Р Е Ш Е Н И Е

№____

 

гр. Русе, 16.12.2016 год.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

         РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в открито съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                       Председател: Надежда Александрова

                    

при секретаря Б.Г. като разгледа докладваното от  съдията гр. д. № 5064 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Предявено е искане с правно основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР за промяна на собственото име на детето на молителите Л.В.П. и М.Г.М. от Г* на В*, като считат, че са налице важни причини за това.

Молителите твърдят, че са родители на Г* Л*В*, родено на *** год., като предварително били решили то да се казва В* или В*, според пола.

Молят да бъде допусната промяна в личното име, отразено в акта за раждане от Г* Л* В* на В* Л* В*, ведно с произтичащите от това последствия.

 

         След преценка поотделно и в съвкупност на събраните доказателства, доводите и становищата на молителите и Община Р*, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от Удостоверение за раждане, издадено на 11.04.2016 год. от Община Б* въз основа на акт за раждане № 0044/10.01.2016 год., детето Г* Л* В* с ЕГН ********** е родено на *** год. в гр. Б* от родители М.Г.М. с ЕГН ********** и Л.В.П. с ЕГН **********.

Бащата на детето е подал заявление за припознаване вх. № 176/30.12.2015 год.- година десет месеца по- късно. Причината да припознае детето след толкова дълъг период от време, според свидетелите В* Г* и М* Г*, които са негови родители, е собственото име на детето. Когато разбрали, че М. е бременна, те решили, ако детето е момиче, да се казва В*. Обадили се на родителите на Л. и съобщили радостната вест. Няколко месеца по- късно Л. заминал за А*, а М. се прибрала при родителите си в с. К*. Вероятно повлияна от тях, при раждането на детето, го кръстила Г*. Това обстоятелство станало причина за скандали между родителите на новороденото. Впоследствие те взели решение да променят името, съобразно първоначалното си решение. От около година грижите за детето Г*се полагат от неговите баба и дядо по бащина линия- свидетелите Г*. Те заявиха, че всички близки и  служителите в детска ясла № 6 се обръщат към детето с името В* и на това име то отговаря, дори на шкафчето му в яслата е изписано името В*.

Родителите молят да бъде променено собственото име на детето, като смятат, че по този начин ще се възстанови мирът в семейството, а и фактическото наличие на две имена би довело до объркване в комуникацията на детето с околните на по- късен етап от неговия живот.

       Община Р* представя становище, в което заявява, че ако родителите докажат, че са налице важни обстоятелства, налагащи промяната на собственото име на малолетното дете, не възразява да бъде постановено решение, с което да бъде уважена тяхната молба.

Дирекция Социално подпомагане, отдел Закрила на детето предоставя на съда да вземе решение, което защитава в най- висока степен правата на детето.

Русенска районна прокуратура не изразява становище.

 

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните доказателства, доводите и становищата на молителите и Община Р*, съдът намира за установено следното от правна страна:

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определен гражданскоправен субект. Юридически то е уредено с императивни правни норми. Промяната на името е регламентирана като потестативно право, което възниква при точно определени от закона основания и се упражнява по предвиден в ГПК ред. В закона не са посочени примерно какви обстоятелства трябва да се преценяват като важни, за да са основание за промяна на името. Тъй като името е един от основните и трайни индивидуализиращи белези на всяко едно физическо лице, то всяка една негова промяна води до известна дестабилизация на обществените отношения и създава предпоставки за злоупотреба с права, чието упражняване е свързано с проверка самоличността на субекта. За да гарантира обществените интереси, законодателят е предвидил промяната на име да се допуска единствено при наличие на определени предпоставки и това да става само по съдебен ред, а не да се извършва при всяко искане от страна на заинтересованото лице, без да са налице достатъчно значими основания за това. Тъй като в случая става дума за собственото име на малко дете, съдът не счита, че се касае за злоупотреба с права, а след изслушване на родителите и свидетелите приема, че е налице важна причина и счита искането за основателно.

  Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 19, ал. 1 от ЗГР, съдът

 

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна на собственото име на Г* Л*В* с ЕГН ********** е родено на *** год. в гр. Б*от родители М.Г.М. с ЕГН ********** и Л.В.П. с ЕГН **********, като постановява да носи собствено име В*.

Решението е окончателно.

Делото е разгледано и решението - постановено, при участие на заинтересовани лица - Община Р*, Община Б* и Районна прокуратура- Р*.

Заверен препис от решението да се изпрати на Община Р* и Община Б*, Служба Гражданско състояние за нанасяне на новото собствено име в регистрите и актовете за гражданско състояние и регистъра на населението.

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: