Р Е Ш Е Н И Е

№____

 

гр. Русе, 27.12.2016 г.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХII-ви граждански състав..в публично заседание на 27 декември  две хиляди и шестнадесета година.....в състав:

 

                         Председател: Десислава Великова

при секретаря С.Г. като разгледа докладваното от  СЪДИЯТА..гр. д. № 5046 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази:

 

Молбата е за развод с правно основание чл.50 от СК.

.........................................................

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р      Е      Ш      И

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между Д.Г.Д., с ЕГН ********** *** и Б.Г.Д., с ЕГН ********** ***, сключен на 15.08.2004 г. с акт №175 на Община – Велико Търново.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по въпросите, визирани в чл.51 ал.1 от СК, както следва:

1. Семейното жилище- квартира е напуснато от жената, ще се ползва от мъжа.

2.  След прекратяване на брака съпрузите няма да дължат заплащане издръжка един на друг.

3.  Движимите вещи, намиращи се във владение на жената остават нейна собственост.

4.  След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име - Д.

5. Всички разноски по производството остават за сметка на мъжа, като дължимия адвокатски хонорар на процесуалния представител на жената ще бъде заплатен от него до края на м. януари .

ОСЪЖДА Д.Г.Д., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса за развода в размер на 40 лв.

Решението не подлежи на обжалване.

 

          

                                                              Районен съдия: /п/