ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Русе, 31.10.2016 г.

               

 

МАЙЯ ЙОНЧЕВА, съдия при Русенски районен съд, III гр. състав, в закрито заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година по гр. дело №4425 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         При проверка редовността на исковата молба съдът е констатирал, че същата не отговаря на изискванията по чл.127, ал.1, т.4 и т.5: не са посочени обстоятелствата, на които се основава искът за сумата 427.32 лв и петитумът също е непълен и неточен, поради което с разпореждане от 21.09.2016г. е оставил исковата молба без движение с указания в едноседмичен срок от съобщението ищците да отстранят нередовностите на исковата молба, като в едноседмичен срок от съобщението да допълнят исковата молба с обстоятелствата, на които се основава претенцията за заплащане на сумата 427.32 лв и да посочат ясен и точен петитум. Указал е и в същия срок да представят официален препис от решението по гр. дело №1767/2013г. на ГОРС, с отбелязване на влизането му в законна сила. На ищците, чрез пълном. адв. Й.М. е съобщено да отстранят нередовностите на 30.09.2016г.

         Към настоящия момент исковата молба все още е нередовна - ищците не са отстранили в срок допуснатите нередовности, поради което и на основание чл.129, ал.4 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и т.5 ГПК исковата молба с приложенията следва да се върне на ищците, а съдебното производството да се прекрати.

         Мотивиран така, съдът

 

         ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба заедно с приложенията на С.А.Д., ЕГН **********, К.Х.Д. - С., ЕГН ********** и Т.Х.Д., ЕГН **********, чрез пълном. адв. Й.М., образувана в гр. дело №4425/2016г. на Русенски районен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №4425/2016г. на Русенски районен съд.

         Определението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                                                  Съдия: