Р Е Ш Е Н И Е

гр. Русе, 06.12.2016 год.

 

Русенският районен съд, VI-ти граждански състав в публично заседание на шести декември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

при секретаря Г.Г. и в присъствието на прокурора                               като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 5188 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е молба за развод с правно основание чл.50 от СК.

...................... Така мотивиран съдът,

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между Ю.И.А., ЕГН:**********,***, със съдебен адрес:***, партера –адв.кантора, чрез адв.Н.Д. и З. С. З., ЕГН: **********,***, със съдебен адрес:***, партера –адв.кантора, чрез адв.Пл.Георгиев, сключили брак на 08.12.1998г. в гр.Русе, с акт №836 от същата дата на Община Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.101, ал.1 от СК както следва:

ПРЕКРАТЯВА брака на Ю.И.А. и З. Стамов З. с развод по взаимно съгласие.

1. Страните се споразумяват родителските права върху детето Д. З. З., с ЕГН:**********, родена на ***г. да се упражняват от майката Ю.И.А., като местоживеенето му ще бъде при майката в Република Австрия, гр.Ш., ул.“M.” №., вх.., ет.. /A., 2320 S., M.., S. ., Tür ./.

2. Бащата З. С. З. се задължава да заплаща на непълнолетното си дете Д. З. З., с ЕГН:********** ежемесечна издръжка в размер на 105.00 (сто и пет) лева, считано от предявяване на иска- 19.09.2016г., до настъпването на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

3. Страните уговарят режим за лични отношения на бащата с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10 часа сутринта в събота, до 18 часа в неделя с преспиване; както и 20 (двадесет) дни през лятото, когато майката не е в годишен отпуск.

4. Страните не притежават семейно жилище, живели са на квартира, която са напуснали и живеят отделно един от друг.

5. Страните заявяват, че не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

6. След прекратяването на брака жената ще носи фамилното си име А..

7. Разноските по делото остават така, както са направени от страните.

 

ОСЪЖДА Ю.И.А., ЕГН:**********,***, със съдебен адрес:***, партера –адв.кантора, чрез адв.Н.Д. да заплати по сметка на Русенски районен съд сумата от 10.00 лв. допълнителна държавна такса за развода.

ОСЪЖДА З. Стамов З., ЕГН: **********,***, със съдебен адрес:***, партера –адв.кантора, чрез адв.Пл.Георгиев да заплати по сметка на Русенски районен съд сумата от 10.00 лв. допълнителна държавна такса за развода и 75.60 лв. държавна такса по споразумението за издръжката.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: