П   Р   О   Т   О   К   О   Л

 

                                        Гр. Русе, 28.11.2016 г.

 

РУСЕНСКИ  РАЙОНЕН  СЪД, ДЕСЕТИ граждански състав, в публично съдебно заседание на  28-ми ноември 2016 г. в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИН ЙОРДАНОВ

 

при участието на секретар  Ш.С.

сложи за разглеждане гражданско дело №  4497  по описа за 2016 г.

докладвано от  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

          На именното повикване в 10.06 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД ЕАД – редовно и своевременно уведомени., не изпращат законен представител. За същите се явява адв. С.Д. ***, редовно упълномощен от преди.

ОТВЕТНИК: В.Н.С. – редовно и своевременно уведомена, не се явява. За същата се явява адв. З.Р. ***, редовно упълномощена от преди.

 

 Адв. Д. – Да се даде ход на делото.

 Адв. Р. – Да се даде ход на делото.

 

 СЪДЪТ, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

     О П Р Е Д Е Л И  :

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв. Д. – Постигнахме споразумение с ответната страна. Поддържам проекта за спогодба. Правя следното уточнение за корекция на сумата за лихва. Сумата не е 80,41 лв., а е 46,44 лева. При това положение, тъй като при взаимното компенсиране на отделните видове вземания на страните - ищеца за главница, лихви и разноски и ответника за  разноски се получава принципно изравняване на двете претенции и направо пред съда отправям предложение и към ответника да постигнем спогодба в следния смисъл. Страните с оглед на изтеклата погасителна давност приемат, че задължението на ответника по делото следва да се редуцира, с оглед взаимните задължения между страните. От страна на ищеца за главница и лихви, а от страна на ответника и пропорционалното разпределение страните се договарят, че нямат никакви претенции една към друга. Нито ищеца към ответника за всички видове вземания, ни ответника към ищеца за направените разноски.

Адв. Р. – Съгласна съм с тези условия на спогодба.

 

СЪДЪТ покани страните към спогодба на осн. чл. 145, ал. 3 от ГПК.

 

Адв. Д. – Съгласни сме да сключим спогодба със следното съдържание:

Страните се договарят, че за периода от 31.01.2008 г. до 13.05.2016 г. ответницата няма задължение за потребена топлинна енергия, а също и за лихви за забава върху такава и за разноски по делото, а ищеца няма задължение към нея за разноски по делото съразмерно неуважената част от иска.

 

Адв. Р. – Съгласни сме с така предложената спогодба.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че страните постигнаха спогодба, която не противоречи на закона и морала и урежда спора между тях намира, че същата следва да бъде одобрена, а производството по делото прекратено

Така мотивиран

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА сключената между страните спогодба, съгласно която: 

Страните се договарят, че за периода от 31.01.2008 г. до 13.05.2016 г. ответницата няма задължение за потребена топлинна енергия, а също и за лихви за забава върху такава и за разноски по делото, а ищеца няма задължение към нея за разноски по делото съразмерно неуважената част от иска.

На ищеца да се възстанови ½ от внесената по делото държавна такса, а именно да се възтанови сума в размер на 70,38 лв., която да се възстанови чрез превод по банковата сметка на ищеца, от която е осъществен превода за заплащане на държавната такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 4497/2016 г. по описа на РРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството по делото може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред РОС.

 

                СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

 ИЩЕЦ:                                                        ОТВЕТНИК:

              / ............................. /                                              /................................./

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

          ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10.09 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: