О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Русе, 21.10.2016 г.

 

               

МАЙЯ ЙОНЧЕВА, съдия при Русенски районен съд, III гр. състав, в закрито заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година по гр. дело №4570 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Като взе предвид съдържащото се в заявление вх. №41002/20.10.2016г. на ищцата волеизявление за отказ от иска за съдебна делба и писменото съгласие на ответника (заявление вх. №41003/20.10.2016г.), съдът намира, че същото е основание за прекратяване на производството.

Съгласно чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя държавна такса в размер на 25 лв.

Водим от горното и на основание чл.233 ГПК съдът

 

         ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №4570/2016г. на Русенски районен съд поради отказ от предявения иск.

ОСЪЖДА Т.П.К. ***, ЕГН ********** и А.И.М. ***, ЕГН ********** да заплатят по сметка на Русенски районен съд всеки по 12.50 лв държавна такса по производството.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Русенски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

               

                                                                                    Съдия: