Р Е Ш Е Н И Е

№1498

гр. Русе, 30.11.2016 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Русенският районен съд , II - ри граждански състав в публично заседание на 29-ти ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: МИЛЕН ПЕТРОВ

 

при секретаря Т.П., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 4781 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Ищцовото дружество „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр.Русе заявява, че за периода 06.03.2015г. - 27.04.2016г., ответницата му дължала сумата от 262,39 лева – цена за доставена питейна вода и такси канал, както и лихва за забавено изпълнение в размер на 15,99 лева. Ищецът твърди, че поканил ответницата да заплати посочените суми, но в определения срок последната не погасила задължението си.

Във връзка с депозирано заявление за издаване заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, Русенски районен съд издал заповед за изпълнение по гражданско дело №3807/2016г., но в законовия срок, ответницата подала възражение по чл.414 ГПК. Моли съда да постанови решение, с което да признае съществуването на вземането му по отношение на М.Н.М. в размер на 262,39 лева – цена за доставена питейна вода и такси канал за периода 06.03.2015г. - 27.04.2016г, 15,99 лева – мораторна лихва за периода 01.06.2015г. - 29.06.2016г., законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното й изплащане, по издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело 3807/2016г. по описа на РРС. Претендира и направените по настоящото дело разноски

Съдът, като взе предвид наведените от ищеца в исковата молба фактически обстоятелства,на които основава претенцията си и формулирания петитум, квалифицира правно предявения положителен установителен иск по чл.422 ГПК.

Ответницата М.Н.М. редовно призована, не е представила в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие. 

Съдът като взе предвид, че ответницата не е представила в срок отговор на исковата молба и не се явява в  първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие, намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 ГПК и следва да бъде постановено неприсъствено решение, каквото е и желанието на ищеца, като предявените искове следва да се уважат изцяло.

На основание чл.78, ал.1 и ал.8 ГПК и предвид уважаването на предявения иск, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените по настоящото дело разноски в размер на 75.00 лв. – заплатена държавна такса за производството по делото и 300.00лв.-юрисконсултско възнаграждение.Съгласно т.12 на ТР №4/18.06.2014г. на ВКС по тълкувателно дело №4/2013г., съдът който разглежда иска с правно основание чл.422 ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство. Предвид изхода на спора, ответницата следва да заплати на ищеца сумата 49.00 лв. – разноски по ч.гр.д №3807/2016г. по описа на РРС.

Мотивиран така и на основание чл.238, ал.1 ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО съществуване вземането на „Водоснабдяване и Канализация” ООД, ЕИК 827184123, със седалище и адрес на управление – гр.Русе, ул.”Добруджа”№6, представлявано от управителя С. И. С. по отношение на М.Н.М., ЕГН ********** *** в размер на 262,39 лева – цена за доставена питейна вода и такси канал за периода 06.03.2015г. - 27.04.2016г, 15,99 лева – мораторна лихва за периода 01.06.2015г. - 29.06.2016г.,ведно със законната лихва върху главницата, считано от 30.06.2016г. до окончателното й изплащане, предмет на заповед за изпълнение от 04.07.2016г. по гражданско дело №3807/2016г. по описа на РРС.

ОСЪЖДА М.Н.М., ЕГН ********** *** да заплати на „Водоснабдяване и Канализация” ООД, ЕИК 827184123, със седалище и адрес на управление – гр.Русе, ул.”Добруджа”№6, представлявано от управителя С. И. С.сумата в размер на 49.00 лева- разноски за заповедното производство, както и сумата в размер на 375.00 лева- разноски за настоящото производство.

Препис от неприсъственото решение да се изпрати на страните.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: