Р Е Ш Е Н И Е

                                       

     гр.Русе, 21.12.2016 г.

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XIII – ти граждански състав, в открито заседание на девети декември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Йосифов

при участието на секретаря Д.И., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 5263 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.222, ал.3 от КТ.

Ищцата Р.И.Т. *** твърди, че ответникът „Кансер ЛТД” ООД (сега ЕООД) е бивш неин работодател, при когото тя работила в периода от 30.05.2012 г. до 09.05.2016 г. Твърди, че на 05.05.2016 г., преди прекратяване на трудовото й правоотношение, навършила 60 год. и 10 месеца като към този момент притежавала и необходимия осигурителен стаж по чл.68, ал.1 от КСО, с което в нейна полза възникнало правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поддържа, че въпреки отправената му покана, бившият й работодател отказал да й заплати дължимото обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ в размер на две брутни трудови възнаграждения от общо 840 лева. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да й заплати посочената сума. Претендира направените деловодни разноски.

В срока по чл.131 ГПК ответникът „Кансер ЛТД” ООД не е депозирал писмен отговор без да е направил искане делото да се гледа в отсъствие на негов представител. В проведеното по делото първо /и единствено/ съдебно заседание от 09.12.2016 г., за което ответникът на основание чл.50, ал.2 от ГПК се счита редовно призован на 10.11.2016 г., последният не се представлява.

Съдът е изпълнил процесуалното си задължение по чл.239, ал.1, т.1 от ГПК като с преписа от разпореждането по чл.131 от ГПК, който се счита връчен на ответника на 28.09.2016 г., е указал на последния неблагоприятните последици, свързани с неподаването на писмен отговор в срок и неявяването на негов представител в съдебно заседание. В проведеното на 09.12.2016 г. съдебно заседание процесуалният представител на ищцата е поискал срещу ответника да бъде постановено неприсъствено решение.

С оглед представените писмени доказателства съдът намира предявения иск вероятно основателен. Разпоредбата на чл.222, ал.3 от КТ предвижда, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Всички елементи от фактическия състав на посочения иск са налице. Ищцата е навършила 60 год. и 10 м. на 05.05.2016 г. като към него момент, видно от разпореждането на ТП на НОИ – Русе, тя е имала общ трудов стаж, превърнат към III категория труд, от 36 г., 4 м. и 1 ден. Трудовото правоотношение на ищцата е прекратено със заповед на работодателя, считано от 09.05.2016 г. Видно от вписването в трудовата й книжка, последното получавано при същия работодател основно трудово възнаграждение възлиза на 420 лева. За това обстоятелство трудовата книжка, като официален документ, разполага с обвързваща съда доказателствена сила – чл.347 вр.чл.349, ал.1, т.6 от КТ. Две брутни трудови възнаграждения възлизат на 840 лева, колкото се претендират и с исковата молба.

По изложените съображения съдът намира, че са налице всички процесуални предпоставки по чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Предвид изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК в полза на ищцата следва да бъдат присъдени направените разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева.

В тежест на ответника, на основание чл.78, ал.6 вр.чл.83, ал.1, т.1 от ГПК е и дължимата държавна такса за производството в размер на 50 лева, която следва да бъде внесена по сметка на съда.

  Мотивиран така, съдът

                                    Р    Е   Ш   И :

  ОСЪЖДА „Кансер ЛТД” ЕООД, с ЕИК 202003591, със седалище и адрес на управление в гр.Русе, ул.”Независимост” № 1, представлявано от управителя Ганчо Йовчев Христов, да заплати на Р.И.Т., с ЕГН **********,***, сумата от 840 лева – обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ, ведно със законната лихва, считано от депозиране на исковата молба в съда – 21.09.2016 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 300 лева – разноски за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „Кансер ЛТД” ООД, с ЕИК 202003591, да заплати по сметка на Районен съд – Русе сумата от 50 лева – държавна такса за производството.

Настоящото неприсъствено решение, на осн.чл.239, ал.4 от ГПК, не подлежи на обжалване.

                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/