РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 13.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на тринадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                          Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря Е.Д.  като разгледа докладваното от съдията гр. дело №4748 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Производството е за развод с правно основание по чл.50 СК във вр. с чл.321, ал.5 ГПК.

********************

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие между М.Н.Д., ЕГН ********** и В.С.Д. ***, ЕГН **********, сключили брак на 1.08.2008г. в гр. Русе с акт за сключен граждански брак №374/1.08.2008г. на Община Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Д В Д., роден на ***г., се предоставят на бащата В.С.Д., при когото детето ще живее.

 2. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на детето Д В Д. с майката М.Н.Д., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 8.00 часа до 18.00 часа с преспиване, тридесет дни през лятото, Коледните празници при майката, новогодишните  празници при бащата или по взаимно разбирателство между тях.

3. Майката М.Н.Д. се задължава да заплаща за детето Д В Д., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител В.С.Д., по 110 лв месечна издръжка, считано от 13.12.2016г., заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.

4.Страните заявяват, че семейното жилище в гр. Русе, ул. “Прага” №5, бл. “Варшава”, вх.Д, ет.1, общинска собственост, след развода ще се ползва от В.С.Д..

5.Страните заявяват, че не си дължат издръжка един на друг.

6.След развода жената ще носи предбрачното си фамилно име М.

7.Разноските по делото остават за страните, както са направени, а окончателната държавна такса ще се заплати поравно.

ОСЪЖДА М.Н.Д. да заплати по сметка на Русенски районен съд 79.20 лв държавна такса по споразумението за издръжката.

ОСЪЖДА М.Н.Д. и В.С.Д. да заплатят по сметка на Русенски районен съд всеки по 7.50 лв допълнителна държавна такса за развода.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                      Съдия: