Р Е Ш Е Н И Е

гр.Русе, 09.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на шести декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                         Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5266 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази       

 

Производството е образувано по молба за прекратяване на граждански брак с развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

........................   По изложените съображения съдът

Р    Е    Ш    И  :

 ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключения на 06.07.1986 г. в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе с акт № 704 от същата дата граждански брак между Т.Д.Д., ЕГН ********** и М.С.Д., ЕГН ********** ***.

  

УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, както следва:

  1. Семейното жилище, представляващо къща, находящо се в с. Н., обл. Русе, ул. „П. ...” .., след прекратяване на брака ще се ползва от М.С.Д..

 2. Страните  са поделили доброволно, извънсъдебно  придобитото  по  време  на брака движимо  и недвижимо имущество.  

 3. Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

 4. След развода съпругата ще носи брачното си фамилно име - Д..

 5. Окончателната държавна такса по допускане на развода ще се заплати от съпруга Т.Д.Д..

ОСЪЖДА Т.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на РРС държавна такса по допускане на развода в размер на 40,00 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/