Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е

1624

  гр.Русе, 20.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд ІV граждански състав

на 12 декември 2016 г.

в публично заседание в състав:

Председател: Виржиния Караджова                                           

при секретаря В.Ж.

в присъствието на прокурора ……………………..............

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело

4918 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са субективно и обективно съединени искове с правно основание чл.108 от ЗС и чл.537 ал.2 от ГПК.

Ищците Л.М.М., А.М.Г. и М.М.А. твърдят, че са наследници по закон-преживяла съпруга и деца, на М. А.М., починал на 01.06.2010 г.Към момента на откриване на наследството в наследствената маса се включвала и 1/6 ид.ч. от имот с № 000200 в м.”Калето” в землището на гр.Мартен, обл.Русе, с ЕКАТТЕ 47336, с площ от 2,508 дка, начин на трайно ползване: Птицеферма, Категория на земята при поливни условия-четвърта, при граници и съседи: № 000065-пасище, мера общинска.Имотът бил образуван от имоти 000179, 000177, със същата част от построената там сграда-овчарник с площ от 270 кв.м.Твърдят, че наследодателят им придобил вещта по наследяване от своя баща А.М.В., починал на 04.01.2005 г.Последният, по време на брака си с А.М.В., закупил имота, а именно:

- чрез Договор за покупко-продажба по реда на чл.27 ал.6 от ЗСПЗЗ, вписан акт № 36 том VІІІ вх.рег. № 5649 от 23.08.2000г. - собственост на земя- държавна собственост с площ от 2507 кв.м, имот № 00072 по плана за земеразделяне, Овцеферма- с.Мартен, обл.Русе, отписан от актовите книги за недвижими имоти, държавна собственост на основание чл.78 ЗДС със Заповед № 833/02.11.2000г.

-чрез Договор за продажба от 19.02.1993г. на Овчарник малък със застроена площ от 250 кв.м, вписан под вх.рег. № 4824/27.07.2000 г., № 230 том VІ парт. кн. № 584 стр.178,179.

Към момента на откриване на наследството на А.М.В. негови наследници по закон са преживялата съпруга А.М.В., която наследява 2/3 от гореописания имот, техният наследодател М. А.М. с 1/6 ид.ч. и другият син-Й.А.М., също с 1/6 ид.ч.

С нотариален акт вх.рег. № 11323/14.09.2012 г., акт № 198 том 32 дело № 6503/12 г., А.М.В. продала на ответника Й.А.М. притежаваните от нея 2/3 ид.ч. от имота.На това основание, както и по силата на наследяване по закон, към 14.09.2012 г. Й.А.М. се легитимира като собственик на 5/6 ид.ч. от вещта.

Ищците твърдят, че приживе наследодателят им М. А.М. упражнявал фактическата власт върху имота. Той извършил редица подобрения там-направил ограда, укрепил съществуващия овчарник, поел за своя сметка всички дребни поправки по вещта.Ключ за имота имал само той. Предвид факта, че част от имота била незастроена /образувана от имоти 000179, 000177/ и не се ползвала от наследниците, с  договор от 30.03.2009 г., вписан под вх.рег. № 38/30.03.2009 г. № 9 том 9 дв. вх.рег. № 4644, те я отдали под наем  под наем на А.Н.А. за срок от седем стопански години.Действието на контракта изтекло на 30.03.2016 г.След неговото прекратяване, фактическата власт спрямо вещта била предадена на ответника.

Твърдят, че към момента на смъртта на М. А.М., брат му започнал да упражнява фактическата власт спрямо имота, в частта в която не е предмет на договора за наем. Поради влошените им роднински отношения, той не им давал  достъп до нея.В началото на м.юли 2016 г. по повод предприети от ищците действия във връзка с предстояща делба на имуществото, установили, че ответникът се е снабдил с  нотариален акт за собственост по давност вх.рег. № 10228/05.08.2015 г. - акт № 155 том 26 дело № 5209 за процесната 1/6 ид.ч. от имота.Оспорват факта на владеене на вещта в срока, визиран в ЗС.

Искат съдът да признае за установено по отношение на ответника, че те са собственици при равни права на 1/6 ид.ч. от недвижимия  имот, да го осъди да им предаде владението, като бъде отменен издадения по обстоятелствена проверка нотариален акт.Търсят се разноски за производството.

Ответниците Й.А.М. и М.Д.М. не вземат становище по предявените искове.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, с оглед  направеното от ищците искане по чл.238 ал.1 от ГПК, намира, че следва да постанови неприсъствено решение срещу ответниците по следните съображения:

В едномесечния преклузивен срок насрещната страна не е представила отговор на исковата молба, не се явява в първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие.

От друга страна са налице и предпоставките на чл.239 ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, а именно: с актовете на съда по чл.131 и чл.140 ГПК на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжата и от неявяването им в съдебно заседание. С оглед посочените в исковата молба обстоятелства и ангажираните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че следва да уважи претенциите така, както са предявени.

Ищците се легитимират като наследници по закон (преживяла съпруга и деца) на М. А.М., починал на 01.06.2010 г.Към момента на смъртта си последният е притежавал 1/6 ид.част от процесния имот, находящ се в землището на гр.Мартен, обл.Русе, останал в наследство от  А.М.В., негов баща, починал на 04.01.2005 г.Имотът бил закупен по време на брака му с А.М.В., като сделките са материализирани в Договор за покупко-продажба по реда на чл.27 ал.6 от ЗСПЗЗ, вписан акт № 36 том VІІІ вх.рег. № 5649 от 23.08.2000 г. и Договор за продажба от 19.02.1993 г, вписан под вх.рег. № 4824/27.07.2000 г., № 230 том VІ парт. кн. № 584 стр.178,179.

Към момента на откриване на наследството на А.М.В., негови наследници по закон са преживялата съпруга А.М.В., която наследява 2/3 от гореописания имот, наследодателят на ищците с 1/6 ид.ч. и другият син-Й.А.М., също с 1/6 ид.ч.

На 14.09.2012 г. майката продала на ответника, в брачно правоотношение с М.Д.М. (л.44), своята част от вещта. 

На 05.08.2015 г. ответникът се снабдил с документ за собственост на спорната част от имота по давност-Нот.акт № 92 т.ІІ д.№ 204/2015 г. на Нотариус рег. № 625 на НтК.

         Разпитаната по делото свидетелка М.Б. установява, че до смъртта на М. М. през 2010 г., той и семейството му ползвали необезпокоявано процесната 1/6 ид.част от недвижимостта.Впоследствие братът на наследодателя започнал да възпрепятства наследниците и да не ги допуска в имота.

За да се признае правото на изключителна собственост по отношение на един отчасти или изцяло чужд недвижим имот, съгласно разпоредбата на чл.79 ал.1 ЗС се изисква претендиращият несобственик да е упражнявал в период по-дълъг от 10 години фактическата власт върху вещта, без противопоставяне от страна на титуляра на правото на собственост, както и да е демонстрирал по отношение на невладеещия собственик поведение, което безсъмнено сочи, че упражнява собственически правомощия в пълен обем единствено за себе си.В процесния случай тези предпоставки не са налице по отношение на ответниците.Исковете следва да се уважат така, както са предявени.

С оглед уважаване на претенциите по чл.108 от ЗС, основателно се явява искането за отмяна на издадения констативен нотариален акт.   

         В тежест на ответника са направените от насрещната страна разноски за това производство.

         По изложените съображения, съдът

                                  Р    Е    Ш    И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Й.А.М., ЕГН **********, и М.Д.М., ЕГН **********,***, че Л.М.М., ЕГН **********, А.М.Г., ЕГН **********, и М.М.А., ЕГН **********,***, са собственици приравни права-по 1/18 ид.ч. за всяка една от тях от следния недвижим имот: № 000200 в м.”Калето” в землището на гр.Мартен, обл.Русе, с ЕКАТТЕ 47336, с площ от 2,508 дка, начин на трайно ползване: Птицеферма, Категория на земята при поливни условия-четвърта, при граници и съседи: № 000065-пасище, мера общинска.Имотът бил образуван от имоти 000179, 000177, със същата част от построената там сграда-овчарник с площ от 270 кв.м, като ги ОСЪЖДА да им предадат владението на този имот.

ОТМЕНЯ Нот.акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност вх.рег. № 10228/05.08.2015 г. акт № 155 т.26 д.№ 5209 на АВ– Русе,  Акт № 92 т.2 рег.№ 2666 д. № 204/2015 г. на Нотариус рег. № 625 на НтК, с район на действие РРС, чрез който Й.А.М., ЕГН **********,***, е признат за собственик на 1/6 ид.ч. от имот 000200 в м.”Калето” в землището на гр.Мартен, обл.Русе, с ЕКАТТЕ 47336, с площ от 2,508 дка, начин на трайно ползване: Птицеферма, Категория на земята при поливни условия-четвърта, при граници и съседи: № 000065-пасище, мера общинска.Имотът бил образуван от имоти 000179, 000177, със същата част от построената там сграда-овчарник с площ от 270 кв.м.

ОСЪЖДА Й.А.М., ЕГН **********, и М.Д.М., ЕГН **********,***, да заплатят на Л.М.М., ЕГН **********, М.М.А., ЕГН **********,***,  и А.М.Г., ЕГН **********,***, трите със съдебен адрес:***, чрез адв.В.С. ***, сумата от 1021 лв.- разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /П/