О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Русе, 16.11.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ХIV граждански състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Бойчев

 

като разгледа гр.дело № 4564 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 231 ГПК.

С протоколно определение от 09.05.2016г., производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал.1 т.1 ГПК, по взаимно съгласие на страните. На последните изрично им е указано, че ако в шест месечен срок от постановяване на определението не поискат възобновяване на производството, то ще бъде прекратено.

          В предвидения шест месечен срок, изтекъл на 09.11.2016г., никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, поради което и на основание чл. 231, ал.1 ГПК, същото следва да бъде прекратено.

 

Така мотивиран, районният съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231, ал.1 ГПК производството по гр.д.№4564/2015г. по описа на Районен съд - Русе

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Русе с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕПИС от определението да се връчи на страните.

                                    

 

  

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: