Р Е Ш Е Н И Е

№____

 

гр. Русе, 16.12.2016 год.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

         РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в открито съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

        Председател: Надежда Александрова

                    

при секретаря Б.Г. като разгледа докладваното от  съдията гр. д. № 5568 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК от В.И.Ж. против Г.Х.Ж..

Ищецът твърди, че с ответницата сключили граждански брак на 24.05. 1997 г. с акт №316 от същата дата на Община Р*. От брака им се родило детето Е*В* Ж. - род. на *** г. В началото на семейния живот отношенията им се развивали нормално. Впоследствие между тях възникнали недоразумения по много житейски въпроси, които не можели да преодолеят. Това наложило да се разделят. Всеки от тях си имал свои собствен живот и никой не се интересувал от другия. Очевидно било, че бракът им е опразнен от съдържание, не изпълнява социалните си функции. Съществуването му не било в интерес на тях, детето и обществото. Счита, че това състояние е необратимо.

    Моли  да бъде постановено решение, с което да бъде прекратен сключения между него и ответницата граждански брак с развод, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, без съдът да се произнася по въпроса за вината. Претендира родителските права върху детето, като местоживеенето му бъде определено при нея, а на бащата да бъде определен режим на лични отношения и да бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 150.00 лева, считано от влизане в сила на решението, платима от първо до десето число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.

В указания срок ответникът е подал отговор, не оспорва предявения иск, изразява желание да се премине към развод по взаимно съгласие.

В хода на делото страните са постигнали споразумение по чл. 51 от СК и на основание чл. 321, ал. 5 от ГПК се преминава към производство за развод по взаимно съгласие. Твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод, както и споразумение по въпросите, визирани в чл. 51, ал. 1 от СК. Молят съда да прекрати брака им с развод по взаимно съгласие и утвърди постигнатото от тях споразумение.

         След преценка на събраните доказателства, доводите и становищата на молителите и постигнатото споразумение между тях, съдът намира за установено следното от фактическа и правна страна:

В.И.Ж., ЕГН ********** и Г.Х.Ж., ЕГН ********** са сключили граждански брак на 24.05.1997 год. в гр. Р*, от който към момента на подаване на молбата имат едно непълнолетно дете- Е* В* Ж., родено на *** год. в гр. Р*, ЕГН **********. Горното се установява от Удостоверение за сключен граждански брак серия 040083, издадено на 24.05.1997 год. от Община Р* въз основа на акт за граждански брак № 316/24.05.1997 год. и Удостоверение за раждане серия УС- 0 № 334439, издадено от Община Р* на 08.03.1999 год. въз основа на акт за раждане № 315/08.03.1999 год.

На основание чл. 330, ал. 3 от ГПК и след като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и намери, че постигнатото споразумение по чл. 51 от СК не противоречи на закона и морала, защитава интересите на детето, съдът следва с решението си да допусне развода им и да утвърди тяхното споразумение за последиците от него, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.

  На  основание чл. 329, ал.1, изр.2 от ГПК във връзка с чл. 6, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя размера на таксата по допускане на развода да е 40.00 лева, платима от съпруга в полза на държавата, по сметката на Русенски районен съд съгласно постигнатото споразумение.

Дължимата държавна такса по присъдената издръжка е в тежест на съпруга и е в размер на два процента върху сбора на периодичните платежи за три години или 129.60 лева.

На основание чл. 330, ал.5 от ГПК, решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 24.05.1997 год. в гр. Р* граждански брак между В.И.Ж., ЕГН ********** и Г.Х.Ж., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 316/24.05.1997 год. по описа на Община Р*, поради сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите да се разведат.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.И.Ж., ЕГН ********** и Г.Х.Ж., ЕГН ********** споразумение относно последиците от развода, съгласно което:

         1.Родителските права върху непълнолетното им дете Е* В* Ж., родено на *** г. се предоставят на майката.

         2.Местоживеенето на детето е на адреса на майката.

         3.На бащата се определя режим на лични отношения с детето: всяка първа и трета събота от месеца от 9 ч. до 16 ч. и по взаимно споразумение между бащата и детето.

         4.В.И.Ж. ще заплаща ежемесечна издръжка за детето Ел*В* Ж. чрез нейната майка и законен представител Г.Х.Ж. в размер на 180 лева, считано от 01.10.2016 г., платима от първо до десето число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до завършване на средното образование на Е* Ж..

         5.Семейното жилище в гр. Р*, ул. Д* Г* № * вх. *, ет. * ап. *, СИО, остава да се ползва от жената и детето, като мъжът декларира, че няма претенции за ползването му.

         6.Страните заявяват, че не си дължат един на друг издръжка след прекратяването на брака им.

         7.След прекратяването на брака съпругата ще носи фамилното име Ж..

         8.Всички съдебни и деловодни разноски за прекратяването на брака ще бъдат заплатени от мъжа.

         9.Страните са постигнали съгласие и по уреждане на имуществените си отношения след прекратяване на брака, а именно:

                   А/ В.Ж. ще дари на дъщерята на страните
Е* Ж. собствената си 1/2 ид.ч. от придобития в СИО, съгласно н.а. № 028, т. 2, д. № 311/12.09.2003 г. недвижим имот в гр. Р* с административен адрес: кв. Д** ул. Д* Г* № *, бл. *, вх. * ет. *, ап. *, представляващ апартамент с идентификатор № 63427.4.558.30.3 с площ 98.92 кв.м. с прилежащи изба и таван, заедно с 2,140% ид.ч. от общите части на сградата, като ще продължи да изплаща вноските по кредита при Уникредит Булбанк АД до пълното му погасяване и вдигане на ипотеката, а Г.Ж. ще му заплаща половината от изплатените месечни вноски.

                   Б/ Едновременно с дарението по б."А", Г.Ж. ще прехвърли на В.Ж. собствената си 1/2 ид.ч. от придобития през време на брака им в СИО, съгласно н.а.  № 146, т. ЗЗ д. № 11053/97 г. недвижим имот в с. Басарбово, Русенска област, представляващ дворно място от 800 кв.м. с постройките в него.

ОСЪЖДА В.И.Ж., ЕГН ********** да заплати по сметка на Русенски районен съд държавна такса по допускане на развода в размер на 40.00 лева и държавна такса за присъдената издръжка в размер 129.60 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………