Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

№___

 

гр. Русе, 12.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ХII граждански състав…в публично заседание на 15 ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           Председател: Десислава Великова

 

при секретаря С.Г. и в присъствието на прокурора……………….. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гр. д. №5631 по описа на 2016 г., за да се произнесе съобрази:

          Производството е по чл.28 от Закон за закрила на детето.

Молителят Дирекция “Социално подпомагане” – Русе, твърди, че родителите на детето И.Й.И., ЕГН ********** са К.С.М., ЕГН ********** и баща Й.И.И., ЕГН *********. Родителите на детето желаели да го отглеждат в семейна среда, но изпитват сериозни финансови затруднения - не разполагат с подходящи жилищно-битови условия и нямат изградени умения за родителстване. Със заповед № ЗД-143/22.08.2016 г. на директора на ДСП - Русе на детето била предоставена услуга „Спешен прием" и същото било настанено в Център за обществена подкрепа (ЦОП) в Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) - Русе. В последствие родителите на детето изявили становище, че не желаят да го отглеждат в семейна среда. На 13.09.2016 г. подписали   декларации   за   даване   на   съгласие   за пълното  му осиновяване. Със заповед № 1804-ЗДЗД-2703/13.09.2016 г. на директора на ДСП - Русе детето спешно било настанено в професионалното приемно семейство на Ю. и М. Д., като с уведомление N930-33166/16.09.2016   г.   на  директора   на  ДСП   -   Русе,  детето   било  подадено  за вписване в Регистъра на деца за пълно осиновяване, воден от РДСП - Русе. Искат да бъде постановено с решение, с което да се наложи мярка за закрила по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето, спрямо детето И.Й.И., ЕГН ********** за настаняване в професионалното приемно семейство на Ю. и М. Д. със срок за една година, считано от 13.09.2016 г. или до промяна в обстоятелствата довели до настаняването му.

Родителите на детето К.С.М. и Й.И.И. не вземат становище по молбата.

Ю.С.Д. и М.С.Д. желаят детето да бъде настанено в тяхното семейство.

Назначеният особен представител на детето И.Й.И., счита, че настаняването на детето в приемно семейство е само и в негов изключителен интерес.     

Предвид изложените фактически обстоятелства и формулирания петитум, съдът намира, че е сезиран с иск с правна квалификация чл.28 от Закона за закрила на детето.

          След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

          Родители на детето И.Й.И., ЕГН ********** са К.С.М., ЕГН ********** и баща Й.И.И., ЕГН *********. На 13.09.2016 г. те подписали   декларации   за   даване   на   съгласие   за пълното  му осиновяване. Със заповед № 1804-ЗДЗД-2703/13.09.2016 г. на директора на ДСП - Русе детето било настанено в професионалното приемно семейство на Ю. и М. Д.. Било констатирано, че детето се чувства добре в дома на приемните родители.

          Горните фактически данни се установяват от съвкупната преценка на събраните по делото писмени доказателства и доказателствени средства, които съдът кредитира като взаимосвързани, безпротиворечиви и неоспорени.

          Предвид установените фактически положения, съдът прави следните изводи:

          При преценката относно наличие на основания за настаняване извън семейството по смисъла на чл.25 от ЗЗкД, съдът приема, че са осъществени предпоставките по т.2 от упоменатата правна норма, а именно: родителите без основателна причина не полага грижи за детето си. Горното обосновава извод за необходимост от настаняването му извън семейството. Същото следва да се извърши по реда на чл.26 ал.1 от същия закон при спазване на регламентираната поредност: 1. в семейство на роднини или близки, 2. отглеждане в приемно семейство, 3. предоставяне на социална услуга - резидентен тип и 4. в специализирана институция.

          В настоящото производство по категоричен начин се установи, че единственият правно регламентиран вариант е визираният по-горе в т.2. В тази връзка съдът съобрази, че родителите без основателна причина не полага грижи за детето си. Налице е  възможност за отглеждане на И. в приемно семейство. Следователно И. трябва да бъде настанена в семейството на Ю.С.Д. и М.С.Д..

          Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

          НАЛАГА на И.Й.И., ЕГН ********** мярка “настаняване в приемно семейство на Ю.С.Д. ЕГН ********** и М.С.Д., ЕГН ********** ”, със срок до една година, считано от 13.09.2016 г. или до отпадане на основанията, довели до налагане на мярката за закрила.

На основание чл.28 ал.4 от ЗЗкД решението подлежи на незабавно изпълнение.  

          РEШЕНИЕТО   подлежи   на    въззивно    обжалване пред     Русенски  окръжен  съд  в  7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                     Районен съдия: