Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1509

 

гр.Русе, 30.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, осми граждански състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и трети ноември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ИВАНОВ

 

при секретаря С. К. и при участието на прокурора П. П., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 5327 по описа за 2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството е по реда на чл.28 и сл. от ЗЗДет., образувано по молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Русе, с която на основание чл.26, ал.2 във вр.с чл.28, ал.7 във вр.с чл.4, ал.1, т.2 от с.закон е направено искане за промяна на определената мярка за закрила на малолетното дете К В. П, като се прекрати определената мярка – настаняване в професионалното приемно семейство на Р С Р и се определи нова мярка за закрила – настаняване в семейството на близки и роднини – в семейството на Г.Ц.Г. за срок до навършване пълнолетие на детето, а ако учи – до завършване на средното образование, не не повече от 20-годишна възраст или до промяна на обстоятелствата, довели до налагането на мярката за закрила. Молителят твърди, че малолетната К В Г. е родена на ***г. от майка В.Г.З. и баща В.Н.П., който на 10.09.2016г. е припознал детето. Майката има още 3 деца, като най-голямото дете Г било принуждавано да полага грижи за по-малките си брат и сестра. На 16.05.2016г. бил получен пореден сигнал в КСУДС – гр.Русе, че майката е оставила децата си без родителски надзор. В.З. живеела с партньора си в кравеферма, в с.Н с и системно изоставяла децата си без надзор. На 17.05.2016г. служители на ОЗД и КСУДС – гр.Русе, при посещение на адреса установили, че майката я няма в дома. Детето Н било намерено с центъра на селото, с недобра хигиена и не е бил на училище. Малолетният обяснил, че със сестра си Г от няколко дни прибивавали в дома на бившия партньор на майката, който по-късно се появил във видимо нетрезво състояние. В дома хигиенно-битовите условия били силно занижени и крайно неподходящи за отглеждането на децата. Установено било и че майката не се грижи добре за децата си, не полага адекватни грижи за тях, често ги оставя без надзор и ги поверява на различни хора, като с действията си тя ги поставя в риск, застрашава техните живот и здраве, неглижира основните, образователните и здравните им потребности. Със съдействието на полицията четирите деца били изведени от дома, като трите от тях – Г, В и Н били настанени в Приют за деца към ОС на БЧК – гр.Русе. С решение № 1016/21.07.2016г. по гр.дело № 3489/2016г. по описа на РРС, на детето К била определена мярка за закрила – настаняване в професионалното приемно семейство на Р С Р за срок до отпадане основанията, довели до налагане мярката за закрила. Г.Ц.Г., която е братовчедка на майката и съжителстващият й партньор К Т, изявили желание и възможност да полагат грижи за детето К в семейна среда. На семейството била предоставена социална услуга „Подкрепа при връщане в биологичното/разширено семейство на дете настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство/близки или роднини”. Било установено, че Г.Г. и К Т притежават необходимите компетентности за отглеждат К в стабилна и спокойна семейна среда. Същите са в състояние да гарантират живота, здравето, правилното физическо и психическо развитие на детето. Между последното и неговите роднини е наблюдавано успешно начално развитие на емоционална връзка, която е добра основа за създаване на привързаност. Детето е безрезервно прието в семейството на роднините. В тяхно присъствие К се чувства спокойна, непринудена, получава необходимото внимание и топлота. Със Заповеди № ЗД-145/31.08.2016г. и № ЗД-146/31.08.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Русе, било прекратено настаняването на детето в професионалното приемно семейство на Р С Р и същото е настанено в семейството на близки и роднини – в семейството на Г.Г.. При проверка в семейството на последната било установено, че малолетната е във видимо добро здравословно състояние, спокойно е, адаптирано в новата среда и привързано за грижещите се за него. По тази причина считат, че в интерес на детето е да се отглежда в семейната среда на близки и роднини и молят съда да постанови решение, с което да прекрати определената мярка – настаняване в професионалното приемно семейство на Р С Р и се определи нова мярка за закрила – настаняване в семейството на близки и роднини – в семейството на Г.Ц.Г. за срок до навършване пълнолетие на детето, а ако учи – до завършване на средното образование, не не повече от 20-годишна възраст или до промяна на обстоятелствата, довели до налагането на мярката за закрила.

            Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Русе, поддържат молбата в съдебно заседание.

В.Г.З. – майка на детето, не се явява и не взема становище по молбата.

Г.Ц.Г. моли съда да уважи молбата, тъй като тя ще полага грижи за отглеждането на детето.

В.Н.П. – баща на детето моли съда да уважи молбата, тъй като към момента тя е основателна.

Представителят на Районна прокуратура – гр.Русе, счита молбата за основателна и че в интерес на детето ще бъде да му бъде определена посочената нова мярка за закрила.

Особеният представител на детето счита молбата за основателна, а посочената нова мярка за закрила за подходяща.

От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Малолетната К В Г. е родена на ***г. от майка В.Г.З. и баща В.Н.П., който на 10.09.2016г. е припознал детето. Майката има още 3 деца, като най-голямото дете Г било принуждавано да полага грижи за по-малките си брат и сестра. На 16.05.2016г. бил получен пореден сигнал в КСУДС – гр.Русе, че майката е оставила децата си без родителски надзор. В.З. живеела с партньора си в кравеферма, в с.Н с и системно изоставяла децата си без надзор. На 17.05.2016г. служители на ОЗД и КСУДС – гр.Русе, при посещение на адреса установили, че майката я няма в дома. Детето Н било намерено с центъра на селото, с недобра хигиена и не е бил на училище. Малолетният обяснил, че със сестра си Г от няколко дни прибивавали в дома на бившия партньор на майката, който по-късно се появил във видимо нетрезво състояние. В дома хигиенно-битовите условия били силно занижени и крайно неподходящи за отглеждането на децата. Установено било и че майката не се грижи добре за децата си, не полага адекватни грижи за тях, често ги оставя без надзор и ги поверява на различни хора, като с действията си тя ги поставя в риск, застрашава техните живот и здраве, неглижира основните, образователните и здравните им потребности. Със съдействието на полицията четирите деца били изведени от дома, като трите от тях – Г, В и Н били настанени в Приют за деца към ОС на БЧК – гр.Русе. С решение № 1016/21.07.2016г. по гр.дело № 3489/2016г. по описа на РРС, на детето К била определена мярка за закрила – настаняване в професионалното приемно семейство на Р С Р за срок до отпадане основанията, довели до налагане мярката за закрила. Г.Ц.Г., която е братовчедка на майката и съжителстващият й партньор К Т, изявили желание и възможност да полагат грижи за детето К в семейна среда, за което за подписали декларации и подали необходимите документи. На семейството била предоставена социална услуга „Подкрепа при връщане в биологичното/разширено семейство на дете настанено в специализирана институция, услуга в общността от резидентен тип или приемно семейство/близки или роднини”. Било установено, че Г.Г. и К Т притежават необходимите компетентности за отглеждат К в стабилна и спокойна семейна среда. Същите са в състояние да гарантират живота, здравето, правилното физическо и психическо развитие на детето. Между последното и неговите роднини е наблюдавано успешно начално развитие на емоционална връзка, която е добра основа за създаване на привързаност. Детето е безрезервно прието в семейството на роднините. В тяхно присъствие К се чувства спокойна, непринудена, получава необходимото внимание и топлота. Със Заповеди № ЗД-145/31.08.2016г. и № ЗД-146/31.08.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Русе, било прекратено настаняването на детето в професионалното приемно семейство на Р С Р и същото е настанено в семейството на близки и роднини – в семейството на Г.Г.. При проверка в семейството на последната било установено, че малолетната е във видимо добро здравословно състояние, спокойно е, адаптирано в новата среда и привързано за грижещите се за него.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прави следните правни изводи:

Молбата е основателна и следва да бъде уважена. От доказателствата по делото безспорно се установява, че майката на детето без основателна причина трайно не полага грижи за него - не се грижи добре за дъщеря си, не полага адекватни грижи за нея, често я оставя без надзор или я поверява на различни хора, като с действията си тя поставя детето в риск, застрашава неговите живот и здраве. Бащата също без основателна причина трайно не полага грижи за дъщеря си, като не е доказал към момента, че притежава необходимите условия, възможности и родителски капацитет да полага грижи за отглеждането на малолетната. С решение № 1016/21.07.2016г. по гр.дело № 3489/2016г. по описа на РРС, на детето К била определена мярка за закрила – настаняване в професионалното приемно семейство на Р С Р за срок до отпадане основанията, довели до налагане мярката за закрила. Г.Ц.Г., която е братовчедка на майката и съжителстващият й партньор К Т, са изявили желание и възможност да полагат грижи за детето К в семейна среда, за което за подписали декларации и подали необходимите документи. Установено е, че Г.Г. и съжителстващия с нея мъж притежават необходимите компетентности за отглеждат К в стабилна и спокойна семейна среда. Същите са в състояние да гарантират живота, здравето, правилното физическо и психическо развитие на детето. Детето е било безрезервно прието в семейството на роднините, като в тяхно присъствие К се чувства спокойна, непринудена, получава необходимото внимание и топлота адаптирано е в новата среда и привързано за грижещите се за него, като за малолетната и видимо се полагат необходимите грижи. Налице са предпоставките по чл.28, ал.7 от ЗЗДет. и няма спор между заинтересуваните лица и институции, че в интерес на детето е да се запази съществуващото фактическо положение, като се промени мярката за закрила, а именно прекрати определената мярка за закрила – настаняване в професионалното приемно семейство на Р С Р и се определи нова мярка за закрила – настаняване в семейството на близки и роднини – в семейството на Г.Ц.Г., където за К П ще бъдат полагани необходимите грижи. 

            Мотивиран така и на основание чл.28, ал.7 във вр.с чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗДет., съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА определената с решение № 1016/21.07.2016г. по гр.дело № 3489/2016г. по описа на РРС, мярка за закрила на детето К В Г., с ЕГН: **********, родена на ***г. в гр.Р, от майка В.Г.З., с ЕГН: ********** и баща В.Н.П., с ЕГН: **********, НАСТАНЯВАНЕ в професионалното приемно семейство на Р С Р, с ЕГН: **********, поради промяна на мярката за закрила.

ОПРЕДЕЛЯ МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА на детето К В Г., с ЕГН: **********, родена на ***г. в гр.Р, от майка В.Г.З., с ЕГН: ********** и баща В.Н.П., с ЕГН: **********, НАСТАНЯВАНЕ в семейството на близки и роднини – в семейството на Г.Ц.Г., с ЕГН: **********, за срок до навършване пълнолетие на детето, а ако учи – до завършване на средното образование, не не повече от 20-годишна възраст или до промяна на обстоятелствата, довели до налагането на мярката за закрила.

            Решението да се обяви на страните и назначения особен представител на детето.

            Решението подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Русенски окръжен съд.

 

 

                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: