридесет дни през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск, и по споразумение между страните.

5. Семейното жилище - къща, находяща се в гр. Ветово, обл. Русе, ул. „Р...", №...., собственост на родителите на Б.Ю.С., след развода ще се ползва от Б.Ю.С..

6.Издръжка помежду съпрузите не си дължат.

7.Месечните вноски по изтегленият кредит по време на брака, с   Договор за кредит за текущо потребление от 02.07.2013г., от „Банка ДСК" ЕАД, в размер на 7 000лв. /седем хиляди лева/, след развода ще се погасяват от Б.Ю.С., до окончателното изплащане на кредита, за което съпрузите са се договорили.

8. Съпрузите   са   уредили   извънсъдебно   отношенията   си, свързани с придобитото по време на брака движимо имущество, като всеки си е взел при себе си личните си движими вещи. Заявяват, че нямат придобити по време на брака в СИО други движими и недвижими вещи, пари, влогове и ценности, поради което нямат искания за делба един към друг.

9.След    прекратяване    на    брака    съпругата    ще    носи предбрачното си фамилно име – Х..

10. Допълнителната   държавна   такса   за   развода   и   върху издръжката ще се поеме от Б.Ю.С..

С   настоящето   споразумение   страните  изцяло   са  уредили имуществените си отношения след развода.

ОСЪЖДА Б.Ю.  С., ЕГН**********, от гр. Ветово да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса за развода в размер на 40 лв.,  сумата от 25 лв.- държавна такса  за издръжката.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

          

                                                                     Районен съдия:/п/